سید یعقوب طاهریان مطهر

 سید یعقوب طاهریان مطهر استاد بازنشسته، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

سید یعقوب طاهریان مطهر

Seyed Yaghoub Taherian Motahar

استاد بازنشسته، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.