حسن رضا اعتباریان

 حسن رضا اعتباریان استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

حسن رضا اعتباریان

Hassan Reza Etebarian

استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گره زای ریشه Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
3 بررسی امکان بهبود کنترل بیولوژیک بیماری کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط مخمرهای آنتاگونیست (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
4 بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال های زیتون در دو نوع بستر رویش (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
7 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و PCR-RFLP (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
8 بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. Lactucum (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
11 پایداری مخمر Pichia guilliermondii در فرمولاسیون پودری و بررسی قابلیت کنترل کنندگی فرمولاسیون ها علیه کپک آبی سیب (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
12 جداسازی Aspergillus flavus از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین (M(1 به روش HPLC در شیر گاوداری های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
13 شناسایی گونه های مخمری جنس Rhodotorula جداشده از میوه سیب با استفاده از روش های مولکولی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
14 کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از ترکیب چند جدایه مخمر و باکتری Bacillus subtillis و القای پاسخ های دفاعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 2
15 کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
16 کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک اسید در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
17 کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر Trichoderma harzianum BI بر تغییرفعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گوجه فرنگی در تعامل با نماتد مولد گره ریشه M. javanica (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 بررسی اثر ضد قارچی اسانس نعنا فلفلی و اویشن باغی بر روی قارچ Penicillium digitatum (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی اثر کنترل کنندگی مخمر آنتاگونیست Pichia guilliermondii M63 بر روی بیماری پس از برداشت کپک آبی با عامل Penicillium italicum روی میوه پرتقال تامسون در دمای 20 و 5 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 بررسی اثر متقابل تغذیه گیـــاه( ازت ، فسفر ، پتاسیم و کلسیم ) و بیماری پوسیدگـــی زغالی خربزه ( Macrophomina phaseolina(Tassi)Goid ) در برخی ارقام خربزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنولی در سیب های مایه زنی شده با مخمر Pichia guilliermondii و سیلیکون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 بررسی کنترل بیولوژیک عامل بیماری پوسیدگی زغالی خربزه Macrophomina phaseolina Tassi (Goid) به وسیله جدایه های باسیلوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
7 تاثیر اسانس پونه و آویشن آذربایجانی بر جلوگیری از رشد قارچ Rhizopus oryzae (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
8 تاثیر شرایط محیطی بر روی تولید بیومس برخی از قارچ های نماتد خوار به عنوان عوامل نترل بیولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
9 کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی لوبیا رقم محلی خمین با استفاده از Streptomyces microflavus استرین s6 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
10 کنترل بیولوژیک نماتد مولد غده ریشه M. javanica در گیاه گوجه فرنگی توسط جدایه T.harzianum BI (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 کنترل بیولوژیکی دو جدایه مخمر از 54 Pichia guilliermondii M و 63M علیه بیماری کپک آبی پرتقال Penicillium italicum در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
12 کنترل بیولوژیکی دوجدایه مخمر 52 و 51 از Saccharomyces cerevisiae علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 مطالعه تاثیر Salicylic acid بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در ریشه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 مقایسه میزان کنترل کنندگی Arthrobotrys oligospora،paecilomyces lilacinus و Trichoderma harzianum Bi عوامل بیوکنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 مقایسه ی فعالیت ضد قارچی چهار اسانس گیاه دارویی بر روی رشد میسلیومی قارچ عامل پژمردگی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی