حمید ایران نژاد

 حمید ایران نژاد استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

حمید ایران نژاد

Hamid Iran Nejad

استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخل علف هرز خردل وحشی بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 بررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت روی گیاه مادری، بر بنیه و ظهور گیاهچه بذرهای تولیدی برخی ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر های حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی پراکسیداسیون چربی ها و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذر گلرنگ تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
5 بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف کش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
8 تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
9 تاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
10 کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ساختاری اسیدهای چرب پنج رقم کتان روغنی (Linum usitatissimum L) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر آرایش کاشت روی تغییرات ساختار کانوپی ذرت (Zea mays L.) در حضور تاج خروس ریشه قرمز و قیاق (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر سطوح مختلف خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام کتان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر سطوح مختلف خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام کتان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 اثر شوری (کلرید سدیم) بر عملکرد و فاکتور تورم دانه اسفرزه (Plantago Ovata) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرات سطوح مختلف تراکم کاشت و تغییر مخزن و منبع برعملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
11 ارزیابی عملکرد اقتصادی ، روند تغییرات LAI و RGR در آفتابگزدان تحت تاثیر خاکپوش ها و دورهای آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزای پائیزه در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی محتوای روغن پروتئین عملکرددانه آفتابگردان تحت تاثیر کاربرد خاکپوش ها و دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
14 اندازه گیری میزان اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در کتان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه خشک در چین اول و دوم ارقام مختلف سورگوم و ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه سورگوم و ارزن علوفه ای در کاشان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر سازگاری و عملکرد ارقام سورگوم و ارزن علوفه ای در کشت دوم بعد از گندم و جو در منطقه شمال ورامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر سازگاری و عملکرد چهار رقم ارزن علوفه ای در کشت دوم بعد از گندم و جو در منطقه شمال ورامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان Helianthus annuus L. در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 بررسی اثر تغییر نسبت منبع و مخزن بر خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
22 بررسی اثر خاکپوش بر عملکرد تولید پنبه در منطقه کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
23 بررسی اثر خاکپوش های مختلف و دوره های آبیاری مختلف بر شاخص سطح برگ پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه و فاکتور تورم گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی اثر ماده شیمیائی سولفونات متان اتیل بر روی اسیدهای چرب سه رقم کتان روغنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی اثر میزان بذر و روش های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر در زمین های شور اردکان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی اثر میزان مختلف نیتروژن در حالت کاربرد و عدم کاربرد ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام علوفه کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی بنیه بذور حاصل از آن توسط آزمون پیری زودرس در کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
29 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی اثرتنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه کلزا مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی بنیه بذور حاصل از گیاه مادریِ تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت توسط آزمون پیری زودرس (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
33 بررسی تاثیر آبیاری قطره ای و سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و کارایی مصرف آب درکلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی تاثیر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی برعملکرد اقتصادی و برخی صفات مورفولوژیک آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
35 بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بذرروی مراحل رشدوکیفیت ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی تاثیر زمان کاشت و میزان بذرروی عملکرد و اجزای عملکرد ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی تأثیر فاصله بوته بر برخی صفات فنولوژیکی و خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
38 بررسی خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان نسبت به تغییر اندازه منبع و مخزن با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
39 بررسی سطوح مختلف کودهای نیتروژنه و فسفره بر عملکرد علوفه ای اسپرس در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی عملکرد دانه وتوانایی رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus L.) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
41 بررسی عملکرد کمی و کیفی 9 ژنوتیپ کتان روغنی در پاکدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
42 بررسی میزان روغن و پروفیل اسیدهای چرب هیبرید آذرگل آفتابگردان تحت تاثیر کاربرد خاکپوش ها و دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
44 بررسی واکنش مراحل فنولوژیک و عملکرد ه ب یر د یهای آفتابگردان نسبت به تغییر اندازه منبع و مخزن فیزیویلوژیکی در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
45 بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
46 تاثیر آزاد سازی تدریجی کود ازته از کود پلت شده دامی و اوره بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و پتاس بر درصد پروتئین و روغن و اجزای عملکرد گیاه دارویی کتان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
48 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و پتاس بر فنولوژی گیاه دارویی کتان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 تأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
50 تعیین همبستگی بین آزمون پیری زودرس و درصد سبز نهایی مزرعه روی بذورحاصل ازگیاه مادری تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 رطوبت متعادل گیاه داروئی Artemisia dracunculus L. در پروسه خشک کردن و انبارداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 مطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
53 مطالعه اثر خاکپوش های مختلف بر عملکرد وش پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 مطالعه تعدادی از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 مقایسه اثر خاک پوش های پلی اتیلن و آلی در دوره ای مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد پنبه در منطقه ورامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 مقایسه اثر خاکپوش های آلی و پلی اتیلن بر پارامترهای رویشی و عملکرد دانه هیبرید آذرگل آفتابگردان تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 مقایسه اثر خاکپوش های پلی اتیلن وآلی در سه دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
58 واکنش گیاه سالیکورنیا به آلایندههای نفتی به عنوان یک تجمع دهنده زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی