دکتر محمدباقر خرمشاد

دکتر محمدباقر خرمشاد استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر محمدباقر خرمشاد

Dr. Mohammad Bagher Khoramshad

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 1
2 اثربخشی طبقه متوسط جدید در تحقق مشارکت انتخاباتی در ایران (76-96) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 اعتماد نهادی، دانشگاه های دولتی و جامعه پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
4 الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 104
5 الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 20، شماره: 77
6 امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
7 انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
8 انقلاب اسلامی ایران و زمین ؛ پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 4
9 انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
10 Constitutional approach and upstream documents towards public diplomacy of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 37
11 بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 13
12 بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
13 بررسی عوامل درونی و بیرونی مانایی پدیده نوظهور داعش (از سال 2010 تا 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
14 تحلیل سیر تحول و تطور فلسفه سیاسی در چشم انداز پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 25
15 تحلیل مقایسه ای درباره انقلاب های رنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
16 تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 6
17 جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر دولت) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 4
18 جریان شناسی سیاسی به مثابه روش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
19 چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
20 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه ی روابط فرهنگی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
21 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
22 روشن فکران فرانسه و انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
23 روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
24 روشنفکران دینی ایران و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 24
25 رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 1
26 شروط سیاسی بی ثباتی (تحلیل تجربی بین کشوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 18
27 طبقه متوسط جدید و بسیج منابع رای دهی در ایران ( ۱۳۹۶- ۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 3
28 کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
29 گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از انقلاب اسلامی (با تطبیق اندیشه احمد کسروی و عزت الله سحابی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
30 گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقلاب اسلامی؛ با تطبیق اندیشه کیانوری و بشیریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
31 مسئله مشروعیت در نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
32 مقاله پژوهشی: راهبردهای جمعیتی تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
33 مقاله پژوهشی: راهبردهای فعالسازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
34 مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیتهای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
35 مقاله پژوهشی:متغیرهای جمعیتی موثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
36 منازعه سیاسی و امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
37 نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 9
38 نقش سرمایه اجتماعی در جامعه پذیری سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29