ذبیح اله زمانی

 ذبیح اله زمانی استاد

ذبیح اله زمانی

Zabih Alah Zamani

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عاری سازی دو توده تجاری سیر Allium sativum L بومی ایران از پوتی ویروس ها با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
3 ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زود باردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
4 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
5 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
6 برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
7 بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ های متحمل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
8 بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2,4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 1
10 بررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
11 بررسی تغییرات کیفی هلوی رقم آلبرتا در طول انبار با بسته بندی اتمسفر تعدیل یافته (MAP) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
12 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
13 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
14 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
15 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
16 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
17 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
18 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی ( Ziziphora tenuior L.) در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
19 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
21 بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل های زردآلو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
22 بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
23 تاثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب های ناشی از سرمازدگی میوه انار ’ملس ساوه‘ در سردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
24 تاثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به منظور انتخاب متحمل ترین پایه انگور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
25 جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ های گل محمدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
26 شناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
27 مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
28 مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (ssp. Vulgare Origanum vulgare L. ) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بر شکستن رکود بذر برخی از ژنوتیپهای وحشی زیرجنس Cerasus (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی چهار رقم فندق (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر دوره های مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای کیفی میوه سیب رقم گلدن دلیشس لبنانی زرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر محلول پاشی ژیبرلیک اسید بر زمان گلدهی و برخی خصوصیات گل و میوه ارقام زردآلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی اسانس در برخی از جمعیت های مرزنجوش در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 ارزیابی خصوصیات کمی ژرم پلاسم آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی خواص فتوکاتالیتی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت پلی اتیلن کم تراکم رس - اکسید تیتانیوم برای بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
9 افزایش عمر پس از برداشت گلابی رقم شاه میوه با استفاده از اتمسفر تعدیل یافته در بسته بندی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
10 افزایش عمر پس از برداشت میوه خرمالو توسط تیمار آب گرم (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 انتقال ژن به روش نانوتکنولوژی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثر بسته بندی در سطح افزایش یافته دی اکسید کربن در ترکیب با سطوح بالا و پایین اکسیژن بر تغییر ترکیبات فعال زیستی میوه زغال اخته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر تیمار با هوای گرم بر کیفیت پس از برداشت آریل انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) همایش ملی انار
14 بررسی بیان برخی از ژن های مسیر اتیلن در رز (Rosa hybrida) با استفاده از روش Real-Time PCR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی بیان دو ژن DREB و AP2 در گیاه فندق (Corylus avellana) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تغییرات شاخصهای رسیدگی در مراحل پایانی رشد میوه انار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تفاوت های ژنتیکی در کلون های انتخابی چهار رقم تجاری انار (Punica granatum L. ) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ISSR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی تکثیر آلوچه با استفاده از بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی تکثیر رویشی برخی از ژنوتیپهای آلو و گوجه در شرایط کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگرهای رپید (RAPD) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
22 بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر مولکولی SSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی تنوع شاخصهای رشدی دانهالهای بذری آلوچه مورد استفاده برای پایه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی جوانه زنی بذر در خرمالوی وحشی (Diospyros lotus) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی روابط ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های سیب ایران با گونه های وحشی جنس سیب و نمونه هایی از ارقام و پایه های قدیمی سیب از سایر نقاط جهان به کمک نشانگرهای ریز ماهواره (شفاهی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی روابط و ساختار بین جمعیتی برخی ژنوتیپ های و ارقام تجاری سیب با استفاده از ژنوم کلروپلاست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 بررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی سینوژنتیکی در آلبالو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
30 بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بر روی پاتوژن های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی 144 دانهال آلو جهت مصرف پایه (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
34 تاثیر پوشش های پلاستیکی در بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته غیر فعال بر خصوصیات کیفی میوه زغال اخته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تاثیر تیمار گرمایی هوای گرم برظرفیت آنتی اکسیدانی آریل انار رقم ’ملس ساوه‘ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 تجزیه ژنتیکی شیرینی میوه در خربزه و طالبی بومی ایران به کمک تلاقی دای آلل کامل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 تغییرات عملکرد فلورسنس کلروفیل در برخی ارقام بالغ فندق تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 تیمار هورمون IBA و اسید سولفوریک بر افزایش ریشه زایی قلمه های تک گره گیاه انار در دو رقم ملس ترش و شیرین ساوه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 جمع آوری و بررسی ژرم پلاسم ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus برخی مناطق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 رابطه ژنتیکی خربزه های بومی ایران با سایر کشورها با استفاده از نشانگر رپید (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
41 ررسی تغییرات مقدار یون پتاسیم در نهال های فندق تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 شناسایی و تکثیر آلل های خودناسازگاری در برخی از ژنوتیپ های آلو با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 کارایی ضدمیکروبی فیلم نانوکمپوزیت پلی اتیلن کم تراکم رس - اکسید تیتانیوم برای باکتری Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
45 مروری برخواص دارویی و آنتی اکسیدانی انار (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
46 مطالعه ی تاثیر تیمار اتانول در محل تاج میوه ی انار با هدف کاهش بروز آلودگی به منظور بهینه سازی امکان استفاده از دماهای بالاتر انبار در راستای کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذر دهی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
48 مقایسه تنوع هاپلوتایپی برخی ژنوتیپ های سیب منطقه زاگرس مرکزی با استفاده از ژنوم کلروپلاست (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 ناسایی نشانگرهای ریزماهواره لیموترش با استفاده از توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
50 یره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (شفاهی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران