مسعود احمدزاده

 مسعود احمدزاده استاد دانشگاه تهران

مسعود احمدزاده

Masoud Ahmad Zadeh

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کنترل بیولوژیکی قارچ Rhizoctonia solani Kuhn عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از Burkholderia cepacia (ex. Burk) Yabucchi (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 بررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم رورال تی اس بر ساختار جمعیت باکتری های ریزوسفر خیار به روشIllumina MiSeq sequencing (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تاثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
6 بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
7 بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
8 بررسی ویژگی های زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri روی خیار (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
9 پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب های فرار Bacillus subtilis (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
10 تاثیر بیوپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی، صفات فیزیولوژیکی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل بیماری رایزوکتونیایی لوبیاPhaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
11 تأثیر احساس برخی الگو های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
12 تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
13 تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
14 جدایه های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
15 جدایه های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
16 ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1- کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
17 ردیابی ژن های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
18 طراحی محیط کشت برای تولید نیمه صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
19 کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی آلترناریایی گوجه فرنگی توسط استرین های Bacillus subtilis UTB96وPseudomonas fluorescens UTPf68 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
20 لیپوپپتیدهای خانواده ایتورین به عنوان ترکیب های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 علیه Aspergillus flavus (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
21 مطالعه نقش موثر برخی متابولیت های باکتری های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
22 معرفی استرین جدید Pseudomonas fluorescens UTPF68 به عنوان یکی از باکتری های مهم بیوکنترل در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
23 مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتاثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 1
24 نتایج به کارگیری نقشه برداری جریان ارزش در شرکت قطعات الکتریکی با استفاده از شبیه ساز ARENA در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 8
25 نقش ترکیبات فرار Bacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نانو ذرات نقره بر بعضی خصوصیات بیوشیمیایی برخی باکتری های پروبیوتیک و بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
2 ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود بر تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی دو جدایه Pseudomonas fluorescens و مطالعه مکانیسم تاثیر آنها علیه Phytophthora drechsleri عامل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب روستای راونج در مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
5 بررسی اثر تلفیقی عصاره میخک و باکتری Bacillus subtilis بر عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 بررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma harzianumو باکتری Bacillus subtilis در بهبود شاخصهای جوانه زنی گیاهچه گندم (Triticum aestivum.L) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
7 بررسی اثر عصاره میخک بر قارچ Botrytis cinerea و باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 بررسی تأثیر تلفیقی گونه های تریکودرما و باکتریهای آنتاگونیستبر جوانه زنی اسکلروت های تحریک شده ی عامل پوسیدگی ساقه کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
9 بررسی تأثیرات آنزیمی و بیوشیمیایی تیمار بیوپرایمینگ بذور سویا در برابر بیماری فیتوفترا (Phytophthora sojae) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی توانایی کلنیزاسیون ریزوسفر خیار به وسیله دو جدایه Pseudomonas fluorescens (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی خصوصیات محرک رشد گیاهی باکتری تجزیه کننده دیازینون جدا شده از ریزوسفر برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 تاثیر باکتری Pseudomonas fluorescens با توان تولید اکسین، انحلال فسفات و جذب آهن بر بهبود شاخص های رشدی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 تولید آنزیم های لیتیک پروتئاز، لیپاز و آمیلاز توسط سودوموناس های فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 فعالیت بیوکنترلی Achromobacter xylosoxidans در ریزوسفر گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
17 کاربرد عصاره برون سلولی چند ایزوله بیوکنترلی از Pseudomonas fluorescens در جلوگیری از رشد Phytophthora drechsleri (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
19 کنترل زیستی قارچ Fusarium pseudograminearum عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از تکنیک بیوپرایم بذر با باکتریBacillus subtilis UTB96 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
20 مقدمه ای بر توسعه پایدار با رویکرد اسلامی(فرصت ها و چالش ها) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
21 نقش اکسین و سیدروفورهای میکروبی بر افزایش شاخصهای رشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
22 نقش ترکیبات فرار باکتری در القاء مقاومت گوجه فرنگی به بیمارگر پس از برداشت Botrytis cinerea (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
23 نقش عوامل پروبیوتیک میکروبی در تجزیه مایکوتوکسین زرالنون و بهبود عملکرد و سلامت گیاه گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران