دکتر جواد مظفری

دکتر جواد مظفری استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر جواد مظفری

Dr. Javad Mozafari

استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات پارامترهای مختلف بر روی کیفیت نتایج حاصل از تکنیک cDNA-AFLP در مطالعه ترانسکریپتوم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی خصوصیات نیام و دانه در ژرم پلاسم عدس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 1
4 ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه ای وگلخانه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
5 ارزیابی نمونه های ژنتیکی دیپلوید وحشی کلکسیون سیب زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران برای مقاومت به بیماری لکه موجی ناشی از Alternaria tenuissima وAlternaria solani در شرایط درون شیشه ای و گلخانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 15
6 ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانه کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
7 Drought adaptations in wild barley (Hordeum spontaneum) grown in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 4، شماره: 1
8 Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 4
9 Genetic Diversity of Phytophthora Sojae in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 11
10 Ketamine Associated Vomiting in Children Requiring Sedation: A Prospective Randomized Open Trial Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 12
11 Transcriptome analysis of tobacco in response to Ralstonia solanacearum infection (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 4
12 بررسی تنوع ژنتیکی جرم پلاسم بادام زمینی با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
14 بررسی رشد، تکثیر و ریشه زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
15 بررسی ریخت شناسی دانه گرده گونه های Medicago درایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA-SWMM ؛ مطالعه موردی منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
17 بیان برخی ژن های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب زمینی در شرایط in vitro * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
18 تاثیر فیلترهای حاوی زئولیت، پرلیت و رزین بر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیایی پساب (مطالعه موردی: پساب محلات) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
19 تشخیص مولکولی ژن های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 3
20 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کنجد و استفاده همزمان از شاخص های تنش و صفات مورفولوژیک جهت انتخاب در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 1
21 تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
22 شناسایی مولکولی ستلایت آرانای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
23 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی ToRSV در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
24 مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی با سلامت سنجی غده های بذری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
25 مطالعه سیتولوژیکی کروموزمی گونه های یونجه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
26 مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
27 مقایسه آزمایشگاهی مدل های پرش هیدرولیکی در رژیم های مختلف جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
28 واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
29 واکنش ژنوتیپهای گندم نان به تنش گرما در مراحل مختلف نمو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط اقلیم و نیاز بهاره سازی در اکوتیپ های Hordeum spontaneum L بومی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 ارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندران و ارقام بومی تجاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 ارزیابی تفاوتهای ژنتیکی توده های بومی گندم نان نسبت به کارایی جذب و مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های بومی گندم نسبت به کارایی زراعی مصرفی نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 ارزیابی تنوع صفات محتوای پروتئین دانه، عملکرد و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در گندم نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 ارزیابی درون شیشه‌ای و گل‌خانه‌ای نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
8 ارزیابی ژنوتیپ های مختلف کنجد داخلی و خارجی از نظر تحمل به شرایط آبیاری محدود با استفاده از روشهای تجزیه چند متغیره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی عکس العمل ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به کارائی جذب و مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی مقاومت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در ارقام تجاری لوبیای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria allternata درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 ارزیابی مقاومت نمونه های ژنتیکی سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria tenuissima درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
13 استقراروریزازدیادی ارقام گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 امکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
15 انگشت نگاری DNA ارقام تجاری بومی و رایج گلابی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 انگشت نگاری DNA ارقام تجاری فندق (Corylus avellana L.) بومی ایران برای تهیه شناسنامه ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 Comparison drought severity, frequency and efficiency of five drought index in three climate regions of IRAN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
18 Evaluation of water uptake reduction functions under conjunctive salinity and water stress conditions (Case study: Wheat, Birjand, Iran) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
19 Spatial estimation of SAR and CL in ground water using Cokriging and Kriging methods (Case study, Tehran-karaj plain, Iran) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
20 Study on genetic diversity of Iranian apple cultivars by SSR markers (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
21 بررسی اثر تنش خشکی بر صفات موثر در عملکرد دانه گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
22 بررسی اثرات اندازه گلدان و ژنوتیپ درتولید غده چه سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی ارتباط بین توپوگرافی بستر و الگوی جریان در پیچ تند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 بررسی امکان استفاده از حدقل مواد گیاهی جهت تشخیص ویروس های مهم سیب زمینی در گیاهچه های درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی پتانسیل ژنتیکی صفات کمی بخشی ازکلکسیون لوبیا قرمز بانک ژن ملی گیاهی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی توده های زراعی و وحشی زعفران ایران با استفاده ازنشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی خربزه تاشکندی ، مشهدی و کویری و مقایسه روابط صفات آن‌ها با یکدیگر با استفاده از مارکر مورفولوژی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی تنوع ژنتیکی گونه خربزه Cucumis melo L. در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 بررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی روابط ژنتیکی برخی گونه های وحشی و زراعی جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی سطوح مقاومت ژنوتیپ مارفونا نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی از ایزوله قارچی Alternaria allternata در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی کارایی شاخصهای کمی تحمل به خشکی ارقام کنجد با استفاده ازتجزیه به عاملهای اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی کاریوتیپ برخی از توده های هویج (Daucus carota L. Var . sativus) موجود دربانک ژن گیاهی ملی ایران معراج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
35 بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب‌زمینی ناشی از قارچ Alternaria tenuissima در شرایط گل‌خانه‌ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
36 بررسی مورفومتریک صفات میوه در جمعیت های مختلف درخت گردو(Juglans regia L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 بولتینگ درهویج های بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بهره برداری بهینه از منابع ژنتیکی گیاهی یک راهکار کلیدی جهانی و ضرورت ملی برای اصلاح پایداری تولید در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 تجارب مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیرات آن در حل مشکل کمبود آب (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
40 تشخیص هیبریدهای بین گونه ای، نخود با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 تغییرات ناشی از بیماریزایی ایزوله قارچی Alternaria Solani بر عملکرد غدهچ چه سیب زمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 تنوع در الگوهای گلیادین در نسل در حال تفکیک گندم نان براساس الکتروفورز Acid-PAGE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 تنوع ژنتیکی جمعیت جنگلی خراسان شمالی (شرق دریای مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
44 تنوع ژنتیکی در کلکسیون Lolium بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 تنوع ژنتیکی گونه های چاودار کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات مورفولوژیک،فنولوژیک و فیزیولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
47 تنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
48 تهیه شناسه ( بارکد) ژنتیکی ارقام گیاهی ضرورتی برای صیانت از ذخایرژنتیکی و حفظ امنیت بذر و نهال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
49 شناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
50 شناسایی ژن های واکنش به تنش در پاسخ گیاه نخود به تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
51 شیوع بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 کارایی روشهای مولکولی PCR , NCM-ELISA در تشخیص آلودگی خاک به باکتری Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
53 کاربرد نیتروژن و تاثیر آن بر کارایی جذب و ذخیره سازی در ارقام گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 کشت میکروسپور و ایجاد گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 گورت ها، تنوع ز یستی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 محاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
57 مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشکسالی (مطالعه موردی منطقه سیستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 مطالعه تنوع ژنتیکی منطقه IGS گونه های آلترناریای بیماریزا روی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
59 مقایسه بیان پروتئین های برگ ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود در مواجهه با تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 مقایسه روش های ضد عفونی سطحی و محیط های کشت مناسب برای استقرار درون شیشه ای فندق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 همبستگی سطح پلوئیدی و تعداد کلروپلاستهای سلولهای محافظ روزنه در جنس زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران