دکتر کاظم ارزانی

دکتر کاظم ارزانی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کاظم ارزانی

Dr. Kazem Arzani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد رویشی نهال های جوان زیتون رقم مانزانیلا (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
2 اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
3 اثر محلول پاشی کلسیم ، روی ، بورو زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز درمیوه دورقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
4 اثر محلول‌پاشی سولفات آمونیوم بر رشد رویشی، عملکرد و ویژگی‌های کیفی خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
5 اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
6 ارزیابی پومولوژیک و تغییرات فصلی رشد و نمو میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 4
7 ارزیابی تفاوت های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و پومولوژیک برخی ژنوتیپ های گلابی اروپایی Pyrus communis L.) ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 19
8 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
9 ارزیابی تنوع نژادگان های امیدبخش گردو در استان کرمانشاه بر پایه ویژگی های روغن و تعیین همبستگی این ویژگی ها با برخی صفات ریختی و بوم شناختی گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
10 ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
11 ارزیابی مقدماتی گونه های مختلف گلابی (.Pyrus spp) بر اساس خصوصیات متمایزکننده بذر، میوه و رشد اولیه دانهال ها (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 4
12 ارزیابی مورفولوژیک و شناسایی ژنوتیپهای برتر گردو (‏Juglans regia L.‎‏) ‏در شمال استان همدان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 2
13 Calyx biochemical changes and possibility of reducing thomson orange June drop by nutrition elements and growth regulators (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
15 بررسی برخی خصوصیات رشدی و کیفی نهال های پیوندی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر پایه های بذری گلابی اروپایی در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
16 بررسی تاثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم های رداسکین و جی اچ هیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
17 بررسی تاثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم های رداسکین و جی اچ هیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
18 بررسی تاثیر منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارچ خوراکی شاه صدف [Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quel.] (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
19 بررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
20 بررسی سازگاری تعدادی از ارقام گیلاس به عنوان والد پدری در تلقیح با رقم شعاع السلطنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
22 بررسی مولکولی و پاسخ های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 4
23 بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در اقلیم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
24 بررسی میزان نرخ فتوسنتز کل و الگوی رشد در 9 رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
25 بررسی ناسازگاری پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd) و اروپایی (Pyrus communis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 1
26 بررسی واکنش ارقام تجاری زیتون (Olea europaea L.) به تنش سرما با استفاده از روش نشت یونی و اندازه گیری کربوهیدرات محلول کل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
27 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی میوه برخی از ژنوتیپ های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
28 برهمکنش پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) روی پایه رویشی پیرودوارف (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 2
29 پاسخ پایه های درختان پسته بادامی زرند، سرخس و قزوینی به زیادی بر و سدیم کلراید در آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
30 پاسخ پایه های درختان پسته بادامی زرند، سرخس و قزوینی به زیادی بر و سدیم کلراید در آب آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
31 پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه های بذری درگزی و رویشی پیرودوارف گلابی به کاربرد ملاتونین در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 4
32 تاثیر سایبان، محلول پاشی کائولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی بر کاهش عارضه سفیدشدگی آریل انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 1
33 تاثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های فتوسنتزی گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
34 تاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
35 ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 3
36 تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و گلابی های بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
37 تعیین دوره گرده افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود ١٢ در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
38 تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلخیزی خاک در یک باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان ، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
39 تغییرات روزانه تبادلات گازی فتوسنتزی در دو رقم پسته (.Pistacia vera L) ایرانی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 3
40 تغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
41 تغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
42 جذب عناصر غذایی پر مصرف و کارایی مصرف نیتروژن در پایه های بذری درگزی و رویشی پیرودوارف گلابی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 4
43 رابطه بین اندازه و نوع شاخه با میوه‌دهی در برخی از ارقام پسته (Pistacia vera L.) در شرایط اقلیمی خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 2
44 شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
45 شناسایی و تعیین ویژگی‎های ژنومی آلل‎های خودناسازگاری در گونه‎های وحشی گلابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
46 غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایه دانهالی پسته تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
47 گلدهی و خودناسازگاری برخی از نژادگان های برتر زردآلو در اقلیم برزک کاشان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 3
48 مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
49 مطالعه دینامیک گل و میوه دهی برخی از درختان میوه دانه دار و هسته دار در استان زنجان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 1
50 مقایسه تاثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کنترل پوسیدگی، خواص کیفی و برخی فلاونوئیدهای میوه پرتقال تامسون ناول در انبار سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 86
51 ویژگی های مورفولوژیک، محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارس (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر سالیسیلیک اسید روی نشت یونی و بیومس پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر ملاتونین بر ویژگیهای مورفولوژی دوپایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثربخشی اسانس های گیاهی جهت حفظ بهتر میوه ها در پوشش های بسته بندی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 ارزیابی برخی خصوصیات میوه ارقام مختلف زیتون در شهرستان فسا استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی برخی صفات پومولوژیکی ژنوتیپ های گردو در شمال استان فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی دو رقم دیررس گلابی آسیابی. Pyrus serotina Rehd (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی سه رقم گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی ژنوتیپ های گردو در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) از دیدگاه مصرف کننده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی خصوصیات فیزیکی میوه زیتون در ارقام بلیدی و میشن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی چند توده از دانهال های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) به منظور انتخاب پایه مناسب برای گلابی های اسیایی Pyrus serotina )Rehd. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی درصد روغن، پروتئین و خواص حسی ژنوتیپ های برتر گردو Juglans regi L. شناسایی شده در برخی از مناطق استان همدان، ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 ارزیابی گیرایی پیوند برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه بذری گلابی اروپایی درگزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 ارزیابی متابولیتهای ثانویه ریحان تحت کاربرد کادمیم و سرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 ارزیابی مقاومت به سرمای برخی ارقام انگور (vitis vinifera L) در غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
17 ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های برتر گردو Juglans regia L. در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ های برترگردو Juglans regia L درمنطقه طالقان استان البرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 ارزیابی و مقایسه ویژگی های شیمیایی روغن زیتون در ارقام بلیدی و میشن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 استراتژی کاربرد دی اکسید کربن در گلخانه های تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
21 Evaluation of Genetic Diversity of Mature Walnut (Juglans rejia L.) Genotypes in the North of Hamadan Province, Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
22 بررسی اثر ترکیبی 6-بنزیل آمینو پورین و ایندول بوتریک اسید برمیزان استقرار ریزنمونه های زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی مقاومت به خشکی برخی پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی اثر محلول پاشی کایولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی در کاهش شدت عارضه سفید شدگی آریل دانه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی اثر هورمونهای ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشهزایی زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 بررسی اثرات ریزگردها بر گرده افشانی و تلقیح میوه خرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
27 بررسی الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوییدی در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی اولیه الگوی رشد رویشی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) برروی پایه گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی اولیه میزان سازگاری ارقام گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) برروی پایه گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی برخی از خصوصیات فتوسنتزی و مورفولوژیک در پایه های درگزی و پیرودوارف گلابی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی برخی صفات مورفولوژیک چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی پارامترهای دمایی موثر در بیولوژی گل و تشکیل میوه زیتون رقم شنگه در شهرستان فسا و ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام زیتون Olea europaea L به کاربرد برگی سولفات پتاسیم در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی تاثیر انبار سرد و برخی تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریدنی شب بو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بررسی تأثیر شرایط اتمسفر تغییر یافته فعال بر ماندگاری و تغییرات کیفی میوه خرما (Phoenix dactylifera L) رقم برحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی تغییرات جمعیتی پسیل گلابی Cacopsylla pyricola به منظور شناسایی برخی از ارقام مقاوم گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط اقلیمی تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی چهار رقم انار تجاری منطقه کاشمر در طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از دانهال های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) مورد استفاده به عنوان پایه در باغ های گلابی تجاری ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی ارقام توت فرنگی موجوددرایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
40 بررسی تنوع و ارتباط ژنتیکی بین ژنوتیپ های زیتون خودرو و وحشی ایرانی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
41 بررسی خسارت سرمازدگی بهاره در باغهای میوه شهرستان بوانات استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی خصوصیات رویشی ، گلدهی و میوه ارقام KS14’ ‘KS10’ 6‘KS9’ گلابی اسیایی Pyrus serotina Rehd. در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی خصوصیات گلدهی، رویشی و مرفولوژیک برخی از ژنوتیپ های بومی گلابی در شرق استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی دگرگرده افشانی، تراکم گل و میوه گلابی آسیایی رقم KS۱۳ در مقایسه با گلابی اروپایی رقم شاه میوه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی دینامیک گل و میوه دهی گلابی آسیایی و امکان کاشت آن در استان زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی دینامیک گلدهی گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) ژنوتیپ امیدبخش A۹۵ و رقم سبری در شرایط اقلیمی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی دینامیک گلدهی و سازگاری گرده افشانی برخی از ارقام زودرس و میانرس گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و رقم شاه میوه در شرایط آب وهوایی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 بررسی راههای مقابله با خسارت سرمازدگی در انگور (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
49 بررسی علل کم باردهی برخی از ارقام زیتون در شهرستان فسا، استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی غلظت عناصر غذایی، میزان کلروفیل، ترکیبات کارتنوییدی و خصوصیات فتوسنتزی برگ در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L. و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی کاربرد ملاتونین خارجی بر روی ویژگی های مورفولوژی دو پایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 بررسی گل و میوه دهی برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 بررسی میزان تجمع نشاسته در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی Pyrus spp (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بررسی میزان دفع مواد معدنی خاک از طریق برداشت میوه گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی میزان رشد رویشی و موفقیت پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 بررسی میزان روغن و اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی Juglans regia L در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 بررسی میزان کلسیم و سفتی بافت میوه دو رقم KS۶ و KS۸ گلابی آسیایی ( Pyrus serotina (Rehd. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی همبستگی بین صفات رویشی و فیزیولوژیک برخی از پایه های گلابی اروپایی و آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 تاثیر پایه و پیوندک بر صفات رویشی و زایشی در برخی ارقام گلابی Pyrus spp (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 تاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
61 تاثیر دانه های گرده مختلف بر روی صفات کمی و کیفی خرمای شاهانی جهرم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تراکم گل و میوه دهی ژنوتیپ امیدبخش A۹۵ و رقم سبری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تعیین الگوی رشد میوه شش رقم گلابی آسیایی تحت شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تعیین خصوصیات برگی در چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تعیین خود و دگر(نا)سازگاری برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd و ارقام گلابی بومی ایران Pyrus communis L با استفاده از میکروسکوپ فلیورسنس و تکثیر ژن S-Rnase (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 تعیین درصد جوانه زنی دانه گرده برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 تعیین غلظت کادمیم و سرب گیاه ریحان در خاک های جنوب تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 تغییرات اکسین، پلی گالاکتوروناز و سلولاز در زمان ریزش فیزیولوژیک تابستانه پرتقال تامسون (Citrus sinensis) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
69 چگونگی گلدهی در ژنوتیپ امید بخش A95در مقایسه با برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd و اروپایی Pyrus communis L (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
70 شناسایی ژنوتیپ های برتر و دیربرگده گردو (Juglans regia L) در برخی مناطق شمالی استان همدان، ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 فیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین بهترین پلی نایزر برای گیلاس (Prunus avium L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
73 مطالعات اولیه و هیبریداسیون کنترل شده جهت دستیابی به ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd. مقاوم به آتشک Erwinia amylovora (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 مطالعه گل و میوه دهی برخی از ژنوتیپ های برتر زردآلو در شرایط آب و هوایی برزک کاشان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 مطالعه گل و میوه دهی برخی از ژنوتیپهای برتر زردآلو در شرایط آب و هوایی برزک کاشان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 مطالعه نحوه فرونشست ریزگردها بر گل خرما و اثرات آن بر تشکیل میوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 مقایسه برخی از صفات مورفولوژیک ریشه در دو پایه دانهالی و رویشی به (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
78 مهندی مجدد تعاونیهای تولید کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
79 میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های برتر گردوی ایرانی Juglans regia L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 ویژگی های رشدی برخی از ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و اسیایی Pyrus serotina Rehd روی پایه رویشی پیرودوارف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 ویژگی های ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری (S-Rnases) در ارقام و ژنوتیپ های Pyruscommunis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
82 ویژگیهای ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری جدید در رقم تجاری و اصلاحی گلابی اروپایی Kaiser_Beurre´Bosc (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران