دکتر رضا فتوحی قزوینی

دکتر رضا فتوحی قزوینی استاد- دانشگاه گیلان

دکتر رضا فتوحی قزوینی

Dr. Reza Fotohi Ghazvini

استاد- دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی آلدیید و رنگدانه ها در پایه های تجاری مرکبات شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
2 اثر تنش های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
3 اثر تیمار دمایی بر ترکیبات زیست فعال و ظرفیت آنتی اکسیدانی گوشت و پوست میوه ی دو رقم پرتقال خونی مورو و سانگینلو طی انبارداری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 4
4 اثر سوپرجاذب و شرایط کم آبیاری تنظیم شده بر کیفیت انبارمانی میوه آلوی ژاپنی (Prunus salicina) رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
5 اثر محلول پاشی بُر در زمان‌‌‌های مختلف بر گلدهی و تشکیل میوه سه رقم زیتون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 1
6 اثر همزمان کم آبیاری تنظیم شده و سوپر جاذب بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه آلوی ژاپنی رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
7 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
8 ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
9 بررسی پاسخ‌‌ فیزیولوژیک و توان گیاه‌پالایی سرخارگل (Echinacea purpurea) در خاک‌‌ آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 2
10 بررسی اثر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر بهره وری آب و عملکرد درختان سیب رقم ”گرانی اسمیت“ در زمان برداشت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی اثرات پایه و دمای پایین بر واکنش های آنتی اکسیدانی نارنگی پیج [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)] (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 3
12 بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائین (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
13 بررسی تاثیر تنش آبی شدید بر برخی ویژگی های دانهال های مرکبات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
14 بررسی تاثیر غلظت نمک های معدنی، ساکارز و بنزیل آدنین بر آغازش رشد ساقه های رونـده سرخس بوستونی (Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
15 بررسی تاثیر غلظت نمک های معدنی، ساکارز و بنزیل آدنین بر آغازش رشد ساقه های رونده سرخس بوستونی (Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
16 بررسی تغییرپذیریهای ناشی از خشکی در نژادگان طبیعی مرکبات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
17 بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
18 بررسی جنین زایی غیرجنسی از تخمک های بارور نشده لیمو آب شیراز(Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در محیط های کشت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی جنین زایی غیرجنسی از تخمک های بارور نشده لیمو آب شیراز(Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در محیط های کشت مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 20
20 بررسی میزان ترکیبات فلاونوئیدی در دو مرحله بلوغ و رسیدگی میوه شش رقم مرکبات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
21 پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نارنگی پیج روی پایه سیترنج تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 9
22 تاثیر ارتفاع گلدان و زمان برداشتبر میزان آلبینیسم توت فرنگی در کشت عمودی بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
23 تاثیر باران اسیدی بر ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیکی افرای پلت (Acer velutinum Boiss) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
24 تاثیر میزان تجمع سرمایی و گرمایی بر شکوفایی جوانه ها و گل دهی کیوی فروت رقم هایوارد (Actinidia deliciosa cv. Hayward) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 2
25 تاثیرکم‌آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی رقم فرایر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
26 تأثیر اقلیم کازرون بر شاخص های کیفی روغن زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی و ماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
27 تولید کلون های عاری از ویروس ارقام نارنگی ساتسوما از تخمکهای نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
28 تولید کلون های عاری از ویروس ارقام نارنگی ساتسوما از تخمکهای نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
29 شناسایی و کمیت سنجی برخی ترکیب های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ های مرکبات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
30 مطالعه درصد بازشدن جوانه های زمستانه و بروز میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی رقم هایوارد در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
31 مطالعه واکنش های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمایی چمن Poa pratensis L. رقم 'Barimpala& تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
32 معرفی مقاوم ترین ژنوتیپ های سرو کوهی(Juniperus spp.) به تنش خشکی بر پایه شاخص های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پاکلوبوترازول بر تغییرات آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز پایه نارنج (Citrus aurantium ) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنشهای دمایی بر پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر توام کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر افزایش کیفیت انبارمانی میوه ی آلوی ژاپنی (Prunus Salicina) رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثر تیمارهای دمایی بر تشکیل و نمو جوانه گل در تاک کیوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر دما بر عقیمی و بدشکلی جوانه های گل کیوی فروت رقم هایوارد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثر کم آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی Prunus salicinaرقم متلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 ارزیابی خصوصیات شیمیایی و ارزش تغذیهای چند رقم میوه فندق در منطقه آستارا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنتیاکسیدانی آنزیمها در سه گونه مرکبات شمال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی اثر تنش کمی آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مرفولوژیک ژنوتیپ های گندم نان دمای سایه انداز شاخصهای رشد و فلورسانس کلرفیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی اثر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ”گرانی اسمیت“ درزمان برداشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
13 بررسی اثرات گرما درمانی و کشت مریستم توام با گرمادرمانی برحذف ویروسهای دو رقم سیب زمینی آریندا و دیامانت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه آکاسیا Acacia nilotica L. در خاک آلوده به پساب نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
15 بررسی تاثیر اسپرمیدین بر برخی تغییرات بیوشیمیایی دانهال های نارنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تاثیر توام اسید اسکوربیک و سرما بر فعالیت بعضی از انزیمهای انتی اکسیدانی در دانهالهای لیمو آب شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تاثیر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر کیفیت و کمیت میوه سیب رقم گرانی اسمیت در زمانبرداشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
18 بررسی تاثیر محل برداشت ریزنمونه و رقم بر پینه زایی ارقام مختلف خرما (برحی، مرداسنگ و مضافتی) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
19 بررسی تاثیر نوع و ترکیب محیط کشت روی میزان بقا مریستم های سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف مرکبات جهت معرفی پایه مقاوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
22 بررسی شاخص های فلورسانس کلروفیل ارقام جو در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی محل برداشت و اندازه ریز نمونه بر پینه زایی ارقام خرما (برحی ، مرداسنگ و مضافتی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 بررسی میزان بروز جوانه های زمستانه ناشکوفا و میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی فروت رقم هایوارد (مطالعه موردی در شرق و غرب استان گیلان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر رقم و مرحله بلوغ برخصوصیات بیوشیمیایی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تاثیر ضدعفونیکردن، خراشدادن و خشککردن بر درصد جوانهزنی بذور مرکبات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تاثیر محلول پاشی محرکهای زیستی بر پایه ی اسیدهای آمینه بر صفات عملکرد و خصوصیات کیفی پسته رقم احمدآقایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
30 تاثیر نوع اکسین بر ریزازدیادی جوانه های جانبی کیوی فروت ( Actinidia deliciosa) ، رقم هایوارد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 تولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
32 شناسایی ترکیبات سودمند در تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
33 کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
34 مطالعه تغییرات فصلی بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل در برگهای برخی از ارقام مرکبات در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 مقایسه آنتوسیانین کل و سیانیدین 3- گلوکوزاید به روش اسپکتوفتومتری و تجزیه HPLC در پرتقال های خونی شمال و جنوب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 مقایسه کیفیت روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در ناحیه کازرون استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 واکنش نارنگی کلمانتین و یونسی به تنش یخبندان در شمال کشور (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران