کیوان بهبودی

 کیوان بهبودی دانشیار دانشگاه تهران

کیوان بهبودی

Keyvan Behboudi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی توان استرپتومیست های ریزوسفر گوجه فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
5 بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل هموسرین لاکتون (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تاثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
8 برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 2
9 پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب های فرار Bacillus subtilis (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
10 تاثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
11 تأثیر احساس برخی الگو های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
12 تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
13 تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
14 جدایه های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
15 جدایه های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
16 ردیابی ژن های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
17 کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
18 معرفی، بررسی مکانیسم های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی Bacillus velezensis (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
19 نقش ترکیبات فرار Bacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آنتاگونیستی Streptomyces fulvissimus در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه گندم و بهبود شاخص-های رشد در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
2 اثر آنتاگونیستی باکتری Streptomyces fulvissimus بر عامل مرگ گیاهچه گوجه فرنگی ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
3 اثر نانو ذرات نقره بر بعضی خصوصیات بیوشیمیایی برخی باکتری های پروبیوتیک و بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
4 ارزیابی Halothiobacillus neapolitanus و گوگرد در کنترل بیماری پاخوره ی گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران