دکتر جهانشیر امینی

دکتر جهانشیر امینی دانشیار - دانشگاه کردستان

دکتر جهانشیر امینی

Dr. Jahanshir Amini

دانشیار - دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جدایه های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشه سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
2 القای مقاومت سیستمیک در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از جدایه غیر بیماریزای فوزاریوم علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici در شرایط گلخانه (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
3 Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
4 Drechslera triseptata, a new record for Iranian mycoflora (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
5 New records of endophytic fungi isolated from oak trees in Kurdistan province (Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 1
6 بررسی بیماری زایی جدایه هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه های بریده و دانهال های بادام (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
7 بررسی کارایی چهار سویه Bacillus spp.در مهار زیستی بیماری آنتراکنوز توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی مقاومت نژادگان های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
9 بهینه سازی تولید بیووانیلین از سلول های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
10 تأثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا، عوامل بوته میری گیاهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
11 جداسازی باکتری های اندوفیت توت فرنگی و بررسی تاثیرات ضد قارچی آن ها بر Colletotrichum nymphaeae عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
12 جداسازی و بیماری زایی قارچ های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه درختان گردو در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
13 شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه ی مرودشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
14 شناسایی، ساختار و واکاوی فیلوژنتیکی خانواده ژن MLO (Mildew Resistance Locus O) در گونه های Triticum aestivum وMalus domestica (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
15 کاربرد نانو امولسیون اسانس آویشن باغی و پونه همراه با پوشش کربوکسی متیل سلولز بر عمر پس از برداشت توت فرنگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 2
16 کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی با استفاده از عوامل بیوکنترل انتخابی (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
17 کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت فرنگی با استفاده از استرین های Bacillus (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
18 مطالعه ی ریخت شناختی و مولکولی قارچهای جدا شده ازطوقه، غده و ریشه ی سیب زمینی در استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 3
19 مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با استفاده از اندوفیت های قارچی بازیدیومیکوتا (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 58، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن باغی جهت کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
2 بررسی اثر بازداروذگی از رشد اسانس های زنیان و زیره ایرانی بر رشد میسلیومی عامل پژمردگی فوزاریومی طالبی (Fusarium oxysporum f. sp. Melonis) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 بررسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی در استان کردستان و تحریک مقاومت در گیاه سیب زمینی بوسیله Bion و Chitosan بر علیه آن (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 بررسی مقامت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 بیوکنترل عامل بیماری پژمردگی کوجه فرنگی و عامل بیماری زردی نخود ایرانی به وسیله اسانس گیاه زنیان (Carum capticum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
7 تاثیر نانوامولسیون اسانس آویشن باغی و پونه و پوشش کربوکسی متیل سلولز بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 طراحیsiRNAبر اساس ژنAC1 از طریقin silico siRNA search برای ایجاد مقاومت عمومی به ویروس هایTYLCCNV و TYLCV (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 قارجهای هیفومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
10 قارچهای سیلومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستانهای استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
11 کنترل زیستی بیماری شوره سیاه سیب زمینی توسط قارچ های اندوفیت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری روی میوه توت فرنگی با استفاده از باکتری های اندوفیت Bacillus sp. و Entrobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
13 مدیریت بیماریهای ریشه گیاهان در گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای