دکتر محمد شایان نژاد

دکتر محمد شایان نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد شایان نژاد

Dr. Mohammad Shayannejad

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چهار رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر الگوی توزیع شوری خاک در شرایط کشت گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
2 اثر کمپوست حاوی زئولیت اصلاح شده با منیزیم بر برخی صفات ریخت شناسی و کلروفیل ذرت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
3 ارزیابی روش های مختلف آبیاری با استفاده از رویکرد همبست آب، انرژی، غذا و کربن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
4 ارزیابی روش های مختلف تعیین ضرایب معادله نفوذ فیلیپ در فرایند آبیاری متوالی جویچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
5 ارزیابی صحرایی عملکرد معادلات جریان همگام زهکشی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
6 ارزیابی عملکرد فیلترهای ساخته شده از منسوجات BC، PET وPP در حذف آلایندههای نفتی از آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
7 ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
8 اصلاح مدل بیلان حجمی با بهبود عبارت ذخیره سطحی برای آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
9 اندازه گیری نیترات موجود در آب، خاک و گیاه به روش سریع طیف سنجی (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در محدوده شهری اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
11 بررسی اثر زهکشی خشک بر نحوه حرکت و توزیع کاتیون ها با استفاده از یک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
12 بررسی اثرات تنش خشکی حاصل از کم آبیاری سنتی و متناوب روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
13 بررسی الگوی عبور خطوط نشت و طراحی زهکش پنجه در سدهای خاکی همگن روی پی نفوذ ناپذیر با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار PLAXIS (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
14 بررسی تاثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
15 بررسی حساسیت مدل انتقال- انتشار املاح به ضرایب واکنش و خصوصیات هیدرولیکی رودخانه در فرایند شبیهسازی غلظت اکسیژن محلول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
16 بررسی کارآیی روش رگرسیون فازی در بازسازی داده های گمشده سالیانه بارش در حوزه آبریزکارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی کاربرد روش هال اصلاح شده در مدل ترکیبی بیلان حجمی-اینرسی صفر برای آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی هیدرولیک جریان شعاعی غیردارسی در آبخوان های آزاد در شرایط ماندگار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
19 بهره وری آب گندم در دو تاریخ کاشت و مدیریت عرضه محور آب در شرق اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 4
20 بهینه سازی اقتصادی مشخصه های طراحی آبیاری جویچه ای در شرایط کم آبیاری برای ذرت علوفه ای در شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
21 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم دانهای و شبیهسازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
22 تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمقآب مصرفی بهینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
23 تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمقآب مصرفی بهینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
24 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای (رقم NS) و تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
25 تاثیر کاربرد آبیاری تلفیقی با آب شور بر شوری عصاره اشباع خاک و عناصر گیاهی گیاه سورگوم و شبیه سازی نمک خروجی توسط مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
26 تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیسشدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطرهای سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
27 تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 2
28 تخمین و بازسازی داده های حداکثر بارش ۲۴ ساعته در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
29 تعیین ابعاد بهینه زهکش پنجه ای بر اساس بهترین خط نشت در سد های خاکی همگن با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
30 تعیین تاریخ کاشت بهینه و شاخص های عملکرد و بهره وری آب در کشت گندم با مدل CERES-Wheat (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود و شمال غرب استان اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
31 تعیین تبخیر تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
32 توسعه مدل انتقال- انتشار اکسیژن محلول با استفاده از حل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
33 عملکرد و بهره وری آب گندم در سامانه های آبیاری سطحی و قطره ای- نواری در شرق اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
34 کاربرد پسماندهای آلی مختلف و بیوچارآن ها برای اصلاح یک خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
35 مدل سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
36 مدلسازی مدیریت کوددهی نیتروژن در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستمهای زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
37 مدیریت تلفیقی آب و کود نیتروژن در مزارع نیشکر دارای سیستم های زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل سازی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
38 معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
39 معرفی معادلات اساسی مدل Qual2kw و راهنمای کاربردی مدل (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
40 مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی و اصلاح خاک شور–سدیمی با کاربرد اصلاح کننده های آلی همراه با آب شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 اثر تنش رطوبتی بر راندمان مصرف آب سیب زمینی (رقم آگریا) در شرایط کنترل شده و مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
3 اثر زئولیت بر کاهش هدایت الکتریکی و کلیفرم کمپوست تولیدی از زباله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر آبگریزی دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارائه مدلی جهت محاسبه میزان نشت و راندمان انتقال کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
6 ارائه یک مدل ریاضی جهت تخمین نفوذ عمقی ناشی از آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 ارزیآبی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
9 ارزیابی ضرایب معادلات نفوذ و پیشروی در ابیای جویچه ای در دبی های نامشخص (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی کمی و کیفی آب مورد استفاده برای آبیاری باغات پسته در شرایط شور (مطالعه موردی: شهرستان اردکان در استان یزد) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 استفاده از سدهای پاره سنگی در نرم افزارHEC-RAS به منظور کنترل سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 امکان سنجی ارتقاء کیفیت فاضلاب تصفیه شده در اثر پیشروی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
13 امکان سنجی پایش کیفی آب رودخانه زاینده رود با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
14 The Effect of Changes in Soil Hydraulic Parameters on Cumulative infiltration under Different Irrigation Management (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی اثر سناریوهای مختلف بر عملکرد زهکشی خشک با استفاده از نرم افزار HYDRUS-۲D/۳D (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی اثرات تنش خشکی روی ریشه و غده سیب زمینی آگریا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
17 بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر زهکشی خشک بر برخی شاخص های کیفیت محلول خاک با استفاده از یک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
19 بررسی چالش ها و عوامل موجد بحران آب و آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 بررسی حرکت سدیم و کلر در شرایط زهکشی خشک یک خاک لومی تحت کاشت گیاه جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
21 بررسی حساسیت گندم پائیزه به کم آبیاری در شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی راندمان مصرف آب سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری و مقایسه آن با روش آبیاری شیاری یک در میان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
23 بررسی روش های مختلف تخمین پارامترهای رطوبت نسبی و سرعت باد در برآورد میزان نیازآبی گیاه مرجع در دو اقلیم متفاوت در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
24 بررسی روند تغییرات ضرایب مدل غیرخطی ماسکینگام در اثر تغییر ضریب زبری بستر آبراهه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی عملکرد سنگ معدنی پامیس در حذف شوری در سیستم های زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
26 بررسی مشارکت زیر حوضه ها در هیدروگراف سیلاب شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
27 بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری نواری با استفاده از ترکیب مدلهای توازن حجمی و اینرسی صفر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 تاثیر آرایش مختلف کاشت بر عملکرد سیب زمینی و آبشویی نیترات تحت مدیریت آبیاری قطره ای- نواری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
31 تاثیر پوشش گیاهی بر ساختار شکل بستر و آبزی پروری در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
32 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد سورگوم دانهای (رقم اسپیدفید) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 تجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تحلیل جریان در شبکه های مجاری رو باز با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
35 تخمین بهینه پارامترهای مدل ماسکینگهام در روندیابی مستقیم و معکوس (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
36 تخمین زمان پیشروی در ابیاری جویچه ای با استفاده از مدل بیلان حجمی اصلاح شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهکش پنجه ای در سد های خاکی همگن با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار PLAXIS (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
38 تعیین شدت و تداوم خشکسالی با یک روش اصلاح شده جدید برای مبارزه با بحرانهای کم آبی در مناطق شهر کرد، زاهدان و زابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
39 تغییرات شیب رودخانه و تاثیر آن بر ضرایب مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
40 توانایی مدل HYDRUS-1D در شبیه سازی نفوذ آب به خاک و زهآب تحت مدیریت آبیاری و کیفیت آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 راهنمای طراحی بهینه آبیاری شیاری با توجه به خصوصیات گیاه، خاک و شیار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
42 شبیه سازی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای با استفاده ازحل عددی معادله ریچاردز در نرم افزار MATLAB (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
43 محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر اصلاح کننده های آلی و معدنی مختلف بر رشد و عملکرد گندم تحت تنش شوری در یک خاک شور- سدیمی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- تاثیر دما و ترکیب مواد اولیه مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بیوچار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 مدلسازی مدیریت آب آبیاری در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستم های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 مروری برکاربرد بیوچار به عنوان یک ماده جاذب برای مدیریت آبشویی نیترات در خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
48 مطالعه اثرات روش کم آبیاری متناوب بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
49 مقایسه جریانهای یک و دو بعدی در سدهای پاره سنگی در ارتباط با کنترل سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 مقایسه حل معادلات سنت – ونانت به روشهای خطوط مشخصه و تفاضل های محدود جهت تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری روباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
51 مقایسه دو روش رگرسیون خطی چند متغیره و خودهمبستگی در بازسازی داده های دبی ماهانه ( مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
52 نقش تغذیه مصنوعی در بهره برداری بهینه از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)