ابوالقاسم راد فر

 ابوالقاسم راد فر استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ابوالقاسم راد فر

Abolghasem Rad Far

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.