دکتر محمد دبیر مقدم

دکتر محمد دبیر مقدم استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد دبیر مقدم

Dr. Mohammad Dabir Moghaddam

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش جملههای شرطی زبان فارسی به غیر فارسیزبانان:مقایسهی دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 2
2 استعاره دستوری اسم سازی و بازنمایی ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام: رویکرد دستور نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 1، شماره: 2
3 استعاره های دستوری گذرایی در بخش شنیداری کتاب های آزمون زبان تافل: رویکرد زبان شناسی نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
4 بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 15
5 بازنمایی های ایدئولوژیک در رسانه: بررسی بازتاب تحولات برجام در رسانه ها بعد از خروج آمریکا لغایت گام نهایی ایران در کاهش تعهدات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 97
6 بازنمایی های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام مطالعه موردی سخنرانی روسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
7 بررسی ارتقای فاعل و تعامل آن با نظریه فاز در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
8 بررسی جایگاه نحوی بند متممی در زبان فارسی بر پایه نظریه دستور وابستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 49
9 بررسی ساخت اطلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تاکید بر متن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 67
10 بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی فرانقش بینافردی در گفتمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد سالم براساس دستور نقشگرای نظام بنیاد هلیدی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 16، شماره: 1
12 بررسی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی: پژوهشی بر اساس نظریه تکرار صرفی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
13 بررسی ویژگی های سبکی تکرار کامل در رمان سووشون و بوف کور (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
14 بررسی هویت پژوهشگر در مقالات زبان شناسی کاربردی با روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 3
15 تاثیر استفاده از مولفه های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 2
16 تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 8، شماره: 14
17 تحلیل نحوی حالت دهی کنائی در منتخبی از زبانهای ایرانی: رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 31
18 تغییرات نحوی صورت گرفته در ترکی قشقایی در اثر تماس زبانی با فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 2
19 تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از گفتمان نماها در گفتمان روایی: مطالعه موردی کودکان فارسی‌زبان یازده ساله تهرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
20 توالی بندهای قیدی مرکزی در جمله های پیچیده زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 30
21 توصیف و تحلیل ساخت امری در زبان فارسی معاصر از‎ ‎نظر شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 14، شماره: 28
22 جهت مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 18
23 جهت میانه در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 2
24 حرکت فعل اصلی در کردی سنندجی: رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
25 دکارت و زبان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 2، شماره: 5
26 دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 3
27 رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان خانیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 7، شماره: 1
28 رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان عربی برپایه مولفه های درایر (۱۹۹۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 13
29 رده شناسی ترتیب واژه ها در گویش بابلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 10
30 رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 15
31 روند رشد کاربرد ابزار انسجام دستوری در کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
32 زبانشناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
33 ساخت شرطی در زبان پشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 35
34 ساخت کنایی در گویش بهدینی محلتی یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
35 ساخت های اسنادی ثانویه در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
36 شواهد روان شناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی برپایه نحو کمینه گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 13، شماره: 26
37 عوامل درونی و برونی در رده شناسی: (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 22
38 قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 56
39 محدودیت های همنشینی همخوان ها در مرز اشتقاق در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 1
40 مقایسه گفتمان نماها در گفتمان روایی کودکان فارسی زبان هفت و ده ساله با بزرگ سالان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
41 ملاحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 10، شماره: 1
42 موصولی سازی در گزیدهای از زبانهای ایرانی: رویکردی ردهشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
43 نظام های مطابقه و حالت و نقش آنها در تعیین رده زبان پشتو (گونه معیار- افغانستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 2
44 نظریه بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 20
45 نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 1
46 نقش استعاره ها در ایجاد فرهنگ ترس حول کرونا؛ رویکردی شناختی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 12، شماره: 1
47 نمود در زبان پشتو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 36
48 نمود در زبان فارسی از منظر دستور گفتمان نقش گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
49 ویژگی های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 14، شماره: 2
50 هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 9، شماره: 1