غلامرضا ذاکرصالحى

 غلامرضا ذاکرصالحى دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

غلامرضا ذاکرصالحى

Gholamreza Zaker Salehi

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.