امیر ناصر محسنی ساروی

 امیر ناصر محسنی ساروی عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

امیر ناصر محسنی ساروی

Amirnaser Mohseni Saravi

عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.