محمد مهدی افتخاریان

 محمد مهدی افتخاریان استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان

محمد مهدی افتخاریان

Mohamad Mahdi Eftekharian

استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.