محمد مهدی تقدیری

 محمد مهدی تقدیری استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمد مهدی تقدیری

Mohamad Mahdi Taghdiri

استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.