اسماعیل حاجی نصراله

 اسماعیل حاجی نصراله دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اسماعیل حاجی نصراله

Esmail Haji Nasrolah

دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.