پروفسور محمدحسین آدابی

پروفسور محمدحسین آدابی استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

پروفسور محمدحسین آدابی

Prof. Mohamad Hossein Adabi

استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 -بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال غرب زون ایذه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
2 ارتباط تغییرات ویژگی‎‍های مخزنی با فرایندهای رسوبی سازند ایلام در میدان سوسنگرد، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 1
3 ارزیابی پتروفیزیکی و شواهد ژئوشیمیایی جهت تعیین کانی شناسی اولیه کربنات‌های سازند ایلام در برش سطحی عسلویه و میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 1
4 ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
5 ارزیابی توان هیدرو کربن زایی شیل و مارنهای بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
6 ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‎های منشا و نفت‎های خام میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک‎ایول (۶) و کروماتوگرافی گازی (GC) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
7 ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب ونادر خاکی با استفاده از تحلیل عاملی مرحله ای و مدل سازی فراکتالی در شیل های نفتی قالیکوه غرب ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 3
8 ارزیابی میکروفاسیس، محیط رسوبی و کانی شناسی اولیه سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 15، شماره: 1
9 استفاده از روش های ژئوشیمیایی و آماری در پی جویی نهشته های کانرساری در شمال شرق خراسان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
10 استفاده از شکستگی ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
11 بازسازی محیط دیرینه، دیاژنز و ژئوشیمی توالی سازند سروک در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 3
12 بازسازی محیط رسوبی نهشته های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
13 بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
14 بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 2
15 بایوستراتیگرافی مرز ائوسن- الیگوسن (Priabonian- Rupelian) در برش چینه شناسی چهارده (زون ایذه، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
16 بایوستراتیگرافی مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ایذه، خوزستان) (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 3، شماره: 7
17 برخاستگاه ماسه‎سنگ های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 79
18 بررسی ترکیب کانی شناختی و ژئوشیمی بنتونیت های فردوس، کاشمر، گناباد و مقایسه آنها با بنتونیت های فعال شده وارداتی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی تغییرات عمده اقلیمی ، سن یابی و تعیین نوع دیاژنز در سواحل جنوبی دریای خزر در طی صده گذشته با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
20 بررسی ریز رخساره ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
22 بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس ها و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 4
23 بررسی فرایندهای دیاژنزی بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدی، یال جنوبی تاقدیس قره- جنوب شرق شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 2
24 بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
25 بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی و رسوب شناسی سازند داریان در منطقه فارس: مطالعه موردی کوه سیاه و چاه شماره ۱ سبزپوشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
26 بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
27 پتروگرافی انواع دولومیت ها، بررسی دیاژنز، مرز احتمالی سازند شهبازان- آسماری و تفکیک رخساره ها بر اساس ویژگی های ژئوشیمیایی دولومیکرایت ها، شواهد پتروگرافی و روشهای آماری در برش دارابی (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 1
28 پیش بینی بلوغ حرارتی در سازند کژدمی با روش های غیر مستقیم، با استفاده از نشانگر های لرزه ای در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 39، شماره: 2
29 تاریخچه رسوب‌گذاری و تکامل دیاژنزی نهشته‌های تبخیری سازند ساچون در برش تاقدیس سیاه، جنوب شرق سروستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 1
30 تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین شیمی سازند تله-زنگ،جنوب لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
31 تفسیر الکتروفاسیس ها با استفاده از شبکه عصبی SOM و ارتباط آن با لیتوفاسیس های گروه خامی در میدان نفتی مارون (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 6
32 تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند جهرم در ناحیه بوشهر بر مبنای روزن داران کف زی و ایزوتوپ استرانسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
33 تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
34 تکامل زیستی پلتفرم کربناته سازند تله زنگ در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 1
35 توصیف انواع دولومیت ها در سازند شتری (محدوده کوهبنان)بر اساس مطالعات سنگ شناسی و زمین شیمیایی، با نگرشی بر نقش شیل های سازند سرخ شیل در تامین یون منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
36 چینه شناسی و معرفی زون های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 2
37 چینه نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته، در جنوب آمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 2
38 چینه نگاری سنگی، زیستی و رخساره های رسوبی سازند شاه کوه در برش کوه تنگل بالا، جنوب غرب خور (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 1
39 خاستگاه زمین ساختی سازند کاهار (نئوپروتروزوییک پسین) با استفاده از داده های تجزیه مودال و کانی های سنگین ماسه سنگ ها در برش نمونه، کوه کاهار، البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
40 داده‎های بیومارکری نمونه‎های نفت خام و بیتومن استخراج‎شده از سنگ‎های منشاء واقع در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
41 دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ های پایدار گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
42 دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
43 دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
44 دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
45 رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
46 روند تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ های کربناته نزدیک به کانسار قلع (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
47 ریز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در چاه یورته شاه-۱ و برش سطحی موره کوه (جنوب تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 1
48 ریز رخساره ها، محیط های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی). (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
49 ریز رخساره، محیط رسوبی و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی چهاربیشه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
50 ریزرخساره و محیط رسوبی، دیاژنز و ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در چهارچوب چینه نگاری سکانسی، در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 39، شماره: 1
51 ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
52 زیست چینه نگاری سازند آب دراز در برش چینه شناسی شیخ (شمال شرق بجنورد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 4
53 زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 2
54 ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
55 ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین-آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 2
56 ژئوشیمی و توالی دیاژنزی سازند تله زنگ در جنوب غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 1
57 سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
58 سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و زیست چینه نگاری سازند پابده بر مبنای روزن داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
59 سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تاکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی . (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
60 سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
61 سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
62 سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تاکید بر خاستگاه و جایگاه زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
63 سنگ نگاری، زمین شیمی و مدل دولومیتی شدن سازند تله زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
64 سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
65 شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 2
66 عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
67 فاکتورهای موثر زمین شناسی (رخساره، دیاژنز و تکتونیک) در ویژگی های مخزنی زون C۱ مخزن ایلام میدان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
68 فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
69 کاربرد ژئوشیمی در تشخیص کانی شناسی اولیه و چینه شناسی سکانسی نهشته های کرتاسه زیرین (آپتین) در برش کوه میش، حوضه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 2
70 کاربرد ژئوشیمی در مطالعه دیاژنز و خصوصیات‎ رسوبی سازند سروک در یال شمالی و جنوبی کوه میش، منطقه گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 4
71 کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 3
72 کانی شناسی اولیه سازند کربناته دلیچای و تفکیک مرز بالایی با سازند لار بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی در شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
73 کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند جهرم نمونه پژوهش: حوضه رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 4
74 محیط تکتونورسوبی نهشته های تبخیری-کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 3
75 محیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در برش های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 1
76 محیط رسوبی پلاتفرم کربناته تریاس زیرین- میانی در تاقدیس بزرگ قدمگاه در جنوب البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
77 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 1
78 محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله زنگ در جنوب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
79 محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
80 محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند فهلیان در برش نمونه (تاقدیس فهلیان) و میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
81 محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
82 مدل رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند سفید کوه (اسکیتین پسین) واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
83 مطالعات کانی شناسی - ژئوشیمیایی بر روی منطقه کانی سازی شده طلا در کوه زر تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
84 مطالعه بافت های مختلف انیدریت، انواع دولومیت و بررسی کیفیت مخزنی سازند دالان در یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 2
85 مطالعه ریزرخساره ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تاکید بر خصوصیات مخزنی مطالعه موردی: حوضه رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 3
86 مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 1
87 مطالعه کانی شناسی اولیه کربنات های سازند ایلام و تفکیک مرز این سازند با سازند سروک با استفاده از داده های ژئوشیمیایی در تاقدیس پیون، شمال ایذه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
88 معرفی خارداران مایستریشتین و پالئوسن پیشین در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 3
89 معرفی دوکفه ای های راسته Trigoniida از سازند کژدمی، در تاقدیس های آنه و میش، شمال شرق گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
90 معرفی لوله های زیستی کرم های پرتاران در سازند د برسو (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 4
91 میکروفاسیس ، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، زاگرس مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 2
92 میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز بخش فوقانی سازندهای دالان و کنگان در ناحیه کوه سورمه، زاگرس چین خورده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 1
93 میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند دالان در چاه شماره X در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 2
94 میکروفاسیس، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات کرتاسه بالایی در مقطع دمبک کوه اطراف سد لار، شمال شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
95 نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه داغ (برش تکل کوه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 79
96 نقشه برداری واحدهای سنگی منطقه آهنگران (جنوب شرق ملایر) بر پایه داده های ASTER (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 4
97 نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبی سازند گرو در برش الیگودرز، لرستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
2 ارزیابی ویژگی های مخزنی با استفاده از داده هایپتروفیزیکی وپتروگرافیمخازن غار و آسماری واقع در شمال غربخلیج فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (عناصر فرعی و ایزوتوپهای اکسیژن و کربن) برای شناخت کانی شناسی اولیه سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب مراغه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
5 انواع دولومیت ها و تاثیر آنها بر خصوصیات مخزنی سازند سروک در چاه ۸میدان موند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 برخاستگاه زمینساختی بخش ماسهسنگی اهواز (غار) بر اساس پتروگرافی، آنالیز مدال و ژئوشیمی عناصر اصلی در میادین هندیجان و ابوذر، شمالغرب خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی پدیده تلفیق شدگی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
8 بررسی توالی هم ارز بخش آهکی سازند قلعه دختر در برش کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
9 بررسی رخسار های سازندسروک و کاربرد آن لیست‌های ژئوشیمیایی در تفکیک آن از سازنده ایلام در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی رخساره ها و ژئوشیمی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
11 بررسی ژئوشیمی نهشته های کربناته بخش بالایی سازند مبارک منطقه شهمیرزاد (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی ژئوشیمی و محیط رسوبی نهشته های کربناته بخش زیرین سازند مبارک در منطقه شهمیرزاد (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 بررسی ژئوشیمیایی رسوبات کربناته سازند کنگان: کاربردی برای تعیین مینرالوژی اولیه و تعیین مرز پرمو- تریاس در خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپ هایپایدار اکسیژن و کربن نهشته های کربناته بخش زیرین سازند الیکا ( البرز مرکزی) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی بخش کربناته چمپه سازندگچساران در برش نمونه واقع در شمال غرب بندر لنگه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
17 بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و دمای تشکیل نهشتههای سازند جهرم (ائوسن)،واقع در منطقه بلداجی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
18 بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژ نتیکی موثر برنهشته های سازند مبارک درمنطقه میغان ( البرز شرقی) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
19 بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی موثر بر نهشته های سازند مبارک درمنطقه میغان ( البرز شرقی) (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
20 بررسی میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام. (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بررسی مینرالوژی اولیه سازند شهبازان در برش دارابی براساس مطالعات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
22 پالئواکولوژی و ارتباط بین رودیست ها و مرجان های سازند تاربور در برشسطحی نهرخانه (شمال شرقی جهرم) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند گدوان در میدان مسجدسلیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 تبدیل رمپ کربناته به شلف حاشیه دار طی رسوبگذاری سازند سروک در جنوب ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
25 تخمین تراوایی بر مبنای دادههای پتروگرافی توسط ماشین مشاوره هوشمند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 تعیین ترکیب کانی شناسی اولیه کربنات های بخش زیرین سازند الیکا در منطقه جابان با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
27 تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیت های سازند کنگان بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی (ایزوتوپی) در میدان پارس جنوبی، خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 تعیین سن بروش ایزوتوپ استرانسیوم و استفاده از فرامینیفرهای بنتیک در تفسیر حوضه رسوبی - سازند جهرم در برش گیسکان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
29 تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
30 تفسییر توالی د اژنتیکی و ژئوشیمی سازند فهلیان در مقطع ( نمونه تاقدیس فهلیان) ومیدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت و سازنده سورمه (معادل سازند عرب) در میدان سلماس: خلیج‌فارس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
32 توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تاثیرآن بر کیفیت مخزنی سازند گدوان در میذان نفتی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
33 چینه نگاری سکانسی توالیهای رسوبی آسماری و جهرم در میدان نفتی خشت، ناحیه فارس، حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
34 چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در برش نمونه و چاه 55 میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
35 دیاژنز، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره A در میدان نفتی بینک و چاه شماره B در میدان نفتی خارگ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
36 رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه فارس ساحلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی معدن مارن مجتمع سیمان آبیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 زیست چینه نگاری توالی های پالئوسن- ائوسن پیشین در چاه پارسی- ۱ (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
39 ژئوشیمی و تعیین ترکیب کانی شناسی اولیه کربنات های سازند ایلام در برش سیاه کوه(منطقه ایلام) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 ژئوشیمی و مینرالوژی اولیه نهشته های کربناته سازند تاربور در برش نمونه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 سازند بادامو در کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
42 سیلیسی شدن و تشکیل چرت های ثانویه در بخش کربناته سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ (شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
43 شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 عوامل موثر در تغییر ایزوتوپ کربن 13 در کربناتهای مناطق نیوزیلند و تاسمانیا (استرالیا) در طی دیاژنز متائوریتی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 فرآیندهای دیاژنتیکی موثر در ایجاد سنگ مخزنِ سازند کنگان در میدان پارس جنوبی،خلیج فارس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
46 کاربرد آنالیز عنصری و ایزوتوپی در تعیین کانی شناسی اولیه سازند سروک (کرتاسه میانی) و تفکیک سازند های سروک و ایلام در برش جیران بولاغ، ناحیه کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 کاربرد آنالیز های آماری PCA و ANOVA و دیاگرامهای جعبه ای در شناسایی محیط های رخساره ای سازند داریان در تاقدیس کوه سیاه در شمال شرق شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
48 کاربرد شواهد ژئو شیمیایی و پترو گرافی در تفکیک انواع دولومیت مطالعه موردی سازند شتری در ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
49 کاربرد نرم افزار تحلیل تصاویر در چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش کوه سیاه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 محیط رسوبی سازند جیرود و بررسی مرز دونین - کربونیفر در دو برش آبنیک و دره لالون، البرز مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 محیط رسوبی و فرآیند های دیاژنتیکی موثر بر سازند آسماری، جنوب غربی خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 مطالعات رخساره ای و ایزوتوپی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی، خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
53 مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های کربناته اولیگومیوسن محدوده غار شاپور ( کازرون شیراز ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 مطالعات ژئوشییمیایی کانسار سرب و روی ویشان تکیه (جنوب اراک) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 مطالعه پتروگرافی توالی سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
56 مطالعه میکروفاسی سها و تفسیر محیط رسوبی سازند سروک در تاقدیس کمستان واقع در شمال ایذه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند آسماری در تنگ گل ترش (مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند جمال در منطقه شهرضا (امین اباد - روستای اسد اباد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند ایلام در تاقدیس کمستان شمال ایذه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
60 مقایسه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه و چاه چلینگر(3) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
61 مقایسه میکروفاسیس های سازند بادامو واقع در کوه بیرگ با میکروفاسیس های برش دوست آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
62 میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش چهچهه(شمال شرق مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 میکروفاسیس محیطهای رسوبی و چینه شناسی توالیهای سازند اسماری در برش تنگ پابده (یال جنوبی تاقدیس گورپی) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
64 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند ایلام در برش سطح الارضی کوه گورپی(جنوب شرقی شهرستان لالی) و چاه شماره ۵ میدان کارون (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تاربور در مقطع سطح الارضی خانه نهر(شمال شرقی جهرم) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
66 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گرو در تاقدیسهای دایار و نفت، در شمال زون لرستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 میکروفاسیس ها و محیط رسوبی "واحد وزیری" (میوسن پیشین) در جنوب غرب نیک شهر، مکران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در میدان نفتی هندیجان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
69 میکروفاسیس، ژئوشیمی و روند دیاژنز در نهشته های سازند آسماری (تنگ گل ترش) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
70 میکروفاسیس، ژئوشیمی و مدل رسوبی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
71 میکروفاسیس، ژئوشیمی و مطالب پتروفیزیکی سازند سروک (مقطع کوه سیاه و چاه موند) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
72 میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند گدوان در چاه 306 میدان نفتی مسجدسلیمان در شمال فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 میکروفاسییس و محیط رسوبی سازند یلام در غرب و شمال غرب شهرستانایلام (کوه سورگاه و سیاه کوه) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
74 نقش خطوط تعادل حرارت ایزوتوپی در تفکیک مینرالوژی کربناتهای مناطق تروپیکال عهد حاضر و رسوبات ترشیاری مناطق معتدله (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 یافته های جدید از سازند نیزار در مناطق شرقی حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران