دکتر محسن خلیلی

دکتر محسن خلیلی استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر محسن خلیلی

Dr. Mohsen Khalili

استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دشواره ی کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 4
2 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 25
3 اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
4 امکان ناپذیری و امکان پذیری توافق در برنامه ی هسته ای ایران همسنجی دوره های سه گانه ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 1
5 اندیشه تاسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروعیت (مطالعه موردی: اندیشه های ملک الشعرا بهار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
6 ایران پرهمسایه و سیاست خارجی چندهمسایگی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 1
7 بازخوانی نامه های امیرکبیر برپایه ی هدف های سه گانه ی سیاست خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
8 بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 7
9 بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیان نسل سوم نظریه منطقه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 3
10 بازنمایی «دیگری» در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 14
11 بازنمایی هست مایه های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 1
12 بازی تاج وتخت کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 2
13 بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 4
14 برابرسنجی مفهومی آموزه های سه گانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ام القرا، تمدن ایرانی و ائتلاف/اتحاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 21
15 برابرسنجی دلایل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 19
16 برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
17 بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
18 بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 3
19 برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 33
20 برند صلح در دیپلماسی عمومی نروژ (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 9، شماره: 2
21 بزنگاه کرونا: وستفالیای نوین بینالمللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
22 بنبان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی دانش افزایی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
23 پارسی گردانی انگارگانی واژ ه گان سیاسی؛ نمونه پژوهی: لیبرالیسم (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 1
24 پس زمینه تاریخی/اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
25 پیوستار قدرت در سیاست خارجی از دیدگاه فروغی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
26 تاثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران 1357-1384 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
27 تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدن دولت مطلقه ی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 2
28 جایگاه مساله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش های تاریخی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
29 چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
30 چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 8، شماره: 31
31 حقابه هلمند و پیشینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 4
32 دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه ای بر اساس مدل پیوستگی روزنا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 2
33 ریشه های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته ی حکومت پهلوی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 38
34 ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک سوآت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 3
35 ژنوم های ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 3
36 سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
37 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
38 سیاسی کردن رنج؛ واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 4
39 کژتابی ساخت زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 2
40 کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
41 مسئله زن در نگرش خبرگان قانون اساسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 3، شماره: 5
42 مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی مرزی عقیدتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
43 مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب های فرانسه و روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
44 مولفه های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
45 نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
46 نقش سیاست های قومی مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (۱۹۲۰- ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
47 ویژگی های سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم خان ناظم الدوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 17
48 ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌نویسان روسیه (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
2 تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
3 تعمیق شهر شاد،تقویت شهروندان با نشاط و تطلیف کهن الگوی غمین شهر مذهبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
4 کاربست فرضیه در پ ژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
5 نشانه شناسی زوال دودمان قاجار در هفت متن ادبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای