دکتر علی باقری

دکتر علی باقری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی باقری

Dr. Ali Bagheri

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
2 ارزیابی سیستم منابع آب محدوده ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به هم پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
3 Closed-Form Solutions for Broad-Band Equivalent Circuit of Vertical Rod Buried in Lossy Grounds Subjected to Lightning Strokes (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 6، شماره: 1
4 بنیان های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 64
5 پیاده سازی «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
6 تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393) (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 28
7 توسعه مدل بهسازی شبکه های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 4
8 چارچوب ارزیابی ساختار حکمرانی و ارتقای مشارکت عمومی در طرح های مدیریت زیست محیطی : کاربرد در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 3
9 سرمقاله و یادداشت های کوتاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 1
10 سرمقاله و یادداشت های کوتاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 2
11 مدل پویای سیستم بهسازی شبکه آبیاری فومنات از دیدگاه شاخص های کفایت و عدالت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
12 مدل‌سازی اندرکنش منابع آب و ارزش افزوده دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Site Selection Process for Ports using multiple Criteria making method AHP. The Case Study: A mineral port in bandar Abbas (IRAN) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 An analysis of Iran's cities distributions in related to earthquake hazard (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
3 ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری (مورد مطالعه:پارک علم و فناوری در حوزه دفاعی ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
4 ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد تدابیر سیاستی برای ارزیابی حکمرانی وسیاستگذاری در مدیریت ریسک سیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
5 ارزیابی آسیب پذیری سیستم اجتماعی_اکولوژیکی محدوده مطالعاتی جزیره قشم نسبت به کمبود منابع آب شیرین (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی امنیت آبی در محدوده مطالعاتی رفسنجان : رویکردی بر اساس نشانگرهای استخراج شده از چارچوب حسابداری آب (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 ارزیابی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان مبتنی بر رویکرد افزایش تاب آوری جوامع محلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
8 ارزیابی درجه بلوغ سازمانی شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 ارزیابی رویکردهای تاب آوری در مواجه با سیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
10 ارزیابی سیستم منابع آب حوضه بختگان با استفاده از چارچوب تحلیلی DPSIR (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی ظرفیت سازگاری نهاد رسمی آب قوانین آب در برابر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
12 ارزیابی ظرفیت سازگاری نهاد غیررسمی در برابر تغییر اقلیم حوضه آبریز طشک -بختگان تحت تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 ارزیابی ظرفیت سازگاری نهادی سیستم منابع آب در برابر تغییرات محیطی (مورد مطالعه: حوضه آبریز طشک – بختگان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
14 استخراج سازوکار های مرتبط با سیستم منابع آب جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 اشاره به گستره ای از مفهوم مناقشه به منظور بهره مندی در مدیریت سیستم های درهم تنیده آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 Broad-Band Equivalent Circuit of Grounding Grids Buried in Horizontally Two-Layered Soils: A FEM-VF Approach (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
17 Sustainability or un-sustainability? Looking at water resources development programs from a systemic approach - Case study: The water resources development program in Mashhad plain – Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
18 The Effect of Iron Chelate soil applications on Damask Rose (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
19 The effect of temperature and time Activation Cr/SiO2 catalyst on the catalyst activity and molecular weight polyethylene (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 Using System Dynamic Concepts to Introduce a Methodology based on Object Oriented Modeling to Investigate Nutrient Loads on a Watershed Surface (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
21 Vulnerability of Karoon Basin to drought (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
22 بررسی اثر تغییر اقلیم بر رسوب گیری مخازن سازه های تاریخی آبی جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه مواجهه آسیب پذیری سیستم اجتماعی – اکولوژیکی جزیره قشم نسبت به خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
24 بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی وضعیت تاب آوری در برابر سیل در حوضه قره سو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
26 پیاده سازی چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی رفسنجان (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
27 تبیین رقابت بین کشاورزان در دسترسی به میزان مطلوب آب در شبکه های آبیاری از منظر پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 تجویزات نهادی مرتبط با پیاده سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
29 تحلیل اجتماعی اکولوژیکی اقدامات مرتبط با پایداری منابع آب زیرزمینی در محدوده رفسنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
30 تصمیمات منجر به افزایش کسری آب موجود در شبکه های آبیاری بر اساس رویکرد نکسوس از منظر پویایی سیستمها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 تعامل و تقابل سنت و مدرنیته و تاثیر گذاری آن در پیدایش بناهای صنعتی ( نمونه موردی کارخانه پنبه گرمسار ) (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
32 تعیین نشانگرهای مناسب برای ارزیابی عملکرد RBO ها (مطالعه موردی: شورای هماهنگی حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
33 حفاظت از پوشش های گیاهی از دیدگاه قرآن کریم و منابع دینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
34 ریسک پذیری بافتھای حوضھ شھری در برابر سیل با استفاده از مدلHec-Rasو مدل الحاقی Hec-geoRasدر محیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
35 سیستم حکمرانی آب به عنوان بستر اعمال مدیریت یکپارچه ی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
36 ضرورت استفاده از کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
37 فضای مجازی و تاثیرات آن بر خانواده، جوانان و نوجوانان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
38 کاربرد تبدیل موجک پیوسته در تعیین میزان ناهممحوری شافتهای دمی بالگرد شاهد 8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
39 کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 گیاه سیر ( Allium sativum ) از دیدگاه منابع دینی و خواص آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
41 مروری بر چارچوب های حسابداری آب و ارتباط آنها با توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
42 نقش بخش کشاورزی در حکمرانی محلی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران