محمد جلینی

 محمد جلینی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

محمد جلینی

Mohamad Jalini

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روش های خاک ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
2 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری قطره ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
3 بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آبسیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
4 بررسی شاخص های بهره وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد (یادداشت فنی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
5 تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کم آبی و شوری های متفاوت بر تولید گندم (دانه و کاه) جهت و برازش مناسب ترین تابع تولید بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
6 دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه آبیاری دوار مرکزی سنترپیوت یادداشت فنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
7 کاربرد آبیاری تکمیلی در زراعت گندم دیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر رشد رویشی وخصوصیات کیفی ارقام شلیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
2 اثر روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر رشد رویشی وخصوصیات کیفی ارقام هلو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
3 اثر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
4 امکان کاربرد پسابدر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
5 اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک، تحت سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 بررسی اثر مالچ پلاستیک ،روش آبیاری و مقدار آب مصرفی روی عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
7 بررسی اثر مالچ پلاستیک سیاه و مقدار آب مصرفی روی شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
8 بررسی اثر مالچ پلاستیک سیاه،روش آبیاری و مقدار آب مصرفی روی خصوصیات کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
9 بررسی اثر مالچ پلاستیک و میزان آب در کنترل علفهای هرز گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
10 بررسی اثرات تنش آبی و مقادیر مختلف ازت روی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
11 بررسی اثرات تنش رطوبتی و مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد و کارایی مصرف آب در چغندرقند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
12 بررسی ازمایشگاهی اثر ابعاد هندسی محفظه احتراق بر انتشار آلاینده ها و راندمان احتراق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
13 بررسی استفاده از خواص بذر کتان جهت غنی سازی محصولات غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
14 بررسی اقتصادی استفاده از مالچ و روشهای مختلف آبیاری قطره ای در زراعت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
15 بررسی پتانسیل بازیافت ضایعات آلی مختلف(شامل کود گاوی، برگ و مقوای خرد شده و کمپوست) به کمک تکنولوژی تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
17 بررسی تبدیل ضایعات آلی مختلف (شامل کمپوست زباله ، برگ و مقوای خرد شده و کود گاوی) با استفاده از کرم خاکی به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
18 برسی اثرمالچ پلاستیکی سیاه سطوح مختلف آب و روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی روی عملکرد و کنترل علفهای هرز گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 مطالعه و بررسی اثر کودهای آلی شامل کمپوست، ورمی کمپوست وکمپوست گرانوله گوگرددار بر برخی ویژگیهای مهم رشدی گیاه زینتی پتوس (Scindapsus arrereus) درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
20 مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 مقایسه وزن، تعداد و بازار پسندی ارقام هندوانه تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری