سید محمود حسینی

 سید محمود حسینی استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمود حسینی

Seyed Mahmoud Hosseini

استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیر خطی دو بعدی در محیطهای متخلخل درشت دانه همسانگرد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 ارزیابی یکپارچه حوضه آبریز فریزی در قالب چارچوب حسابداری آب با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
3 اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
4 تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
5 تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
6 تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
7 شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 3
8 نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت بندی مکانی اقدامات کنترل سیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجحیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانال های مرکب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پایلوت از شبکه شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 افزایش دقت معادلهی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی توامان رواناب، آآب زیرزمینی، تبخیر و تعرق و عملکرد محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 پیامدهای کمی "طرح جامع تامین آب شرب مشهد" بر منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 تجربیاتی چند در کار با مدل HEC-RAS در تحلیل جریان غیر دائمی شکست سد مطالعه موردی: سد بیدواز اسفراین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 تجزیه و تحلیل عدمقطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشتدانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 تحلیل بازه ای معادله ی بیلان آب با استفاده از دیدگاههای منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 معرفی و پیاده سازی چارچوب حسابداری آب +WA و استخراج اطلاعات و شاخص های آن به منظور پایش و مدیریت یکپارچه منابع آبی (مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران