دکتر عباس قادری

دکتر عباس قادری دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس قادری

Dr. Abbas Ghaderi

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رخساره ای، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 10، شماره: 19
2 اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ایوسن میانی پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
3 انطباق چینه شناسی نهشته های پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگ شناسی و فونای اویستری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
4 براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی:مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 3
5 تحلیل آماری ویژگی های دیرینه بوم شناختی و جایگاه زیست جغرافیایی دیرینه بازوپایان در توالی های سازند جلفا (لوپینگین پیشین)، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
6 جلبک های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
7 چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 1
8 روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 2
9 زیست چینه نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 67
10 زیست چینه نگاری ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک منطقه چاه-رخنه، جنوب غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 3
11 زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی کلشانه، شمال باختر طبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 2
12 زیست چینه نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش های چینه شناسی روستای تیرگان و امیرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 1
13 زیست چینه نگاری سازند شیرگشت در کوه های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
14 زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای روزن داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 3
15 زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 2
16 سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی باغی، شمال باختری اسفراین، براساس زیای آمونیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 2
17 سنگ‎چینه نگاری و زیست‎چینه‎نگاری توالی‎های سیلورین در برش چینه‎شناسی رباط قره بیل بر پایه کنودونت‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
18 کنودونت های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 1
19 کنودونت های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 3
20 کنودونت های تریاس پیشین سازند سرخ شیل در برش چینه شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 11، شماره: 21
21 ماکروفسیل های گیاهی، اثرفسیل ها، آنالیز رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه شناسی ده شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 4
22 مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
23 مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
24 مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
25 مطالعه کورتکس اووییدهای آهن دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیت های میکروبی در تشکیل آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
26 مطالعه و معرفی ماکروفسیل های گیاهی توآرسین باژوسین منطقه گراخک - شاندیز، شمال خاور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
27 معرفی گونه Metopaster parkinsoni Forbes, ۱۸۴۸ ، از خانواده گنیاستریده (ستاره­های دریایی) در توالیهای کرتاسه شمال خاور ایران و بررسی اولین فرآیندهای بیواستراتینومیکی بر روی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 2
28 معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnourdiansis n. sp در توالی های اردوویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
29 معرفی میکروپروبلماتیک های سازند نایبند در برش حسن آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
30 نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus halemidiformis از توالی های کربناته سازند تیرگان، (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
3 بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
4 زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیل های آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ساخت سازه یک مونوکلونال آنتی بادی کایمریک علیه CD-25 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 ماکروفسیل های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش ده شیخ شمال کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
8 مرجان های تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 معرفی ماکروفسیل های گیاهی برش سراپرده (شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
10 نانوفسیل های آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک