دکتر احمد ارزانی

دکتر احمد ارزانی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر احمد ارزانی

Dr. Ahmad Arzani

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر صفات مورفو - فیزیولوژیک لاین های تریتیکاله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
2 اثر تنش شوری بر عملکرد و کیفیت دانه لاین های گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 2
3 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در آفتاب گردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
4 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در آفتاب گردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
5 اثر شوری بر جوانه زنی و ارتباط آن با وضعیت رشد رویشی ژنوتیپ های Bromus danthoniae از مناطق شور و غیر شور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
6 ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
7 ارزیابی پارامترهای آلوئوگرافی و پروتئین های گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام گندم دوروم(Triticum turgidum var. durum) تحت شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 7
9 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام گندم دوروم(Triticum turgidum var. durum) تحت شرایط این ویترو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) جمع آوری شده از غرب ایران و برخی هیبریدهای حاصل از تلاقی با جو زراعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 3
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica درغرب ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
15 ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید و لاین های F۶ مرتبط با آنها در تریتیکاله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
16 ارزیابی خصوصیات کیفی دانه و قابلیت توارث آنها در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
17 ارزیابی خصوصیات کیفی دانه و قابلیت توارث آنها در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
18 ارزیابی روابط بین آزمون های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
19 ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
20 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه لاین های F۵ گندم تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 43
21 ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
22 ارزیابی کیفیت دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
23 ارزیابی کیفیت دانه لاین های تریتیکاله تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 7
24 ارزیابی هتروزیس و وراثت پذیری عملکرد و اجزای عملکرد در گندم نان، گندم دوروم و تریتیکاله (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
25 Karyological studies in Triticum monococcum subsp. aegilopoides and Aegilops cylindrica species grown wild pairwise in west Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
26 برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن در لاین های اینبرد ذرت، به روش تلاقی های دای آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
27 برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن در لاین های اینبرد ذرت، به روش تلاقی های دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
28 برآورد هتروزیس در هیبریدهای F۱ گندم دوروم تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
29 برآورد هتروزیس در هیبریدهای F۱ گندم دوروم تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
30 بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های تریتیکاله (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
31 بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های نیشکر (.Saccharum officinarum L) بر اساس توانایی در تنظیم و انتقال یونی در مرحله ابتدای رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
32 بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های نیشکر (.Saccharum officinarum L) بر اساس توانایی در تنظیم و انتقال یونی در مرحله ابتدای رشد رویشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
33 بررسی تراکم جمعیتی و تأثیر شته (Macrosiphoniella sanborni) بر صفات مورفو-فیزیولوژیک ارقام مختلف گل داوودی (Chrysantheum morifolium) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
34 بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 1
35 بررسی تنـوع ژنتیکی ارقـام و هیبریدهای F۱ گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
36 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و هیبریدهای F۱ گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
37 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه عامل ها برای ویژگی های زراعی در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
38 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه عامل ها برای ویژگی های زراعی در گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
39 بررسی صفات کیفی دانه، زیرواحدهای گلوتنین و روابط آنها در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
40 بررسی صفات کیفی دانه، زیرواحدهای گلوتنین و روابط آنها در گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
41 بررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
42 بررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
43 بررسی فعالیت آنتی اکسیدان ها و تنش اکسیداتیو ناشی از شوری در لاین های تریتیکاله و گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 1، شماره: 2
44 بررسی کالوس زایی و باززایی از کشت جنین نارس ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
45 بررسی کالوس زایی و باززایی از کشت جنین نارس ارقام برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
46 بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
47 بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 4
48 بهبود ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در دوازده رقم یولاف معرفی شده در کانادا طی سال های۱۹۲۱ تا ۱۹۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
49 بهبود ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در دوازده رقم یولاف معرفی شده در کانادا طی سال های۱۹۲۱ تا ۱۹۹۷ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
50 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
51 تاثیر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی اکسیدان در لاین های تریتیکاله (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
52 تاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
53 تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و محتوای کلروفیل برگ در ژنوتیپ-های حساس و متحمل به شوری گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
54 تاثیر سایه بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیک و محتوای اسانس ارقام مختلف نعناع (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
55 تاثیر فاصله کاشت و مقدار بذر بر عملکرد علوفه خشک و بذر شبدر برسیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
56 تاثیر فاصله کاشت و مقدار بذر بر عملکرد علوفه خشک و بذر شبدر برسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
57 تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در یولاف زراعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
58 تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در یولاف زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
59 تنوع الگوهای الکتروفورزی پروتئین زنجیره ای دانه در ماش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 8
60 تنوع الگوهای الکتروفورزی پروتئین زنجیره ای دانه در ماش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
61 تنوع ژنتیکی در توده های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
62 تنوع ژنتیکی در توده های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
63 تنوع ژنتیکی فامیل های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
64 روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
65 روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
66 شناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
67 کالوس زایی و باززایی گیاهچه از جنین بالغ، در لاین های اینبرد و هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
68 کالوس زایی و باززایی گیاهچه از جنین بالغ، در لاین های اینبرد و هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
69 مطالعه پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در پنج تلاقی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
70 مطالعه پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در پنج تلاقی گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
71 مطالعه ضرایب مسیر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم دوروم تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
72 مطالعه واکنش به باززایی از جنین نارس در ارقام گندم دوروم Triticum turgidum var. durum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
73 مطالعه واکنش به باززایی از جنین نارس در ارقام گندم دوروم Triticum turgidum var. durum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
74 مقایسه شاخص های انتخاب در جو در شرایط معمول و تنش نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
75 مقایسه شاخص های انتخاب در جو در شرایط معمول و تنش نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
76 مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
77 مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات فنولوژیک گندم دوروم در شرایط تنش خشکی و بدون تنش با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
78 نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ .(Carthamus tinctorious L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل محیطی بر رفتار میوزی کروموزوم ها در غلات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری و امیدبخش نیشکر در مرحله ابتدای رشد رویشی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش و بررسی همبستگی صفات مروفوفیزلوژیک با عملکرد وزن خشک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی در شرایط بهینه و تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید تریتیکاله (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در شرایط تنش شوری مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
8 ارزیابی شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش به منظور شناسائی ارقام متحمل به خشکی در چند رقم تریتیکاله و گندم در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
9 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه تحت اثر تنش خشکی در تریتیکاله در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه درلاین های اینبرد نوترکیب گندم درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم تریتیکاله و گندم تحت شرایط تنش خشکی در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام تریتیکاله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 ارزیابی کاربرد آزمون ظرفیت نگهداری حلال در تعیین برخی از ویژگی هیا دانه و آرد و کیفیت نانوایی 12 رقم چاودم (تریتیکاله) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 ارزیابی واکنش لاین های نوترکیب جو به نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد دوازده رقم چاودم (تریتیکاله)، چاودار، گندم و گندم دوروم با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
17 بررسی اثر سیتوپلاسم بر برخی صفات مورفولوژیک گندم نان با استفاده از لاین های آلوپلاسم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اجزای عملکرد و روغن ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک مختلف برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی تحمل به شوری ارقام گندم نان در سطح سلولی با استفاده از کشت کالوس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی تنوع ژنتیکی آنتی اکسیدانهای موجود در برگ و محتوای کلروفیل در گلرنگ Carthamus (tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
23 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تنوع سیتوپلاسمی لاین های آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
27 بررسی گیاهان M1 حاصل از تیمار بذور کلزا با موتاژنهای شیمیایی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
28 بررسی نحوه توارث خارداری و رنگ گل در گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
29 بررسی واکنش ریزنمونه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به کالوس زایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
30 بررسی واکنش کالوس های حاصل از کشت درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گلرنگ به تنش شوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
31 بررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
32 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر تنش شوری بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در ایژیلوپس سیلیندریکا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 تاثیر سیتوپلاسم درتولیدوفتوسنتز گندم نان Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 تاثیر موتاژنهای شیمیایی و اشعه گاما بر جوانهزنی بذور دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
37 تاثیرتنش خشکی برخصوصیات مورفو - فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تأثیر غلظت و نوع قند در محیط کشت بر جنین زائی میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
39 تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر روی باززائی جنینهای حاصل از کشت میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
40 تجزیه خوشه ای ژنوتیپهای گلرنگ براساس عملکرد و اجزای آن درشرایط شوری مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیک در گندم دوروم از طریق تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات مورفوفنولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L) با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 تجزیه ژنتیکی کمیت و کیفیت روغن در گلرنگ (Carthamus thinctorius L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 تجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در گندم دوروم در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 تشکیل گامت های کاهش نیافته در Aegilops cylindrica Host. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 تنوع ژنتیکی برخی گونه های وحشی گندم غرب کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 تنوع ژنتیکی فامیل های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جوزراعی ووحشی بانشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 مروری بر ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
51 مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 مطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
53 مطالعه ژنوتیپ های تریتیکاله و گندم ازنظر تحمل به شوری تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 مقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 واکنش ژنوتیپ های بومی طالبی به شکت بافت ازلحاظ اندام زایی و جنین زایی سوماتیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 واکنش سورگوم و قیاق به تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران