دکتر عبدالرضا باقری

دکتر عبدالرضا باقری استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر عبدالرضا باقری

Dr. Abdolreza Bagheri

استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
2 اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه های TCL (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
3 ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام های زراعی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود Cicer arietinum L در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
7 ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
8 ارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
9 ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
10 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
11 ارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
12 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
13 انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
14 انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
16 بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریومدر ارقام خربزه (Cucumis melo L ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 2
18 بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلویورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های متحمل و حساس نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
20 بررسی الگوی بیان ژنهای P5CS و CBF تحت تنش یخزدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی بیان موقت پروتیین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواین فیلتراسیون (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 1
22 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 1
23 بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
24 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
25 بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
26 بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخصهای رشد و عملکرد ژنوتیپهای امیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
27 بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
28 بهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
29 بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم((Anthuriumscherzerianum (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
30 تاثیر بررسی اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
31 تاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
32 تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
33 تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
34 تحلیلهای آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
35 تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
36 روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخودCicer arietinum L در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
37 زراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
38 شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرمولکولی ITS (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
39 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
40 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
41 مطالعه خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum در پاسخ به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
42 مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
43 واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
44 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
45 واکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود Cicer arietinum L در شرایط تنش خشکی در مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پروتئوم ژنوتیپهای نخودCicer arietinum L. در شرایط تنش شوری به روش SDS- PAGE (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
2 آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
3 اثر اشعه گاما بر خصوصیات موفولوژیکی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionanta L.) در شرایط In vitro (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
7 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای بذر آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
8 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
10 اثر نوع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 ارتباط کارکرد اجتماعی تلویزیون با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 ارزیابی اثر ضدباکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 استفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 استفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
19 استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
21 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 انتقال ژن به نخود (Cicer arietinum L.): پیشرفتها و موانع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 با روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
25 باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
27 بررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 محیط‌کشت در رشد، قهوه‌ای شدن و ریشه‌زایی کالوس نخود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
28 بررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
29 بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera Jamesonii) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
31 بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
32 بررسی اثر نمک بر باززایی پایه های رز Rosa. Multiflora در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
34 بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیه با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی درزعفران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 بررسی اساس تولید ترکیبات پلیفنولی به عنوان عامل قهوهای شدن ریزنمونه درکشت بافت و روشهایکاهش آسیب به ریزنمونه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
38 بررسی الگوهای پلوئیدی در طول القای کالوس و تاثیر آن در باززایی نخود با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
39 بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
43 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA ، 2,4-D و NAA بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه تره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 بررسی تاثیر کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 بررسی تاثیرتنش خشکی دربیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1درژنوتیپهای نخود زراعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 بررسی تأثیر نوع وغلظت Agrobacterium rhizogenes بر ایجاد ریشه های مویین در گیاه گاوزبان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
48 بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
49 بررسی تغییرات پرولین آزاد کالوسهای نخود (Cicer arietinum L. ) در مرحله خوسرمائی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
51 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
52 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
53 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به سرما در کشت پاییزه ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
54 بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
55 بررسیاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیکاسید بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا درشرایطاینویترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 بررسیاثر نوع و غلظتسیتوکنین بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایطاینویترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 بهبود نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت اینویترو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
58 بهینه سازی بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم در ارقام ملون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
61 بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
62 بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم Silybum marianum توسط الیسیتور به منظورافزایش تولید سیلی مارین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
63 بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
64 بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
65 بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
66 بیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfp (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
67 بیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفتها و تلاشهای پیش رو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
68 تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 تاثیر سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه داتوره (Datura innoxia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
72 تاثیرتغییرات کروموزومی ناشی از تنوع سوماکلونال بر روی گزینش این‌ویترو برای تحمل به یخ‌زدگی در نخود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
73 تأثیرغلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم Silybum marianum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
74 تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
75 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجادموتاسیون دربنفشه آفریقایی Saintpaulia ionanta L. درشرایط این ویترو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
78 تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
79 تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران ( Crocus sativus )در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
80 تکثیر و کلونینگ ژنFol-SIX1با هدف ساخت سازه بیانیpCaS1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
81 تمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی ( Cicer arientinum L. ) به کمک نشانگر SSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
82 تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 تولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 تولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
85 جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
86 دانشگاه کارآفرین، زمینه ساز توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
87 دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
89 روشهای به‌گزینی برای تحمل به دماهای پایین در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
90 ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
91 ساخت سازهی ژنی برای انتقال به مخمر به منظور تجزیه سلولز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
92 سامانه ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه ی آینده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
93 شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
94 فراهمسازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
95 کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
96 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
97 مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
98 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زیره سیاه پارسی (Bunium persicum) ایران، هند، افغانستان و اروپا با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
100 مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
101 مهندسی ژنتیک نخود برای ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
102 نقش کارآفرینی کشاورزی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار