غلامحسین حق نیا

 غلامحسین حق نیا استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامحسین حق نیا

Gholam Hossein Hagh nia

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
2 بررسی امکان جذب فلزات سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن ، خاک وماده آلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
3 بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاریمطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
4 بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی های نانترونیت، گیوتیت وهماتیت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
5 پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
6 تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
7 تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر افزایش سطح مقطع آبکندها در استاناردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
8 خاک و سپهرفناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
9 مقایسه ی زمین آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی های خاک سطحی(مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهک بر روی جریان های کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
2 اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر دو نوع ماده آلی و مس روی شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی فلزات سنگین بوسیله کاهو و ذرت در خاک های آهکی و غیر آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
6 اثر کمپوست و کودگاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
7 اثر ماده آلی بر نیکل و کادمیم درمحلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
8 بررسی اثر غنی سازی لجن فاضلاب شهری توسط نیتروژن وفسفر بر فعالیت فسفاتاز قلیایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
9 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
10 بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب شهری در اثر عبور از خاک (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
13 بررسی درصد انتقال برخی عناصر به عمق یک خاک لو مشنی پس از کاربرد فاضلا بخام و پساب در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب از طریق ستو نهای خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
14 بررسی رفتار شیمیایی عنصر روی در خاک های زیر تاثیر شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی رفتار فسفر در برخی خاک های آهکی دشت مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 تاثیر آبیاری با پساب بر اسیدیته، هدایت الکتریکی کربن آلی و شاخص پایداری خاک در طول اراضی کشاروزی حاشیه رودخانه پرکند آباد مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
18 تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 تاثیر تخلیه فاضلابهای شهری بر کیفیت شیمیایی زه ابهای خروجی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خا ک شور در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
20 تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
21 تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
22 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
23 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس و بیومس میکروبی در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
24 تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر مقدار دو فلز سنگین نیکل و کادمیم در زه ابهای خروجی از دو خاک با ویژگیهای شیمیایی متفاوت در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
25 تاثیر کمپوست و مس بر شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 تاثیر کود دامی و لجن فاضلاب و کاتیون پتاسیم بر پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
27 تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
31 تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
32 تاثیر ماده آلی، روی و مس بر خصوصیات رشدی و غلظت برخی عناصر کم مصرف در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیردرازمدت دیم کاری برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه روئین شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 تاثیرسطوح نیترات و نوع گیاه برانباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز با گذشت زمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
35 تأثیر تخلیه فاضلاب شهری در یک خاک شور بر کیفیت لایه های آبدار زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 تأثیر تلقیح توأم باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
37 تأثیر زمان بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و انباشت نیترات در گیاه کاهو در سیستم آبکشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های دارویی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 تغییرات مکانی کادمیم و نیکل در برخی خاکهای کشاورزی، شهری و صنعتی مشهد و اطراف آن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 توزیع روی و نیکل در برخی اراضی صنعتی، کشاورزی و شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
41 توزیع سرب وکادمیم در برخی خاکهای سطحی مشهد و محدوده صنعتی جاده مشهد - قوچان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله مدل MINTEQA2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تهیه نقشه بافت خاک سطحی با استفاده از نقشه های پیوسته زمین آمار(مطالعه موردی دشت قره میدان در خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
44 جداسازی باکتری های مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 دفع فاضلاب در خاک و تاثیر آن بر کیفیت آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
46 روابط دو متغیره پارامترهای رسوب شناختی رسوبات شنی غرب اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
47 فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
48 فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
49 کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاک های آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
50 کاربرد فیلتر شن - خاک - پوسته برنج برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
51 کاربرد فیلتر شن - خاک آهکی - کمپوست برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 کاربرد فیلتر شن - خاک غیر آهکی - کمپوست برگ برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی جذب مواد دارویی تتراسایکلین و تریکلوزان در گیاه تربچه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: پیدایش و رده بندی- شواهد پدوژنیک تغییرات محیطی کواترنری شمال شرق ایران در یک مقطع رسوبات لسی- آبرفتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 مطالعه پایداری خاکدانه ها در مناطق دارای فرسایش آبکندی استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
56 مطالعه جدایه های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 مطالعه روند آزادسازی نیتروژن از پودر خون در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 مطالعه کودهای شیمیایی ، آلی و زیستی(قارچ های میکوریزای آربسکولار) بر تعداد و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
59 مقایسه تاثیرکشت دیم یونجه و غلات برتغییرات کربن آلی خاک درمنطقه روئین خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
60 مقایسه جذب روی و کادمیم در تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ها (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
61 مقایسه شن - خاک - ماده آلی در حذف یا کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی در طی تکنیک فیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 مقایسه فیلترهای شن - خاک - ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران