افشین تکدستان

 افشین تکدستان دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

افشین تکدستان

Afshin Takdastan

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of Zn (II) from aqueous solution by using chitin extraction from crustaceous shell (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
2 اثر احداث تانک ذخیره سازی د رسیستم متعارف لجن فعال بر کیفیت پساب خروجی و قابلیت ته نشینی لجن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
3 اثرغلظت پارانیتروفنل موجود در فاضلاب بر کارایی فرایند تصفیه بیولوژیکی هوازی و میزان لجن مازاد دفعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 3
4 Baffle and fixed media effects on coliform removal and bacterial die-off rate coefficient in waste stabilization ponds (a case study in Ahvaz) (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
5 Electrocoagulation Process for Treatment of Detergent and Phosphate (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
6 Evaluating the Efficiency of Tragacanth Coagulant Aid inRemoving Colloidal Materials and Suspended SolidsCreating Turbidity from Karun River Water (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
7 Kinetic studies on bioadsorption of arsenate fromaqueous solutions using chitosan (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
8 Water desalination by membrane technology (RO) in southern Iran (Jask city) (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن ماراد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
10 بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی راندمان حذف کدورت، آلومینیم، کل کربن آلی و UV254 از آب رودخانه کارون با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در تصفیه آب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
12 بررسی کارایی استفاده از فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
13 بررسی کارایی پودر هسته خرما در جذب کادمیوم ازمحلولهای آبی: تعیین ایزوترم و سینتک جذب (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
14 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
15 بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
16 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندردهای آب شرب در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی میزان حذف کلیفرم کل و جامدات معلق کل از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری غرب اهواز با استفاده از سیستم تصفیه زمین-گیاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
18 بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
19 بهینه سازی حذف نیتروژن از فاضلاب مصنوعی از طریق حذف مرحله نیترات زایی از یک راکتور بیوفیلمی بستر ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
20 تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
21 تعیین ضرایب بیوسینتیکی فرایند بیولوژیکی واحد لجن فعال با هوادهی گسترده در شرایط آب و هوایی گرم در تصفیه فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
22 تعیین ضرایب سینتیکی در فرایند تصفیه بی هوازی در فاضلاب کارخانجات نیشکر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
23 کارایی کیتوزان به همراه پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه خانه اهواز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
24 مقایسه فرایندهای کمپوست و ورمی کمپوست برای پالایش کنده حفاری میدان نفتی اهواز در حضور لجن بیولوژیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 111
25 ویژگی های فیزیکوشیمیایی زیست پلیمر کیتوسان استخراجی از پوسته میگو (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 6
26 یادداشت فنی کارایی زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 113
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Accumulation of Heavy Metals in Vegetable SpeciesPlanted in Contaminated Soils in Farmlands Irrigated by Karoon River in Ahvaz the Health Risk Assessment (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
2 آثار بهداشتی، زیست محیطی رواناب های شهری و روش های مدیریت آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 اثر نوع منبع کربن بر بازدهی حذف نیتروژن از فاضلاب صنعتی با نیتروژن بالا در رآکتورهای بیوفیلمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
4 اثرات زیست محیطی پساب صنایع نساجی و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
5 اثرات زیست محیطی پساب صنعت شوینده وترجنت ها وراهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 ارائه سیستم بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از لاگونهای اصلاح شده در مقایسه با لجن فعال و برکه تثبیت ازنظر راندمان و هزینه اقتصادی در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 ارایه الگوی مناسب مدیریتی جهت ساماندهی زائدات خطرناک موجود در پسماندهای شهری ایران مطالعه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 ارتباط سنجی وتعیین میزان آلودگی سرب در ریزش های جوی و خاک شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 ارزیابی ریسک آلاینده های هوا با استفاده از روش EFMEAوTOPSIS (مطالعه موردی واحد آماک نفت خام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
11 ارزیابی کارایی پودر کربن فعال در کاهش TOC با رویکرد مقایسه منعقد کننده های پلی آلومینیوم کلراید و کلرورفریک در تصفیه خانه آب کوت امیراهواز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 ارزیابی و طبقه بندی منابع آب زیرزمینی دشت آزادگان جهت مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت با استفاده از روش های هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 ازیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 استفاده از تصفیه حرارتی -قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 الگوی مناسب مدیریتی جهت سامان دهی پسماندهای بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 امکان سنجی استفاده از بیوراکتور دفن پایدار جهت اصلاح اماکن دفن موجود در شهرهای ایران بمنظور بازیافت مواد،انرژی و کود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
17 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران جهت مصارف کشاورزی و آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
18 امکان سنجی بهبود حذف آلاینده ها از آب با برگشت لجن زلالساز در حوض انعقاد جهت حذف کلیفرم کل، مدفوعی و HPC از آب سطحی (مطالعه موردی تصفیه خانه آب میناب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
19 امکان سنجی تولید ورمی کمپوست از لجن هضم شده تصفیه خانه غرب اهواز (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
20 امکان سنجی تولیدکمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز با روش کمپوست همراه وکمپوست کرمی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
21 امکان سنجی حذف کل هیدروکربن های نفتی ازکنده حفاری بااستفاده ازفرایند بیوکمپوست لجن بیولوژیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
22 امکان سنجی کاربرد پساب تصفیه شده فاضلاب جهت آبیاری محصولات مختلف کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 امکان سنجی کاهش برخی از آلاینده ها از آب رودخانه کارون با استفاده از کیتوزان درتصفیه خانه آب اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
24 امکانسنجی استفاده از فرایند OSA با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 امکانسنجی استفاده از لجن حوضچه زلال ساز بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کلیفرم و کدورت از آب تصفیه خانه شماره یک آب اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 اندازه گیری مساحت لکه های نفت بر روی دریا بااستفاده از تکنیک های جدید پردازش تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
27 اندازه گیری و شناسایی پسماندهای خطرناک و غیرخطرناک بیمارستانی و طبقه بندی براساس معیارهای WHOمطالعه موردی بیمارستان شهید بهشتی و فیض اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
28 Chitosan from Shrimp as a Natural and Low cost Coagulant Aid for fine suspended and Colluidal solids in Karoon River (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
29 Effect of VemiCompost Amendments of Drill Cutting Oil with sewage biological Sludge Using Eisenia foetida as earthworm for Total Petroleum Hydrocarbon Removal from Drill Cutting wastes (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
30 Efficiency Evaluation of Powdered Activated Carbon as Coagulant aid in Ahvaz Water Treatment Plant (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
31 Efficiency of the chitosan as natural coagulant with PAC in removing turbidity from Municipal water treatment plant (case study: Ahvaz water treatment plant) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
32 investigation on effects of waste from crude oil storage tanks on chemical features of the soil (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
33 Survey of Chitosan with Polyaluminum Chloride in turbidity removal from Ahwaz water treatment plant (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
34 Survey of Poly Aluminum Chloride as CoagulantForOrganicmatter, Turbidity and MicroorganismsremovalFrom Karoon River in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
35 بحران کمبود آب وامکان سنجی استفاده مجدد از پساب جهت مصارف مختلف آبیاری وکشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
36 برآورد گازهای اماکن دفن پسماندهای شهری با استفاده از نرم افزار Landgem(مطالعه موردی شهرهای اهواز،دزفول،آبادان،خرمشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
37 برآورد گازهای گلخانه ای محل دفن زباله های شهری استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
38 برآورد گازهای گلخانه ای محل دفن زباله های شهری استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
39 بررسی روشهای مدیریتی طراحی لاینرهای دفن مواد زائد شهری ، صنعتی و خطرناک بمنظور کنترل شیرابه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
40 بررسی کمیت وکیفیت و روشهای موجود دفع مواد زائد جامد در ایران و ارائه بهترین روشهای مدیریتی مواد زائد شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
41 بررسی محصولات فرعی حاصل از گندزدایی ( DBPs ) سرطانزا درآب آشامیدنی و روشهای کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
42 بررسی آلودگی صوتی ناشی از وسائط نقلیه در شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی آلودگی صوتی ناشی ازعملیات چاه های نفت جنوب و ارائه راه کارهای مدیریتی جهت کاهش آلودگی صوتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
44 بررسی آلودگی های صنعت آهن وفولاد وارائه راهکارهایی جهت کاهش آلودگی های این صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
45 بررسی آلودگی های صنعت قند و نیشکر و راهکاری مناسب کاهش آلودگی های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
46 بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت پسماند در دستگاه حفاری 50و59 فتح در منطقه نفتی اهواز از نظر آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
47 بررسی اثر پودر کربن فعال بر حذف مواد آلی آب در تصفیه خانه کوت امیر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
48 بررسی اثر تغییرات قطر ذرات جاذب باگاس نیشکر برکارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی اثر شرایط محیطی وغذایی بر رشد کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
50 بررسی اثر کربن فعال پودری به عنوان کمک منعقد کننده بر کارایی دو منعقد کننده آلوم وپلی آلومنیوم کلراید در حذف کدورت ومواد آلی کربنه از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
51 بررسی اثر لجن زائد زلال ساز تصفیه خانه آب اهواز بعنوان کمک منعقد کننده به حوضچه اختلاط سریع در حذف کدورت از آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
52 بررسی ارتقا نسبت BOD5/COD شیرابه قدیمی زباله به روش اکسیداسیون فنتون (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
55 بررسی استفاده از بیوگاز حاصل از تجزیه مواد زائد جامد بعنوان کود در کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
56 بررسی استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب جهت مصارف مختلف صنعتی با توجه به درجه تصفیه و استاندارد زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
57 بررسی استفاده از تانک ذخیره سازی لجن با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
58 بررسی استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
59 بررسی استفاده از علف های هرز آبزی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
60 بررسی استفاده از مکانیسم دور ریزی انرژی توسط پارانیتروفنل در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 بررسی استفاده از مواد اکسید کننده نظیر ازن و کلر در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
62 بررسی استفاده بیوراکتور دفن پایدار جهت اصلاح محل های دفن غیربهداشتی موجود شهرهای ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
63 بررسی امکان استفاده از فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ،COD،دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 بررسی انواع آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع تولید کود شیمیایی وراهکار مناسب جهت کاهش آلودگی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
65 بررسی بی خطرسازی، تصفیه و دفع پسماندهای شیمیایی، سمی و سرطانزا در بیمارستانها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
66 بررسی پارامترهای بهره برداری در راکتو ناپیوسته متوالی (SBR) توسط اکسیداسیون بخشی از لجن توسط کلر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
67 بررسی پراکنش گاز CO,H2S درهوای محدوده چشمه های آبگرم شهرستان دهلران (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
68 بررسی پسماندهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
69 بررسی تاثیر آب اکسیژنه بر میزان کاهش تولید لجن در پساب خروجی در فرآیند (SBR) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
70 بررسی تأثیر تصفیه زمینی در حذف آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه اهواز با استفاده ازخاک و گیاه منطقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
71 بررسی تأثیر تصفیه زمینی فاضلاب درکاهش میزان BOD،COD،TSSوکلیفرم ازفاضلاب تصفیه خانه اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 بررسی تأثیرپذیری کیفیت بارش های جوی در مواجهه باآلاینده های موجود در هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
73 بررسی تثبیت لجن فاضلاب شهری توسط فرایند ورمی کمپوست به کمک کرمهای خاکی بویژه ایزینیا فوتیدا (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 بررسی تصفیه پذیری فیزیکی و شیمیایی پساب دارای روغن و مواد هیدروکرنی مجتمع گاز و گازمایع -900 گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 بررسی تغییرات pH در حین فرایند انعقاد الکتریکی بر پساب پتروشیمی به روش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
76 بررسی تغییرات بار آلی و زمان ماند هیدرولیکی در کار آیی رآکتور بافل دار بیهوازی در تصفیه شیرابه زباله شهر اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
77 بررسی تغییرات وانادیوم و نیکل در فصول مختلف شهر اهواز و مقایسه با استانداردهای محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
78 بررسی تکنولوژی های اصلاح بیولوژیکی خاک آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
79 بررسی تولید کمپوست از کودهای دامی و ارزیابی کمپوست به عنوان راهکاری جهت ساماندهی مدیریت پسماند دریک مجتمع پرورش گاو گوشتی دربهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
80 بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
81 بررسی حذف سرب ازپساب سنتتیک توسط پوسته میگو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
82 بررسی حذف فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مواد آلی (BOD و COD) از شیرابه پسماند (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
83 بررسی حذف کادمیوم از پساب صنعتی توسط سرباره صنایع فولاد و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
84 بررسی حذف کدورت، کلیفرم کل و کل کربن آلی از آب به روش فیلتراسیون مستقیم تک لایه و دو لابه و فیلتراسیون متداول تصفیه خانه آب اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
85 بررسی حذف کدورت، کلیفرم کل و کل کربن آلی از آب به روش فیلتراسیون مستقیم تک لایه و سه لابه و فیلتراسیون متداول تصفیه خانه آب اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
86 بررسی حذف کروم از پساب صنعتی توسط سرباره صنایع فولاد و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
87 بررسی خاصیت خوردگی و رسوبگذاری شبکه آبرسانی اهواز با استفاده از ضریب لانژلیه و رایزنر (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
88 بررسی خصوصیات شیمیایی و میکروبی فضولات دامی صنایع دامداری و ارائه راهکارهایمدیریتی مناسب جهت جمع آوری و دفع بهینه آنها )مطالعه موردی گاوداری های دشتآزادگان( (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
89 بررسی خصوصیات لجن تولیدی در شرایط مختلف راهبری و بهره برداری تصفیه فاضلاب در راکتورناپیوسته متوالی لجن فعال ( SBRAS ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
90 بررسی خطرات و ارائه مدل بمنظور تخمین آئروسلهای بیولوژیک ناشی از تصفیه خانه فاضلاب و آبیاری با پساب در مسیر جریان هوا (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
91 بررسی خطرات و سهم آلودگی هوای ناشی از زباله سوز جهت سوزاندن پسماندهای مختلف و روشهای کنترل آلودگی ناشی از زباله سوزها (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
92 بررسی ذف ترکیبات آلی قابل تجزیه ، مقاوم و سمی توسط تصفیه بیولوژیکی آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
93 بررسی راندمان برکه های تثبیت بافل دار به همراه بستر سنگی در حذف مواد آلی و مغذی از فاضلاب شهری(مطالعه موردی: تصفیه خانه ی غرب اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
94 بررسی راندمان راکتور بافل دار بیهوازی درتصفیه شیرابه زباله شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
95 بررسی راندمان عملکرد سیستم تصفیه خانه نوردلوله سپنتااهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
96 بررسی راهکارهای موثر در آموزش دانش آموزان به مسائل محط زیست به ویژه بازیافت مواد زائد جامد از مبدا تولید (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
97 بررسی روشهای مختلف آبیاری و تصفیه فاضلاب توسط خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
98 بررسی روشهای مختلف استفاده مجدد از پساب فاضلاب جهت مصارف مختلف شهری و غیر شهری با توجه درجه تصفیه فاضلاب و استاندارد زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
99 بررسی روشهای مختلف کاهش لجن بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه فاضلاب توسط فرایندهای فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
100 بررسی روشهای مختلف کنترل بوهای تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
101 بررسی روشهای مختلف کنترل و تصفیه شیرابه در محل های دفن مواد زائد شهری و استاندارد دفع و استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
102 بررسی روشهای مختلف مدیریت بسته بندی، جمع آوری، تصفیه ، بازیافت و دفع پسماندهای رادیواکتیو (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
103 بررسی روشهای مختلف مدیریت پسماندهای خطرناک ( ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل ، تصفیه و دفع ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
104 بررسی روشهای مختلف مدیریت شیرابه ( جمع آوری،کمینه سازی ،کنترل و تصفیه ) در محل های دفن مواد زائد شهری و صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
105 بررسی روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب توسط فرایندهای فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
106 بررسی روشهای مختلف و مکانیسم تصفیه فاضلاب توسط زمین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
107 بررسی روشهای مدیریتی طراحی لاینرهای دفن مواد زائد شهری ، صنعتی و خطرناک بمنظور کنترل شیرابه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 بررسی روند حذف عوامل بیماریزای لجن فاضلاب شهری در هاضم هوازی مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
109 بررسی سازه آتفال (Outfall) بعنوان گزینه مطلوب جهت دفع فاضلاب شهری به داخل دریا در شهرهای ساحلی و مبانی طراحی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
110 بررسی سینتیک و ایزوترم های جذب سطحی پوسته میگو درحذف سرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
111 بررسی شاخص های بهداشتی لجن فاضلاب تصفیه خانه اهواز به منظور استفاده در کشاورزی توسط هاضم هوازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
112 بررسی شرایط راهبری بر روی تصفیه فاضلاب حاوی فرم آلدهید به وسیله فرایند الکتروکواگولاسیون و ارزیابی انرژی مصرفی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
113 بررسی ضرایب سینیتیکی سیستم تصفیه بیهوازی ( UASB) تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کشت و صنعت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
114 بررسی ظرفیت جذب پودر لجن فعال بسترهای لجن خشک کن در حذف فلز روی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
115 بررسی عملکرد انواع مواد منعقد کننده در حذف فلزات سنگین و COD در شیرابه زباله شهر بابل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
116 بررسی عملکرد فرآیند بیولوژیکی واحد لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاببیمارستان نفت اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
117 بررسی عملکرد نانوذرات نقره ثابت شده برروی کربن فعال و پلی پروپیلن درحذف مواد آلی و آلودگی میکروبی آب تولیدی مجتمع پتروشیمی فجر به طور همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
118 بررسی عملکرد و پارامترهای طراحی لاگون با هوادهی در شرایط بدون برگشت لجن، تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
119 بررسی عملکرد و تعیین راندمان حذف آلاینده ها در برکه های تثبیت شهرستان سوسنگرد و ارائه راه کارها جهت بهبود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
120 بررسی عملکرد و راندمان واحد لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب چنیبه اهواز و تعیین ضرایب سینیتیکی آن (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
121 بررسی عملکردتصفیه فیزیکوشیمیایی تصفیه خانه آب از نوع اسمز معکوس در حذف آلاینده ها ( مطالعه موردی شهر جاسک) (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
122 بررسی عوامل موثر بر فرآیند تولید کود از لجن فاضلاب شهری توسط فرآیند ورمی کمپوست (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
123 بررسی کارآیی واحد هوادهی گسترده تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان گلستان اهواز در حذف آلاینده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
124 بررسی کارائی پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، باکتریهای کلیفرم، باکتریهای هتروترفیک از آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
125 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصلاح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
126 بررسی کارایی خاکستر فرار تفاله نیشکر بعنوان جاذب ارزان قیمت در حذف آهن از محلولهای آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
127 بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب در شرایط مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
128 بررسی کارایی زیولیت طبیعی کلینو پتیلولیت در حذف ارسنیک از محلول آبی و تعیین ایزوترم جذب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
129 بررسی کارایی سارگوسوم گلوسیسنس درجذب رنگ قرمز اسیدی 18از محیط های آبی ،تعیین ایزوترم واکنش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
130 بررسی کارایی سیستم تلفیقی رشد معلق چسبیده SBBR در حذف مواد الی و فسفر و ازت از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
131 بررسی کارایی صافی شنی کند در حذف مواد آلی (BOD,COD) و شاخص میکروبی از آب رودخانه کرخه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
132 بررسی کارایی فرآیند انعقادالکتریکی بر حذف TDS و VOC پساب پتروشیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
133 بررسی کارایی فرایند الکترو کواگولاسیون در حذف CODازپساب ماشین لباسشویی با استفاده از الکترودهای آلومینیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
134 بررسی کارایی فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
135 بررسی کارایی فیلتر دو لایه با بستر آنتراسیت در مقایسه با فیلتر تک لایه درتصفیه خانه آب اهواز به منظور حذف مواد آلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
136 بررسی کارایی فیلتراسیون عمودی در حذف فسفات از محلول آبی در بارگذاری های مختلف با استفاده از سرباره فولاد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
137 بررسی کارایی کیتوزان حاصل از پوسته میگو به عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت در تصفیه آب اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
138 بررسی کارایی کیتوزان و منعقد کننده پلی فریک سولفات PFS درحذف کبالت ازپساب صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
139 بررسی کارایی گیاه روپیا ماریتیما در حذف TN،TSS، COD و TP از فاضلاب شور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
140 بررسی کارایی منعقد کننده پلی فریک سولفات و کیتوزان در حذف کادمیوم از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
141 بررسی کارایی هاضم های بیهوازی تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان در حذف کلیفرمها، سالمونلا و تخم انگل ها از لجن فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
142 بررسی کارایی هاضم هوازی مزوفیلیک در حذف جامدات فرار و پاتوژنهای لجن فاضلاب تصفیه خانة اهواز بمنظور استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
143 بررسی کارایی هاضم هوازی مزوفیلیک در حذف جامدات فرار و پاتوژنهای لجن فاضلاب تصفیه خانة اهواز بمنظور استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
144 بررسی کارایی هاضم هوازی مزوفیلیک در حذف جامدات فرار و عوامل بیماریزا لجن فاضلاب تصفیه خانه اهواز در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
145 بررسی کارایی هاضم هوازی مزوفیلیک در حذف جامدات و کلیفرمهای لجن تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نفت اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
146 بررسی کاربرد پساب و لجن نصفیه خانه های فاضلاب جهت مصارف کشاورزی به منظور توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
147 بررسی کاربرد کیتوسان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و کلی فرم از آب تصفیه خانه اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
148 بررسی کاربرد نشاسته بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و کلیفرم آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
149 بررسی کاربرد نشاسته بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و کلیفرم آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
150 بررسی کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی با استفاده از روش اکسیداسیون لجن مازاد دفعی بوسیله کلر در سیستم هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
151 بررسی کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) توسط اکسیداسیون بخشی از لجن بوسیله کلر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
152 بررسی کاهش حجم لجن های بیولوژیکی در تصفیه خانه های شهری و صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
153 بررسی کاهش لجن مازاد بیولوژیکی درسیستم لجن فعال توسط اکسیداسیون بخشی از لجن توسط فنتون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
154 بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
155 بررسی کمی و کیفی پساب صنایع غذایی لبنی و روش های مختلف تصفیه هوازی و بی هوازی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
156 بررسی کمی و کیفی پسماند های خطرناک و غیر خطرناک بیمارستانی در بیمارستان های شهید بهشتی و فیض شهر اصفهان و طبقه بندی بر اساس معیارهای EPA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
157 بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک شیمیایی ، دارویی ،عفونی و پرتوزای بیمارستانی و روشهای ذخیره سازی ، بی خطرسازی، تصفیه ودفع بهینه آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
158 بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنایع دامداری و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی و دفع بهینه آنها مطالعه موردی گاوداریهای شهرک صنعتی حمیدیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
159 بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنایع دامداری و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی و دفع بهینه آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
160 بررسی کمی و کیفیت پسماندهای بیمارستانی و تدوین الگوی مناسب مدیریتی در ساماندهی آنها مطالعه موردی بیمارستانهای گلستان و شفاء شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
161 بررسی کمی وکیفی آلودگی پساب صنعت طیور وراهکارهای مناسب جهت کاهش آلاینده های آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
162 بررسی کمی وکیفی پساب صنایع نوشابه سازی وراهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی وتصفیه ان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
163 بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخصهای کیفی آب (W.Q.I و سامانه GIS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
164 بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
165 بررسی کیفیت پساب خروجی پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون (GTP) مطابق با استانداردهای زیست محیطی ایران جهت دفع و استفاده مجدد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
166 بررسی مدیریت بسته بندی ، جمع آوری ، حمل و نقل و بازیافت پسماندهای خطرناک هسته ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
167 بررسی مشارکت دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در فرایند زیست محیطی بازیافت مواد زائد جامد بویژه کاغذ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
168 بررسی مشکلات راهبری و بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال در کشور و روشهای کنترل آنها (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
169 بررسی مشکلات ناشی از جلبکها در منابع و تصفیه خانه آب و روشهای مختلف فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی کنترل آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
170 بررسی مشکلات ناشی از گیاهان آبزی ریشه دار( علف های هرز آبزی ) در منابع تامین آب و روشهای مختلف کنترل آنها (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
171 بررسی معیارهای انتخاب محل دفن مواد زائد جامد جهت اصلاح محل های دفن غیر بهداشتی موجود در شهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
172 بررسی معیارهای مختلف در انتخاب محل دفن مهندسی- بهداشتی پسماند شهری و انتخاب بهترین معیار دفن در کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
173 بررسی منابع زائدات پرتوزا در مصارف پزشکی و بیمارستانی و مدیریت آن از مرحله تولید تا جمع آوری تصفیه و دفع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
174 بررسی منابع و انواع تشعشعات دریافتی توسط انسان و استانداردهای تشعشع و ایمنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
175 بررسی منابع وخصوصیات اصلی زائدات صنایع داروسازی وگزینه های مختلف جهت تصفیه ودفع پساب آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
176 بررسی مهمترین آلاینده های زیست محیطی صنعت پلاستیک و تکنولوژی های مورداستفاده جهت کاهش آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
177 بررسی مهمترین آلاینده های زیست محیطی صنعت سیمان وتکنولوژی های مورد استفاده جهت کاهش آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
178 بررسی میزان آلاینده های موجود در آب رودخانه کرخه و کارایی صافی شنی کند در حذف آن ها. ( مطالعه موردی – تصفیه خانه آب روستایی استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
179 بررسی میزان اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس فیکالیس در آبهای ساحلی منطقه مازندران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی (مطالعات موردی سال 1381) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
180 بررسی میزان انواع هفتگانه پلاستیک های موجود در پسماند درخانوار کلانشهر اهواز و امکانسنجی بازیافت آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
181 بررسی میزان انواع هفتگانه پلاستیکهای موجود در پسماند درایستگاه انتقال حمل درکلانشهر اهواز و امکان سنجی بازیافت آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
182 بررسی میزان تولید لجن فاضلاب در ایران و روشهای کاهش تولید لجن ر فرایندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
183 بررسی میزان سرب در خاک، برگ و ریشه گیاه علف هفت بند در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
184 بررسی میزان فلزات سنگین در سبزیجات خوراکی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
185 بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب اهواز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
186 بررسی میزان کارایی سیستم نانوفیلتراسیون درتصفیه آب شهری و حذف برخی ازآلاینده ها درتصفیه خانه آب ملاثانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
187 بررسی میزان نفوذجیوه و آرسنیک حاصل ازپسماند حفاری خاک پیت میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
188 بررسی میزان نه درجه کاغذ و مقوای موجود در پسماندهای خانوار کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت سامان دهی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
189 بررسی میزان و انواع کاغذومقوا درپسماندهای ایستگاه انتقال حمل کلانشهراهواز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت سامان دهی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
190 بررسی میزان و انواع کاغذومقوا درپسماندهای ایستگاه انتقال حمل کلانشهراهواز و ارایه راهکارهایمدیریتی جهت سامان دهی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
191 بررسی نحوه مدیریت مواد زاید بیمارستانی(مطالعه موردی:بیمارستان امیر المومنین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
192 بررسی و برآورد هزینه های زیست محیطی آلاینده های هوا (مطالعه موردی طرح آماک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
193 بررسی و تعیین اختصاصی تخم انگل در لجن هضم شده فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
194 بررسی و مقایسه انواع روش های حذف فلزات سنگین از آب و پساب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
195 بررسی و مقایسه کل ذرات معلق و فلزات سنگین در دو فصل تر و خشک هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
196 بررسی واندازه گیری کل ذرات معلق و فلزات سنگین در هوای شهر اهواز و مقایسه نتایج با استانداردهای محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
197 بررسی وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای الکترونیک درشهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
198 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه جراحی بر اساس شاخص DSWQI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
199 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه جراحی بر اساس شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
200 بررسی ومدیریت استفاده ازوتلندهای طبیعی ومصنوعی درحذف آلاینده های مختلف ازفاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
201 بررسی هزینه های اقتصادی مدیریت تخلیه صفر جهت مدیریت پسماندهای حاصل از عملیات حفاری در دستگاه حفاری 50 و59 فتح در منطقه نفتی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
202 بررسی‌پارامترهای کیفی پساب در مجتمع گازوگاز مایع 900 گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
203 بررسی‌پارامترهای کیفی پساب در مجتمع گازوگاز مایع 900 گچساران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
204 بهینه سازی حذف کدورتCOD دترجنت و فسفات از پساب کارواشبه روشانعقاد الکتریکی با الکترود آهن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
205 پاکسازیزیستی خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با استفاده از روش لندفارمینگ (مطالعه موردی: پارگی خط انتقال نفت کیلومتر 188 منطقه گویم شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
206 پهنه بندی کیفی آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
207 تعیین پارامترهای بهره برداری و نگهداری فرایند لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان گلستان اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
208 تعیین ضرایب بیوسنتیکی Y و Kd در شرایط مختلف بهره برداری تصفیه فاضلاب در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) لجن فعال (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
209 تعیین ضرایب سینیتیکی واحد لجن فعال با اختلاط کامل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کشت و صنعت نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
210 تعیین کارایی سیستم DAF تصفیه پساب مجتمع مجتمع گاز و گازمایع- 900گچساران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
211 تعیین کارایی سیستم DAF در تصفیه پساب مجتمع مجتمع گاز و گازمایع-900 گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
212 حذف الکتروشیمیایی فرم آلدهید از فاضلاب سنتتیک با استفاده از الکترودهای آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
213 حذف TOGوTPH از کنده حفاری پایه روغنی با استفاده از لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب و مدیریت زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
214 حذف ساده و رقابتی عناصر سنگین مس و کروم با استفاده از منعقد کننده پلی فریک سولفات و کمک منعقد کننده آهک از آب شرب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
215 حذف کروم با روش انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی فریک سولفات و کمک منعقد کننده کیتوزان از پساب صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
216 حرارت دادن لجن برگشتی وتاثیر آن بر میزان کاهش لجن مازاد تولیدی در سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
217 خصوصیات کمی وکیفی پساب صنایع کاغذ خمیر کاغذ وراهکارهای مدیریتی جهت حذف آلاینده های آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
218 روشهای کاهش تولید لجن بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
219 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
220 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستمهوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
221 شرایط بهره برداری و ارزیابی تصفیه خانه فاضلاب ( با فرایند صافی چکنده ) مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بهبهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
222 شناخت و بررسی آسیب های آلودگی صوتی در صنایع و روش های کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
223 شناسایی اندازه گیری و بررسی نحوه مدیریت موادزاید بیمارستانی بیمارستان امیرالمومنین و پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
224 شناسایی و اندازه گیری مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها براساس معیارهای WHO (مطالعه موردی: بیمارستان امیرالمؤمنین و پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی اهواز) (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
225 شناسایی، طبقه بندی و تدوین چارچوب مدیریت پسماندهای مجتمع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بر اساس RCRA (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
226 ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در ارتباط با بسته بندی، حمل و نقل و دفع مواد رادیو اکتیو به محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
227 طبقه بندی پسماند های موجود در نیروگاه زرگان اهواز بر اساس روش RCRA (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
228 طبقه بندی پسماندهای موجود در نیروگاه زرگان اهواز بر اساس روش RCRA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
229 طبقه بندی پسماندهای موجود در نیروگاه زرگان اهواز بر اساس روش UNEP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
230 طبقه بندی و ساماندهی پسماندهای شرکت کشت و صنعتدعبل خزاعی از مرحله تولید تا دفع (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
231 عملکرد تصفیه خانه آب شرب شهر اهواز در ارتباط با پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری با استفاده از اندیس های خوردگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
232 کارایی حذف فلز سنگین مس از آب شرب با استفاده از منعقد کننده های پلی فریک سولفات (PFS)و پلی آلومینیوم کلراید (PAC)به همراه کمک منعقد کننده آهک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
233 کارایی منعقد کننده نوین پلیفریک سولفات (PFS) و پلی آلومینیوم کلراید (PAC) در تصفیه آب رودخانه کارون در تصفیه خانه اهواز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
234 لزوم بکارگیری مقررات و استانداردهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست و ورمی کمپوست در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
235 لزوم کاربرد مقررات ، استاندارد و محدودیت زیست محیطی در کاربرد لجن فاضلاب در کشاورزی در کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
236 لزوم کاربرد مقررات ، استاندارد و محدودیت زیست محیطی در کاربرد لجن فاضلاب در کشاورزی در کشور ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
237 لزوم کنترل کیفی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی شیمیایی و بیو لوزیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
238 مدیریت بسته بندی ، جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای رادیو اکتیو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
239 مدیریت بهینه پساب تولیدی در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز از مرحله تولید تا استفاده مجدد و دفع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
240 مدیریت بهینه سازی پسماندهای مجتمع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از مرحله تولید تا دفع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
241 مدیریت پسماندهای جامد و نیمه جامد شرکت پخش فراورده های نفتی ایران (مطالعه موردی منطقه اهواز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
242 مدیریت تصفیه ، بازیافت، و دفع پسماندهای رادیواکتیو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
243 مدیریت روشهای مختلف کمینه سازی لجن های بیولوژیکی در تصفیه خانه های شهری و صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
244 مدیریت زیست محیطی کنده های حفاری جهت حذف TPH با استفاده از لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
245 مدیریت صحیح کاهش ، تصفیه و دفع پسمندهای بیمارستانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
246 مدیریت و روش های تصفیه فاضلاب صنایع چرم سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
247 مطالعه حذف COD از فاضلاب پتروشیمی به وسیله الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومینیوم و آهن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
248 مقایسه تنوع، تراکم و ترکیب جمعیتی پرندگان کنار آبزی و خشکزی در محدوده ریزش فاضلاب و پاک رودخانه کارون در محدوده اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
249 مقایسه راندمان خروجی پساب تصفیه خانه کارخانه نورد لوله سپنتا اهواز و مقایسه با استانداردهای محیط زیست جهت امکان سجی استفاده مجدد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
250 مقایسه راندمان خروجی پساب تصفیه خانه کارخانه نوردلوله سپنتااهواز جهت مصارف کشاورزی با استانداردهای محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
251 مقایسه فرآیندهای PSRPs و PFRPs تثبیت لجن در کاهش پاتوژنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
252 مقایسه کارایی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) و رآکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی (SBBR) در تصفیه فاضلاب صنعتی با غلظت آمونیوم بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
253 مقایسه کارایی کیتوزان استخراجی از پوسته میگو و کیتوزان تجاری در حذف آرسنات از محلول های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
254 مقررات زیست محیطی و بهداشتی در کاربرد ورمی کمپوست زائدات بعنوان کود در کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
255 مقررات و استانداردهای زیست محیطی در ارتباط با بسته بندی، جمع آوری وحمل و نقل و دفع پسماندهای هسته ای به محیط زیست( آب وخاک وهوا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
256 مقررات و استانداردهای زیست محیطی در مورد استفاده مجدد و دفع لجن فاضلاب در زمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
257 مقررات و استانداردهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
258 مقررات، رهنمودها و استانداردهای زیست محیطی در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهای ساحلی و دریاها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
259 مکان یابی احداث مجتمع های آب شیرین کن در روستاهای جزیره قشم و اولویتبندی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
260 نقش کلر در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در فاز کاهش رشد راکتور بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
261 ورمی کمپوست فرآیندی سازگار با محیط زیست جهت حذف هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری