دکتر محمدابراهیم زارعی

دکتر محمدابراهیم زارعی استاد دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدابراهیم زارعی

Dr. Mohammad Ibrahim Zarei

استاد دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت ارتباطی تجاری راه عتبات عالیات در رونق شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان شناسی موجود (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
2 بازتاب نقش چهارباغ در قالی های باغی در غرب ایران با تاکید بر نمونه هایی از استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 19
3 بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی ارتباط ثبات سیاسی با مدیریت آب در اصفهان صفوی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 31
5 بررسی و اولویتسنجی مرکزیت (سیاسی) سکونتگاه های قلعه ای دوره ی قاجار منطقه سیستان ایران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی و مطالعه سفالهای دوره ایلخانی بهدستآمده از کاوشهای باستانشناسی ارزانفود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 2
7 تزیینات معماری مسکونی دوره آل مظفر در منطقه یزد و جایگاه آن ها در خانه های این دوره (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
8 جغرافیای اقتصادی دشت همدان ـ بهار در دوره اسلامی (از قرن سوم هجری تا اواخر دوره قاجاریه) بر اساس اسناد مکتوب تاریخی و جغرافیایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
9 سنندج شهر ارسی بررسی روند شکل گیری و گسترش هنر ارسی سازی براساس نمونه های موجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 4
10 طبقه بندی گونه سفالینه های لعابدار قرن ۲ تا ۴ هـ.ق کشفشده از شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
11 مستندسازی و ارزیابی بازسازی باغ های تاریخی همدان براساس منشور فلورانس (مطالعه موردی : باغ نظری و باغ خانه آمریکایی ها) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 46
12 مطالعه و تحلیل ظروف شیشهای دوران اسلامی موزههای هگمتانه و آرامگاه بوعلیسینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
13 نگاهی به هنر نازک کاری چوب در سنندج از دوره قاجار تا امروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی هویت شهرسازی اسلامی در بافت تاریخی شهرهای ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 تحلیل زمین سیما در روند شکل گیری، رشد و توسعه محوطه های دشت همدان - بهار در دوره اسلامی از منظر مطالعات تاریخی و باستان شناسی (مطالعه موردی دشت قرق) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 دژ شهرهای مرکز ااستان کردستان از دوره ایلخانی تا اواسط دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 سبک شناسی معماری مسجد هودر در بخش دستگردان طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
5 مروری تحلیلی بر ویژگیهای گونه شناسی نمایشگاههای جهانی معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
6 معرفی آثارمعماری و عوامل رونق روستای خسروآباد گروس کردستان در قرون متأخر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران