دکتر محمدابراهیم زارعی

دکتر محمدابراهیم زارعی استاد دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدابراهیم زارعی

Dr. Mohammad Ibrahim Zarei

استاد دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی در توسعه ساختار شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان شناسی موجود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 32
2 اهمیت ارتباطی تجاری راه عتبات عالیات در رونق شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان شناسی موجود (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
3 بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسلامی از سده چهارم تا پایان سده نهم قمری/دهم تا پانزدهم میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 2
4 بازتاب نقش چهارباغ در قالی های باغی در غرب ایران با تاکید بر نمونه هایی از استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 19
5 بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 2
6 بازشناسی و مکان یابی شهرهای: سیمره، ابن-هبیره و هاشمیه (نقدی بر یک مکان یابی) (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 13، شماره: 29
7 بررسی ارتباط ثبات سیاسی با مدیریت آب در اصفهان صفوی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 31
8 بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی پایگان آبی لارستان قدیم بر اساس منابع مکتوب و شواهد موجود از قرن ۵ هجری تا پایان دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی ساختار معماری دژ شهر یا قلعه حسن آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی و اولویتسنجی مرکزیت (سیاسی) سکونتگاه های قلعه ای دوره ی قاجار منطقه سیستان ایران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
12 بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی و تحلیل نقوش پرنده سفالینه های اسلامی نیشابور با پرندگان موجود در زیست بوم منطقه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 4
14 بررسی و مطالعه سفالهای دوره ایلخانی بهدستآمده از کاوشهای باستانشناسی ارزانفود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 2
15 تاملی بر تنوع مضامین هنری و منشا کاشی های قاجاری تکیه معاون-الملک کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 21، شماره: 4
16 تزیینات معماری مسکونی دوره آل مظفر در منطقه یزد و جایگاه آن ها در خانه های این دوره (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
17 جغرافیای اقتصادی دشت همدان ـ بهار در دوره اسلامی (از قرن سوم هجری تا اواخر دوره قاجاریه) بر اساس اسناد مکتوب تاریخی و جغرافیایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
18 زنبورداری سنتی در ناحیه دینور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 13
19 ساختار کالبدی- فضایی شهر تاریخی حلب و مواجهه تمدنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 2
20 ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل مظفر براساس مدارک و شواهد موجود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
21 سنندج شهر ارسی بررسی روند شکل گیری و گسترش هنر ارسی سازی براساس نمونه های موجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 4
22 شمایل شناسی تصویر زن در دوره قاجار با تاکید بر سفرنامه ها، نگارگری ها و عکس های برجای مانده از این دوره (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 4
23 طبقه بندی گونه سفالینه های لعابدار قرن ۲ تا ۴ هـ.ق کشفشده از شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
24 طبقه بندی، گونه شناسی و گاهنگاری سفال عصر آهن۳ محوطه میدان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 15، شماره: 1
25 فریومد و مسجد جامع آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 2
26 کنش انسان و محیط در دوران اسلامی دشت قروه، شمال غربی پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 3
27 مستندسازی و ارزیابی بازسازی باغ های تاریخی همدان براساس منشور فلورانس (مطالعه موردی : باغ نظری و باغ خانه آمریکایی ها) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 46
28 مطالعه تاثیر زنان در عرصه هنر موسیقی دوران میانی اسلام بر اساس نقوش سفالی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 4
29 مطالعه تزئینات گچبری محراب های دوره سلجوقی مسجد ملک کرمان از دیدگاه هنر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 23
30 مطالعه و تحلیل ظروف شیشهای دوران اسلامی موزههای هگمتانه و آرامگاه بوعلیسینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
31 نقش وتاثیر آیات قرآنی بر آرایه پردازی در معماری مسجد، نمونه موردی:مسجد - مدرسه دارالاحسان (مسجد جامع )سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 1، شماره: 4
32 نگاهی به معماری و تاکید بر نقش پردازی در آرایه های حمام خان سنندج (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 1
33 نگاهی به هنر نازک کاری چوب در سنندج از دوره قاجار تا امروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 2
34 واکاوی نظام مدیریت آب در ساختار شهری اصفهان دوره صفوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی هویت شهرسازی اسلامی در بافت تاریخی شهرهای ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 تحلیل زمین سیما در روند شکل گیری، رشد و توسعه محوطه های دشت همدان - بهار در دوره اسلامی از منظر مطالعات تاریخی و باستان شناسی (مطالعه موردی دشت قرق) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 دژ شهرهای مرکز ااستان کردستان از دوره ایلخانی تا اواسط دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 سبک شناسی معماری مسجد هودر در بخش دستگردان طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
5 مروری تحلیلی بر ویژگیهای گونه شناسی نمایشگاههای جهانی معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
6 معرفی آثارمعماری و عوامل رونق روستای خسروآباد گروس کردستان در قرون متأخر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران