دکتر سرور خرم دل

دکتر سرور خرم دل Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر سرور خرم دل

Dr. Soroor Khorramdel

Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
2 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۲- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
3 اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 35، شماره: 3
4 اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
5 اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
6 اثر تلقیح با میکوریزا، وزن بنه مادری و هیومیک اسید بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
7 اثر تیمارهای مدیریتی و گیاهان پوششی برجمعیت علف های هرز و عملکرد دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
8 اثر حاصلخیزکننده های مختلف خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران: فراتحلیل مطالعات مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 2
9 اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
10 اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارآیی مصرف آب و کارآیی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
11 اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
12 اثر روش های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
13 اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 1
14 اثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
15 اثر روش‌های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
16 اثر سال برداشت بنه بر ویژگی های زراعی و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 2
17 اثر سری های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
18 اثر سطوح بقایای آفتابگردان (.L annuus Helianthus)بر خصوصیات جمعیت علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.L arietinum Cicer ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
19 اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
20 اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 4
21 اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
22 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
23 اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
24 اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
25 اثر کاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
26 اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف مرزنجوش (Origanum hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
27 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
28 اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
29 اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
30 اثر کود دامی و محلولپاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
31 اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
32 اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
33 اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 3
34 اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
35 اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
36 اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
37 اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
38 اثر مدیریت تغذیه‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
39 اثر مدیریت زراعی بر عملکرد گل و پیاز زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مدیریت مزرعه ای کشاورزان (On-farm) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
40 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
41 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
42 اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
43 اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
44 اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 1
45 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
46 اثر نسبتهای جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین Zea mays L. باارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
47 اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
48 اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
49 اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
50 ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
51 ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
52 ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
53 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
54 ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
55 ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
56 ارزیابی تاثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
57 ارزیابی تاثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر مقادیر نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
58 ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
59 ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
60 ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
61 ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
62 ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‌های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
63 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
64 ارزیابی خدمات و بیلان کربن خاک در اکوسیستم های مختلف کشاورزی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
65 ارزیابی ردپای کربن برای نظام های تولید زعفران در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 3
66 ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
67 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
68 ارزیابی شاخص های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیارسبز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
69 ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
70 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
71 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
72 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
73 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
74 ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
75 ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
76 ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
77 برآورد پیامدهای زیست محیطی بوم نظام های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایج (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
78 بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 1
79 بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز( Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
80 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
81 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 18
82 بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
83 بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید زعفران در استان خراسان بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
84 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
85 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
86 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
87 بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
88 بررسی برخی خصوصیات کیفی و کمی زعفران در شرایط شبیه سازی شده On-farm (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
89 بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
90 بررسی تاثیر تراکم های بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
91 بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
92 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
93 بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
94 بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
95 بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
96 بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
97 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
98 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
99 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
100 بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
101 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
102 بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 3
103 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
104 بررسی وضعیت زعفران کاران و عوامل زراعی تاثیرگذار در عملکرد زعفران در استان های خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 2
105 بهینه سازی اثر سطوح کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص های کیفی در گندم با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخ (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
106 بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
107 بهینه سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل سازی سطح- پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
108 بهینه سازی سطوح کود دامی و آبیاری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
109 بهینه سازی سطوح کود دامی و پتاسیم در زراعت زعفران با استفاده از روش سطح-پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
110 بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن پیاز در زراعت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
111 بهینه سازی کود دامی و تراکم بوته در گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخ (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 2
112 بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
113 بهینهسازی کود دامی و محلولپاشی برگی با دلفارد بر عملکرد گل و بنه زعفران ((Crocus sativus L. با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
114 تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 3
115 تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی در زمان ها و دماهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
116 تاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
117 تاثیر پیش تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه فرنگی در شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 2
118 تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 16
119 تاثیر تاریخ کاشت و عملیات داشت بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی شوید Anethum graveolens L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
120 تاثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
121 تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
122 تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
123 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
124 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
125 تاثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
126 تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
127 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
128 تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
129 تأثیر آرایش‌های کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
130 تأثیر مدیریت خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های شیمیایی و وزن مخصوص ظاهری خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
131 تأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
132 تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم نظام های زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
133 توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
134 ردپای اکولوژیکی غذا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
135 روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آینده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
136 شاخص های تولید بنه های استاندارد و سالم زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
137 فراتحلیل اثر حاصلخیزکننده های خاک بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی: از دیرباز تاکنون (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 4
138 کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev)) (Acari: Eriophyidae) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
139 مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
140 مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
141 مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
142 مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
143 مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های رایج و کم نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
144 مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 2
145 مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
5 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
7 اثر روش های آبیاری و نظام های خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط On-farm (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر روشهای مختلف خاکورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
10 اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
11 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
12 اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
13 اثر سن مزرعه بر محتوی ترکیبات فنولی و نیتروژن درریزوسفر، اندام های هوایی و زیرزمینی زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
14 اثر کاربرد پوتریسین بر ترکیب پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 اثر کاربرد تلفیقی حاصلخیز کننده های خاک بر عملکرد گل و پیاز زعفران Crocus sativus L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
16 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
17 اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی ختمی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
18 اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 اثر کود دامی و تراکم بر عملکرد زیست توده و اسانس نعناع فلفلی در چین های مختلف با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 اثر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران LCrocus sativus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
24 اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
25 اثر مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی بر عملکرد میوه و شاخص بریکس دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخودCicer arietinum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
29 اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
32 اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
34 اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات (LCA) (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
35 اثربقایای آفتابگردان براجزای عملکرد وعملکرد نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
36 اثرتلقیح باکودهای بیولوژیکی فسفره برخصوصیات رویشی و عملکردرقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 اثرمقادیرمختلف کلش گندم براجزای عملکردوعملکردسیر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
38 اثرمقادیرمختلف کوددامی برخصوصیات رشدی وعملکردهمیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
39 ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
40 ارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
41 ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی برفلور علف های هرز و عملکرد اسفناج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 ارزیابی اثرات زیست محیطی نظامهای تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روشهای سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
44 ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
45 ارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
46 ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
47 ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
48 ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
49 ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
50 ارزیابی جمعیت و تنوع علفهای هرز تحت تأثیر نسبتهای مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 ارزیابی جنبه های سلامت اکوسیستم و راهکارهای ارتقاء آن در بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
52 ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
53 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
55 ارزیابی خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
56 ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
57 ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 ارزیابی شاخص های اکولوژیکی تنوع علف های هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط ردیفی با نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی نخود در کشت مخلوط ردیفی با زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
62 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکننده های مختلف خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
65 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
66 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
69 ارزیابی کارایی روش آبیاری سطحی با استفاده از مدل SIRMOD (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
70 ارزیابی محتوی نیتروژن و شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه Plantago ovata L تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
71 ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود تولید ارگانیک گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
72 امکانسنجی کنترل بیولوژیکی علفهرز قندرون با استفاده از کنه گالزا (Aceria , (Acarina: Eriophyidae) (chondrillae (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
73 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 بررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
75 بررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
76 بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 بررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
78 بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز در مزرعه سیر (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
79 بررسی اثرات زیست محیطی و نظام های تولید سیب زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
80 بررسی اثرات کشت مخلوط برعملکرد دانه و نسبت برابری زمین درترکیبهای افزایشی و جایگزینی دوگیاه شاهدانه Cannabis sativa) و کنجدSesamum indicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج دراستان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
82 بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک Lepidium draba L با استفاده ازکنه گلخوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه‌زنی سیاهدانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
84 بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچهمزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
85 بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
86 بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات:مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
87 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
88 بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
89 بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تاثیر مراحل مختلف برداشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
90 بررسی نقش زعفران به عنوان گیاه دارویی و استراتژیک در توسعه پایدار اکوتوریسم و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
91 بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
92 بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
93 بکارگیری کشاورزی متناسب با مکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان راهکاری مدیریتی در راستای اولویتهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
94 بهرهگیری از کشاورزی دقیق راهکاری برای توسعه پایدار گیاهان دارویی (مطالعه موردی:پهپاد) (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
95 پالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
96 پهنه بندی اگرواکولوژیکی رهیافتی درراستای توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
97 تاتیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر رنگیزه های فتوسنتزی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
98 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus Abelmoschus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
101 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
102 تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
103 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 تاثیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانه ای رقم یلدا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
106 تأثیر روشهای مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز و عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
107 تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
108 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
109 ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
110 تغییر اقلیم فرصتی برای توسعه کشت ارگانیک گیاه دارویی- مرتعی ریواس در عرصه های طبیعی نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
111 تمایل به تغییر الگوی کشت برای زراعت زعفران، راهکاری کاربردی برای مقابله با کم آبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
112 جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
113 جنبه ها و روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز در بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
114 درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
115 ضرورت توسعه کاشت گیاهان دارویی و راهکارهای مقابل با کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
116 غلظت های عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه زنی یولاف وحشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
117 کاشت گیاهان پوششی رهیافتی اکولوژیک درراستای مدیریت پایدارعلفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
118 کاهش ردپای کربن راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
119 گذری بر چالش های تولید ارگانیک زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
120 گیاهان دارویی شاه کلید مدیریت پایدار آفات و علف های هرز در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
121 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
122 مطالعه اثرات زیست محیطی نظامهای تولید جو با ارزیابی چرخه حیات ICA (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
123 مطالعه اثرتاثیر مقادیر کوددامی بعنوان راهکاری پایداربرعملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
124 مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
125 مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
126 مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
127 مطالعه تأثیر سطوح تراکم بوته و کود دامی بر شاخصهای رشدی گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
128 مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
129 مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشذ اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی انذامهای مختلف گیاه دارویی زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
130 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
131 مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
132 مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
133 مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
134 معرفی و شناسایی تنوع فلور گیاهان دارویی به عنوان راهکاری جهت حفظ تنوع زیستی (مطالعه موردی: نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
135 مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی