دکتر عادل دباغ محمدی نسب

دکتر عادل دباغ محمدی نسب استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

دکتر عادل دباغ محمدی نسب

Dr. Adel Dabbagh Mohammadi Nasab

استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
2 اثر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-۳۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
3 اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
4 اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی و روابط آبی گیاه کینوا در همزیستی با قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 3
5 اثر تنش کم آبی بر ویژگی های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
6 اثر روش های غیر شیمیایی در تلفیق با مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین بر علف های هرز و عملکرد شوید Anethum graveolens L.) ) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
7 اثر روش های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
8 اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
9 اثر قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه کینوا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 1
10 اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
11 اثر کشت مخلوط و کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
12 اثر کودهای آلی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
13 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
14 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
15 اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
16 اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 اثر مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین در تلفیق با مالچ زنده و کلش بر علف های هرز و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
18 اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
19 اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 4
20 ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
21 ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط سیب زمینی و باقلای محلی در شهرستان سراب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
22 ارزیابی روش های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
23 ارزیابی شاخص کلروفیل ، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با روناس(Rubia tinctorum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
24 ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
25 ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
26 ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
27 ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین ۴۹ اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
28 ارزیابی عملکرد علوفه و برخی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دوگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
29 ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
30 ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
31 ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفه ای در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
32 ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان (Carum copticum L.) در کشت مخلوط نواری با شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
33 ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود های زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
34 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم ها (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
35 استراتژی های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
36 استفاده از روش های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 4
37 استفاده از مدل های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش های مختلف کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
38 برخی تغییرات رویشی و عملکرد گونه های گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت تنش شوری و آب مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
39 بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
40 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
41 بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی در کشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.) و باقلا L.) Vicia faba) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
42 بررسی رقابت درون و برون گونه ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
43 بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
44 بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
45 بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک ریحان و گوجه‌فرنگی تحت تأثیر کشت مخلوط و کم‌آبیاری در شرایط گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 2
46 بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
47 بررسی عملکرد دانه و برخی ویژگی های گندم و علف های هرز در کشت مخلوط گندم- نخود تحت مدیریت نیتروژن در کشت دیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 3
48 بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
49 بررسی عملکرد و مزیت در کشت مخلوط ارزن (Panicum miliaceum L.) لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ماشک (Vicia villosa L.) تحت آبیاری نرمال و مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
50 بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
51 بررسی ویژگی های برگ و نسبت ریشه به ساقه در تداخل اندام های زیرزمینی و هوایی گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و تراکم های مختلف یولاف وحشی ( Avena fatua ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
52 بررسی ویژگی های برگ و نسبت ریشه به ساقه در تداخل اندام های زیرزمینی و هوایی گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و تراکم های مختلف یولاف وحشی ( Avena fatua ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
53 تاثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua L.) با سطوح تراکمی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ی دو رقم جو بهاره (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 2
54 تاثیر زمان برداشت و بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
55 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
56 تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-۳ خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
57 تجزیه مسیر و رگرسیون ریج عملکرد و اجرای عملکرد سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
58 تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
59 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
60 تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
61 جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
62 سنجش پایداری بوم نظام های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
63 سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
64 سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
65 عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت های مختلف تلفیقی سس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
66 عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
67 عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
68 عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
69 عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 2
70 عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
71 عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در الگوهای مختلف با سویا (Glycine max (L.) Merrill) و ذرت (Zea mays L.) در شرایط تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
72 کارایی روش های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
73 کارایی روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
74 کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
75 مدیریت تلفیقی علف های هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف کش و مالچ کلش (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
76 مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تداخل دو گونه ای و سه گونه ای گندم، گاودانه (Vicia ervillia L و یولاف وحشی (Avena fatua L) بر برخی ویژگی های رشدی گندم زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
4 اثر تنش خشکی بر روی رشد و ویژگی ها ی مورفولوژیکی گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تیمارهای مدیریت تلفیقی بر علف های هرز و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر دز کاهش یافته تریفلورالین و مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر صفات رشدی و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر روش های مختلف مدیریت غیر شیمیایی برکنترل علف های هرز تک لپه ای و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر زوال بذر بر روی ذخایر بذری، درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر کود فسفات آمونیوم و کود زیستی بارور 2 بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. starica) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 اثر ماشک گل خوشه ای و کلزا بر درصد پوشش و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 اثر مقادیرکاهش یافته دز علفکش و روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر علف های هرز وعملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اثر نوع و مقدار کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اسانس گیاه داروئی نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرات تنش خشکی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 اثرات رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L. ) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-33 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرات عصاره آبی قیاق برتراکم علفهای هرزعملکرد بیولوژیک و برخی ویژگیهای مورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی برخی ازصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سه رقم سویا درکشت مخلوط با دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی عملکرد سویا در روشهای متداول کنترل علفهای هرز و کاربرد عصاره آبی قیاق (Sorghum halepense) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
25 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط دو هیبریدذرت و سه رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک در کشت مخلوط کوشیا، سسبانیا و گوار تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
28 بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی به همراه برخی کودهای غیر شیمیایی (آلی) بر برخی شاخص های برنج (. Oryzae sativa L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
29 بررسی اثر کاربرد کود زیستی و شیمیایی روی وزن تر اندام هوایی و آلومتری در گیاه دارویی ریحان ( Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر سرعت جذب خالص و سطح ویژه برگ سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرات رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) بر روی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از آزمایشات سریهای افزایشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی اقتصادی تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
34 بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 بررسی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک و زراعی سه رقم کلزای پاییزه در تداخل با علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی برخی ویژگیهای زراعی ذرتZea mays L درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی برخی ویژگیهای مورفولوژیک ذرت(Zea mays L.) درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی پروتئین علوفه و ارزیابی رقابت و ارزش اقتصادی تولید کشت مخلوط کوشیا، سسبانیا و گوار در شرایط شور (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
39 بررسی تاثیر رقابت گندم و گاودانه Vicia ervillia L.) ویولاف وحشی (Avena fatua L. ) درکشت خالص و مخلوط برروی برخی ازصفات گندم زراعی Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Cuscuta campestris) بر عملکرد نخود و زیست توده سس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 بررسی تاثیر مدیریت های تلفیقی علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris) بر برخی صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 بررسی تغییرات عملکرد ذرت، سویا و همیشه بهار در کشت مخلوط نواری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی سودمندی استفاده اززمین درکشت مخلوط ارقام ذرت و سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی شاخص های تحمل شوری در گیاه کینوا تحت تاثیر مایه زنی قارچ سیرندپیتاایندیکا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
45 بررسی صفات مورفولوژیک جو و میزان نوردریافتی درکشت خالص و مخلوط جووماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی عملکرد ذرت درکشت مخلوط نواری دوگونه ای با سویا و سه گونه ای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی عملکرد لوبیادرکشت های خالص و مخلوط با ذرت علوفه ای درکشت دوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی وضعیت نوری در کانوپی سه رقم کلزای پاییزه در شرایط طبیعی رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 پاسخ کارآیی مصرف آب گیاه سویا (Glycine max L) در واکنش به تنش خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
50 تاثیر آللوپاتیک هفت گونه علف هرز غالب منطقه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
51 تاثیر تنش خشکی روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 تاثیر روش های مدیریت علف های هرز بر صفات رشدی و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
53 تاثیر علف کش زیستی حاصل از عصاره آبی قیاق و روشهای متداول کنترل بر تراکم علف های هرز،فنولوژی و عملکرد سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
54 تاثیر کشت مخلوط نواری گندم کلزا بر میزان آبشویی نیتروژن از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
55 تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و بیومس علف های هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
56 تاثیرکشت خالص و مخلوط جو وماشک گل خوشه ای برمیزان NDF و خاکسترجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 تأثیر انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز بر برخی صفات سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
58 تأثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر بیوماس سیب زمینی و تراکم علف هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
59 تجزیه پروتیوم برگ یونجه اکوتیپ بمی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
60 تداخل تاج خروس با سه رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
61 خوشه یا عملکردعلوفه خشک و ارتباط آن با میزان کلروفیل درکشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 دفاع آنتی اکسیدانی در یونجه (.Medicago sativa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
63 رشد و نمو و تولید هیپریسین کل در گل راعی (Hypericum perforatum L.) در واکنش به نیتروژن و شدت نور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 شرایط بهینه برای تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
65 صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت دانه ای تحت تاثیر روش های مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
66 عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 مقایسه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ۴۹ اکوتیپ مناسب بالنگوی شهری (قره زرک) در راستای پایداری تولید در مناطق کم آب و دیم کشور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 مقایسه هزینه انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی و تأثیر آن بر درآمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران