سید محمود اخوت

 سید محمود اخوت استاد

سید محمود اخوت

Seyed Mahmoud Okhovat

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رزشاخه بریده Rosa xhybrida Hot Lady تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
2 بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 2
3 بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
4 بهینه سازی روش آلوده سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش های واقعی ارقام برنج در مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
5 شناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
6 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 2
7 گونه های جنس Filenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
8 گونه های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
9 مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
10 مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
11 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
12 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
13 مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
14 مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیلیسیم و سالیسیلیک اسید بر کنترل سفیدک پودری در شرایط تنش شوری در رز شاخه بریدنی Rosa xhybrida 'Red Power' (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 استفاده از روش آفتاب دهی خاک ( Soil solarizition ) درمدیریت بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
3 استفاده از قارچ فوزاریوم گونه Fusarium oxysporumبعنوان عامل کنترل بیولوزیک گل جالیز در مزارع کشت گیاهان جالیزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست با بهره وری از قارچ Fusarium oxysporum در کنترل علف هرز گل جالیز در مزارع صیفی کاری و استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
8 ژنتیک مقاومت به بیماری برق زدگی و مکان یابی ژ نهای کنترل کننده این مقاومت در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 شناسایی عامل بیماری لکه قهنوه ای برنج و حساسیت چند رقم در گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 کنترل بیماری های گیاهی خاک زاد با استفاده از آفتاب دهی خاک Soil solarazition به منظور کاهش مصرف سموم و حفظ سلامت محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری