ابوالقاسم پرتوی

 ابوالقاسم پرتوی دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالقاسم پرتوی

Abolghasem Partovi

دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.