جعفر جوان

 جعفر جوان استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

جعفر جوان

Jafar Javan

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Deciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvre (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
2 What is the geographical space A thinking on the nature of the geographical space from the perspective of hermeneutic phenomenology (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
3 باید و نبایدهای منطق روستابودگی در ایران:کنکاشی بر گفتمان های روستا پژوهی در محافل علمی و دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
4 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر تقطیع و چالش های فرا روی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نمونه موردی دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
5 تبار تاریخی فرآیند جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
6 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
7 تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
8 تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 16
9 دیالکتیک فضا از منظر لوفور (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
10 روش شناسی شناخت فضای جغرافیای چیست درنگی بر سرشت روش شناسی شناخت فضای جغرافیایی از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
11 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 3
12 ضوابط تعادل بخشی به چندگانگی روستابودگی در ایران:تدوین چشم اندازی سازگار برای بازتعریف قلمروهای روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
13 علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
14 کاربست شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27