دکتر حمیدرضا خزاعی

دکتر حمیدرضا خزاعی استاد گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر حمیدرضا خزاعی

Dr. hamidreza Khazaei

استاد گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
2 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
4 اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
5 اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
6 اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 1
7 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
8 اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
9 اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
10 اثر تنش دمای پایین بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های شبه لیموی موجود در شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 30
11 اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
12 اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در تعدادی از ارقام چغندر قند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
13 اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه پرتقال در شمال کشور (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 4
14 اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه ای در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 44
15 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
16 اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 1
17 اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
18 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
19 اثر مدیریت کودسرک نیتروژن توسط کلروفیلمتر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرایط کمآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
20 اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
21 اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
22 اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) و امکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
23 اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره زایی ژنوتیپ های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
24 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
25 ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
26 ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
27 ارزیابی اثرات کاربرد سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا (Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 22، شماره: 1
28 ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
29 ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
30 ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
31 ارزیابی تحمل به یخ زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
32 ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
33 ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 1
34 ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه ها در شرایط کم آبیاری و خشک کردن جزیی منطقه ریشه در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
35 ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
36 ارزیابی نقش ویژگی های ریخت شناسی ریشه گیاه تریتیکاله (Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 1
37 بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
38 بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (.Alliumm altissimum Regel) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
39 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
40 بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت خاک و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
41 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
42 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
43 بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 3
44 بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
45 بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
46 بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش وحشی (Origanum vulagre virid) تحت تاثیر سطوح مختلف کود آزوکمپوست و اوره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
47 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
48 بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
49 بررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
50 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
51 بررسی تاثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
52 بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 2
53 بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
54 بررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
55 بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تاثیر تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 1
56 بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
57 بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
58 بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
59 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
60 بررسی هورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریزغده سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
61 بهبود تحمل به کم آبی با استفاده از کمپوست پسماند شهری در چمن بومی تال فسکیو (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 2
62 پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 31
63 تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘ (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
64 تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
65 تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
66 تاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی وفیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
67 تاثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 2
68 تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
69 تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
70 تاثیر زمان های مختلف کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در دو روش کشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 1
71 تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
72 تاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
73 تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
74 تاثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم و ارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
75 تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
76 تاثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
77 تاثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندام های هوایی و ریشه تک بوته ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticosecale×Wittmack)تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
78 تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
79 تاثیرسطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
80 تاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
81 تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 1
82 تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
83 تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط شوری و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
84 تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
85 خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
86 فلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندرقند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
87 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
88 مطالعه تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
89 مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
90 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
91 مطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
92 مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی Allium altissimum و A. hertifuliumدر تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
93 مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
94 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
95 مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
96 مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
2 اثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر رشد وعملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
4 اثر کاربرد سطوح مختلف اسید هیومیک در آب آبیاری و محلول پاشی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 ارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 Climate change effects on drought length, intensity and timing and rainfed wheat vulnerability affected by drought in the Northeast of Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
8 بررسی اثر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
9 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک موثر در رشد برگهای زعفران تحت سطوح مختلف آبیاری و محلولپاشی سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
11 بررسی تاثیر پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی ذرت Zea mays L.) درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula officinalis L ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 تاثیرسطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک ومیزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
17 تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
18 تأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
19 روابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stages (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره