دکتر حمید رحیمیان مشهدی

دکتر حمید رحیمیان مشهدی استاد
دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

Dr. Hamid Rahimian Mashhadi

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا افزایش تراکم یولاف وحشی منجر به تغییر زمان کاربرد علف کش های انتخابی گندم می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) بر عملکرد دانه آن ها و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 اثر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-۳۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
5 اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
6 اثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه زنی جمعیت های یولاف وحشیAvena ludoviciana (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
7 اثر زمان و میزان مصرف علف کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepense (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
8 اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
9 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
10 اثر نحوه پراکنش بذور علف های هرز یولاف وحشی ،(Sinapis arvensis)وحشی خردل)، Avena ludoviciana) (Rapistrum rugosum)شلمی و) Hordeum spontaneum)جودره بر شکار پس از انتشار آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
11 اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
12 اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
13 ارزیابی پدیده ای به نام رشد مجدد یولاف وحشی بعد از کاربرد علف کش در دو توده فارس و کردستان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
14 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
15 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
16 ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
17 ارزیابی فازهای پیش از گلدهی حساس به فتوپریود و درجه حرارت در دو واریته محلی زیره سیاه Cuminum cyminum L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
18 ارزیابی قدرت رقابتی گندم و چاودار با استفاده از روش سر ی های جایگزینی در جنوب آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
19 Effect of Different Herbicides and Salicylic Acid Treatment on the Photosynthetic Efficiency of Corn Cultivars Using Chlorophyll a Fluorescence Transient Curve Analysis (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 7، شماره: 2
20 First report of Ambrosia psilostachya from Iran: An invasive plant species establishing in coastal area of Gilan province (N Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
21 بررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی کارایی علفکش ها در کنترل علف های هرز مزرعه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
22 بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
23 بررسی اثر عوامل محیطی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه تاتورهDatura stramonium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
24 بررسی اثرات رقابتی یولاف وحشی(L. ludoviciana Avena) با گندم زمستانه (Triticum aestivum L. ) در تراکم های مختلف* (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
25 بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
26 بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
27 بررسی امکان محلول پاشی توام اوره با برخی از علف کش های رایج مزارع گندم (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 81
28 بررسی برخی جنبه های اکوفیزیولوژیک ریزوم علف هرز شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 82
29 بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
30 بررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
31 بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
32 بررسی تنوع جمعیت های گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در واکنش به علف کش ها و بنزوتیادیازول در گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 2
33 بررسی جنبه های رقابتی گندم و علف های هرز خانواده شب بو: ۲- رقابت برای نور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
34 بررسی جنبه های رقابتی گندم و علف های هرز خانواده شب بو:۱- ساختار کانوپی* (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 4
35 بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز (Orobanche nana) در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی (Prunus dulcis cv. mamaie) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
36 بررسی زیستایی بذور علف های هرز موجود در لایه های متفاوت کود دامی دپو شده (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
37 بررسی شکار پس از انتشار بذر چهار گونه از علف های هرز در کشتزارهای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
38 بررسی عملکردواجزای عملکردارقام گندم نام Triticum aestivum L دررقابت با چاودار Secale cereale L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
39 برگ زدایی ذرت در کشت مخلوط ذرت و سویا و تاثیر آن بر عملکرد دانه و علوفه ذرت و دانه سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 3
40 تاثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
41 تاثیر تراکم و الگوی کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در حضور علف کش بنتازون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 2
42 تاثیر تنش خشکی و تراکم بر صفات کمی و کیفی دوگونه دارویی اسفرزه اواتا (Plantago ovata Forssk) و اسفرزه پسیلیوم (Plantago psyllium L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
43 تاثیر تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر پارامترهای دمایی جوانه زنی علف هرز چوچاق (Eryngium caeruleum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
44 تاثیر روش های مدیریت تناوب زراعی و علف کش بر پراکنش علف های هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
45 تخمین کاهش عملکردذرت دراثرحضورمنفرد وجفت گونه ای علفهای هرزتوق وتاتوره بااستفاده ازمدلهای تجربی مبتنی برتراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
46 تعیین تیپ ایده آل گندم در رقابت برای نور با یولاف وحشی (ludovicina Avena) و شلمی (Rapistrum rugosum) با استفاده از روش شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 3
47 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع پنبه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 81
48 تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در آفتاب گردان رقم رکورد *(Helianthus annuus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 3
49 تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 2
50 جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
51 جنبه هایی از مدیریت و بیولوژی علف هرز عروسک پشت پرده یکسالهPhysalis divaricata در مزارع چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
52 خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 2
53 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر توق Xanthium strumarium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
54 کارآیی استفاده از علف کش پاراکوات برای مدیریت علفهای هرز لوبیا(.L vulgaris Phaseolus )در قالب رهیافت تهیه بستر کاشت زودهنگام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
55 کارایی روش های تلفیقی در مبارزه با علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
56 کنترل شیمیایی سس در مزارع چغندرقند و ارزیابی اثرات سوء آن بر گندم درتناوب. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
57 کنترل شیمیایی گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
58 مدل سازی برهمکنش کود نیتروژن و دوزهای علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد دانه و بیوماس ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
59 مدل سازی جذب و توزیع نور درکانوپی مخلوط یولاف وحشی (ludovicina Avena) و شلمی (Rapistrum rugosum) با گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
60 مدلسازی عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تاثیر تنش خشکی و رقابت علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
61 مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی موثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
62 مطالعه مولکولی و بررسی عکس العمل کلون های نی به علف کش گلیفوسیت در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
63 مقایسه اثرات تک کشتی و مخلوط گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
64 مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
65 مقایسه رشد و نمو فنولوژی جمعیت های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خاکدهی پای بوته بر تغییرات مکانی کاتوس(.(Cynanchum acutum L در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 اثر شرایط رطوبتی خاک در طی چینه سرمائی بر پاسخ جوانه زنی بذور سلمک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 اثر علف کش، تراکم و سیستم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اختر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 اثر کشت مخلوط ذرت با ارزن دم روباهی بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرات تنش کم آبی و تغذیه پتاسیم بر روی عملکرد رو برخی از خصوصیات زراعی سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات شوری آب آبیاری و تیمارهای بذر بر روی خصوصیات رشد و بیوماس یولاف وحشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثراترقابت تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) بر روی شاخصهای رشد ارقام کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
8 ارزیابی اثرچند کود درکاهش خسارت گل جالیز(Orobanche aegyptiaca درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی کشت افزایشی ارزن دم روباهی در زمان های سبز شدن مختلف در مخلوط با ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 استفاده از روش مولکولی dCAPS برای تشخیص مکانیزم مقاومت در بیوتیپ های مقاوم یولافوحشی (Avena ludoviciana Durieu.) استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 Effect of rippled canopy on light competition between Soybean and Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) in Sole and Intercropping (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 برآورد سطح برگ ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) با روش تابعی غیر تخریبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 بررسی اثر برخی اجزای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
15 بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (Vigna radiata L.) بر کمیت علوفه و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثرتناوب بربانک بذرعلف های هرزدراکوسیستم های زراعی و غیرزراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی امکان استفاده از دزهای کاهش یافته علفکش ایمازتاپیر در مدیریت علفهای هرزلوبیا قرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
18 بررسی بازیابی، زنده مانی و جوانه زنی بذور سس و ترشک پس از عبور از دستگاه گوارش گوسفند (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
19 بررسی پاسخ جوانه زنی بذور ترشک .Rumex obtosifolius L به طول دوره چینه سرمایی و نور درپتانسیل های مختلف رطوبتی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
20 بررسی تغییر فلورعلف هرز مزارع گندم آبی شهرستان ساوجبلاغ درطی دهه گذشته (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 بررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی خصوصیات ریخت شناسی دوازده جمعیت گل جالیز مصری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 بررسی رابطه میان شکار بذر علف های هرز با تراکم شکارگران بی مهره در مزارع یونجه چند ساله (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
24 بررسی سیستم رقابت تاتوره-ذرت و ارتباط شاخص های علف هرز-گیاه زراعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
25 بررسی شاخص های رشدی ذرت در مقادیر مختلف کود نیتروژن و دزهای علف کش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 بررسی شاخص های کمی رشد ذرت دانه ای و علف هرز تاج خروس در شرایط رقابت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی شکار پس از انتشار بذر علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه تره (Chenopodium album)، سورگوم (Sorghum halepense) و تاتوره (Datura stramonium) در مزارع ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
28 بررسی شکار پس از پراکنش بذر علف های هرز در مزارع یونجه چند ساله (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
29 بررسی عملکرد کیفی کشت مخلوط جو- ماشک در سطوح مختلف کود نیتروژن و مقایسه آن با تک کشتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی کارایی برخی مواد افزودنی در رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلیفوزیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ امسی پی آ در کنترل شیرین بیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
31 بررسی کارایی علفکش نیکوسولفورون به روش سم آبیاری (سنترپیوت) در مقایسه با روش های معمول سمپاشی در کنترل علف های هرز ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی میزان تشعشع دریافتی تاج پوشه ذرت درسیستم بستربذردروغین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 پاسخ جوانه زنی دو گونه ترشک (Rumex crispus و R. obtosifolius) تحت تاثیر دما، نور و عمق دفن بذر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 پاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
35 پرندگان و نقش آنها در شکار پس از انتشار بذر علف های هرز در مزارع گیاهان زراعی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 پیش بینی الگوی رویش گیاهچه های حاصل از بذر و جوانه ی روی ریشه کاتوسدر نیشکر(.Cynanchum acutum L) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
37 پیش بینی دماهای کاردینال رویش ریزوم های علف هرز روغن واش(potamogeton nodosus) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
38 تاثیر تیمار شیمیایی بر کیفیت ریزوم قیاق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 تاثیر محتوای رطوبتی بر محاسبه نیرو و انرژی لازم برای شکستدانه کنجد تحت بارگذاری شبه استاتیکبه منظور بهینه سازی استحصال روغن (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
40 تأثیر روش ها و زمان های مختلف قطع کردن بر روی قابلیت زنده مانی دو گونه علف هرز یک ساله (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 تأثیر زمان های مختلف شخم بر الگوی رویش قیاق بذری و ریزومی در بقای گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 تأثیر علف کش گلیفوسیت بر تولید بذر قیاق و کیفیت گیاهچه حاصل (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
43 تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی برای علف های هرز بی تی راخ و خردل وحشی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
44 تعیین ارتباط بین تنوع محصولات زراعی مزارع شهرستان نهاوند و گونه های علف هرز با استفاده از آنالیز چند متغیره (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
45 تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 تغییرات اقلیم و الگوی جوانه زنی و رویش علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
47 توان رقابت ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در برابر تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
48 جذب و کارایی جذب نوردرارقام تک شاخه و چندشاخه کنجدSesamum indicum L تحت تاثیررقابت تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 چگالی سطح برگ و کارایی مصرف نور ارقام کنجد تحت تاثیر تراکم های تاج خروس (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
50 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
51 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
52 فتوکنترل علف های هرزابزاری مناسب برای کنترل علفهای هرزفتوبلاستیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 کشت مخلوط ابزاری هدفمند در کشاورزی پایدار و نقش آن در مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
54 کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
55 کنترل شیمیایی علف هایهرز لوبیا با آبیاری پیش کاشت به روش Stale seed bed (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
56 کنترل علف هرز خردل وحشی در تراکم های مختلف گیاه پوششی چاودار در منطقه مغان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
57 کنترل غیر شیمیایی علف هرز عروسک پشت پرده (physalis divaricata) درزراعت چغندرقند شهرستان الشتر، لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
58 کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) باعلفکش گلیفوزیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
59 مدل سازی الگوی رویش سه گونه علف هرز در رقابت با کینوا(.Chenopodium quinoa Willd)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
60 مطالعه سودمندی تولید و کارایی استفاده از نور در کشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشک (V. desicarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
61 مقایسه خصوصیات جوانه زنی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف کش های بازدارنده ACCase (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
62 نقش پوسته بذر علف های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، جودره (Hordeum spontaneum) و ترشک (Rumex obtusifolius) برشکار پس از انتشار آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران