احمدرضا بهرامی

 احمدرضا بهرامی استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

احمدرضا بهرامی

Ahmad Reza Bahrami

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
2 Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinum L.) plant (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 2
3 Critical and synergy nodes in insulin-EGF signaling network (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 4، شماره: 1
4 Cytotoxic effect of essential oils from Salvia leriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 3، شماره: 2
5 Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 6، شماره: 2
6 Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
8 تاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تولید آنزیم نوترکیب اندوگلوکاناز باکتری باسیلوس سابتیلیس در باکتری اشرشیاکلی سویه BL21 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 A Natural and Effective anti-tumour Compound (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 Association of single nucleotide polymorphism rs6983267 with esophageal cancer grades (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
4 آشکار سازی توالی تنظیمی سیس و ترانس مستقر در نواحی غیر کد گذار ژن فاکتور 8 انسانی ، مبتنی بر آنالیزهای بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
5 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه گلوکسینیا (Sinningia speciosa) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 Decellularization methods of rat kidneys for preparing appropriate an extracellular matrix scaffold (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
7 Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of Coumarin Derivatives Contain Geranyl Groups at Different Position on Cervical Cancer (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
8 Investigating the Association of rs6982267 Polymorphism in (CCAT2) long non-coding RNA with Gastric Cancer Risk (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
9 Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
10 New Strategy of Decellularization and Production of Human Kidney Scaffolds (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
11 RAPID IDENTIFICATION OF SALMONELLA ENTERITIDIS IN CHICKEN SKIN USING INVA MOLECULAR MARKER (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
12 Recellularization of Well-Preserved Rat Acellular Kidney Scaffold Using Mesenchymal Stem Cells (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
13 Survey SOX2 ,SOX2OT-S1 and SOX2OT-S2 expression in breast cancer (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
14 Synthesis and Investigation of Cytotoxic and Anticancer Effects of monoterpenoid stylosin on Prostate CancerCells in vitro (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
15 بررسی اثر Valproic acid بر بیان شن CXCR4 در سلول های بنیادی مسانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی اثر سمیت سلولی محیط شرطی شده ی ردهی سلولی تغییر یافته ی HEK293T در برابر سلول های سرطانی کولورکتال RKO (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
17 بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلولهای سرطانی پروستات PC3 (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
18 بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی اثر هم افزایی سس کویی ترپن لاکتون سیناروپیکرین در ترکیب با داروی شیمی درمانی پاکلی تاکسول بر روی سلول های سرطانی مری (KYSE30 ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
20 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژرانیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
22 بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات فارنسیلاکسیکربوستریل بر روی رده سلولی سرطان پروستات انسانیPC3 در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
23 بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
24 بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیش دارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیش دارو به دارو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
25 بیان ژن آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاه زیره سبز ((Cuminum Cyminum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 تکثیر و کلونینگ یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
27 توالی های اینترونی ابزاری کارآمد در تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تجهیز ناقل های ژنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 جداسازی باکتریهای گرمادوست سلولولیتیک از چشمه آب گرم دیگ رستم در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
29 جداسازی قارچهای گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
30 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8 ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
32 شناسایی قارچهای مولّد آفلاتووسین در کشمش با استفاره از روش Multiplex PCR (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 شناسایی وتشخیص قارچهای تولید کننده اکراتوکسین در کشمش با استفاده از روش مولکولی بر پایه PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 طراحی پرایمرهای اختصاصی به منظور تشخیص همزمان عوامل مولّد روپینس در قالب یک آزمون PCR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 کلونینگ و توالی یابی ژن هیوسیامین 6-بتا هیدروکسیلاز گیاه Hyoscyamus senecionis (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
37 مطالعه ساختارتشریح برگ گونه های Cyperaceae Cyperus درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
38 مطالعه ساختارتشریحی ساقه برخیازگونه های Juncaceae Juncus درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
39 معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاکهای جنگلی بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
40 نقش ماتر یکس غضروف شفاف گاو بعنوان داربست ( اسکافولد ) در رفتار تمایزی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران