محمد نقی زاده

 محمد نقی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد نقی زاده

Mohammad Naghizadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation to Physical Aspects of Middle Area in Squares as a Useful Indicator for Designing Community-Oriented Urban Plazas (Case Study: Italian Piazzas of Campidoglio in Rome, Del Campo in Siena and San Marco in Venice) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 3
2 ارزیابی ریسک های توسعه فناوری در لایه های مختلف نقشه راه فناوری مورد مطالعه: مته های حفاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک برعملکردوفراسنجه های مرفومتریک روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
4 ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
5 اصول شهرسازی ایرانی بر اساس صد میدان خواجه عبدالله انصاری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
6 الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
7 Comparative Study of the Impact of Location on the Constructive Components of Housing Quality in the Mind of the Residents (Case Study: Shahrak-e-Gharb Neighborhood and Monirieh Neighborhood) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 1
8 Effects of Varamin Jami Mosque’s Ornamentations on the Spatial Qualities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
9 Explaining the Criterion to assess the Islamic architecture and city A survey in an overt and covert reality in Islamic architecture and city (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 2
10 Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children s in Urban Parks (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 1
11 Recognition of Cognition Issue in Islamic Architecture Creation (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
12 Speed Up, Slow Down or Both Investigating the Contemporary Cities (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 3
13 بازیابی الگوهای شکل دهنده به ساختار کالبدی شهر در راستای تبیین مفهوم ماشین شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 52
14 برنامه پیشنهادی دوره دکتری شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
15 پی جویی بارزه های شهر از منظر حافظ (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
16 تاثیر تنگناهای پژوهشی بر آموزش معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 14
17 تاثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
18 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
19 تبیین عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه های طراحی و تجاری سازی محصول جدید در صنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
20 تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص های کیفی مسکن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
21 تبیین مفهوم گذار در مبانی هویت تمدن ایرانی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
22 تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 2
23 تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 26
24 جایگاه آموزش های زیست محیطی در آموزش رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 23
25 جلوههای زیبایی در باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 22
26 چارچوبی برای پذیرش نوآوری باز در سطح بنگاه (مطالعه موردی :یک بنگاه بزرگ فعال در صنعت بسته بندی و چاپ مواد غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 56
27 چارچوبی نو برای سنجش و پیاده سازی نوآوری باز : رویکرد مبتنی بر زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
28 حس حضور،مطلوب ترین برایند ارتباطات انسان با محیط (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
29 رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با نگاه به معماری مسکن ایرانی- کاشان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 12
30 شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
31 شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 1
32 شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 3
33 ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
34 طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
35 عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 10
36 مبانی حکمی وجه مغفول در سامانه آموزش مهندسی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 20
37 مبانی معنوی در آموزش علوم مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 9
38 مروری بر آموزش معماری و شهرسازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 4
39 مروری بر عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شرکت های زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
40 معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 12
41 مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه حقیقت و ایده - در هنر و معماری غربی و اسلامی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
42 مقایسه مفهوم واژه ها در عالم سنت و دوران مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
43 ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
44 نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
45 نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 8
46 همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
47 هویت شهر و کمال بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدس) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Article Choice Parameter (Definiteness and Specificity features) and Explicit Instruction: The Case of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
2 Author Engagement in the Literature Review of Research Articles Published in International and Iranian Journals: Some Insights from Appraisal Theory (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
3 آسیب شناسی اکوسیستم شرکتهای مشاوره مدیریت در حوزه فناوری و نوآوری (مطالعه موردی: شرکتهای مشاوره مدیریت فناوری و نوآوری ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
4 آیا سطح حقوق مالکیت فکری بر انتخاب کشور مقصد نخبگان مهاجر اثرگذار است؟ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
5 ارتباط توسعه پایدار و اقلیم گرایی کالبد محلات سنتی نمونه موردی :بافت کهن شوشتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
6 ارزیابی رقابتپذیری منطقه ای در صنایع لبنی مورد مطالعه: صنایع لبنی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در روان سازی امور شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
8 Interweaved relations of Science and Technology Development with Political, Economic and Industrial Directions Iran in Comparison with successful Countries of southeastern Asia (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
9 Technological Capability Monitoring Index, A New Composite Index for Measuring Technological Capabilities of Nations (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
10 بازشناسی عوامل مؤثر در شکل دهی به هویت و سیمای شهرهای سنتی ایرانی )نمونه موردی شوشتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
11 بررسی الگوی معماری مسکونی پایدار در بافت قدیم شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بررسی انتقال حرارت در کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با در نظر گرفتن محیط دخیل در تشعشع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
13 تاثیرات نورپردازی بر امنیت زیست محیطی و اجتماعی شهر و شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
14 تاثیرات نورپردازی در ارزیابی تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
15 تاملاتی در مبانی نسخه ایرانی شهرسازی دانش بنیان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
16 تأملی در جایگاه علوم انسانی در خلق فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
17 تبیین رویکرد بازآفرینی شهری فرهنگ -مبنا در بافت تاریخی مرکز شهر تهران؛ نمونه موردی: محدوده سی تیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
18 تبیین هنر و حکمت هنر و رابطه آن با هویت و زیبایی دربافتهای تاریخی شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
19 تدوین مبانی مسکن معاصر بر اساس جهان بینی اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
20 توسعه ابزارهای یکپارچه سازی با هدف مدیریت شبکه های نوآوری در سیستم های تولیدی پیچیده: درس آموخته هایی از فاز طراحی هواپیمای ir-150 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
21 جایگاه درخت در ارتقای کیفی فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
22 ساماندهی محله قلعه آبکوه مشهد با تاکید بر هویت کالبدی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
23 سنجش کیفیت فضاهای شهری برای استفاده زنان باتاکید برویژگیهای کالبدی نمونه موردی: محله جاهدشهردرکلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 سیر تجلی کثرت به وحدت در نقوش اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
25 شهر اسلامی: شهر متذکر به حس حضور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
26 شهر ایرانی اسلامی و انعطاف پذیری در بطن مکان پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
27 شهر ایرانی اسلامی و انعطاف پذیری در بطن مکان پایدار با تاکید بر بعد کالبدی مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
28 شهر متذکر: شهری زیبا برای زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
29 شهرسازی دانش بنیان، رویکردی نو در شهرسازی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
30 شهرهای تاریخی مسلمانان؛ تجلیگاه همزیستی ادیان الهی (نمونه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
31 شهرهای سبز ، از انگاره تا عمل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 ضوابط شهرسازی و معماری بهینه سازی مصرف سوخت (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
33 طراحی فضاهای شهری با تأکید بر نقش نمادین درختان کهنسال (نمونه موردی: خیابان سنایی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
34 طراحی و زیباسازی منظرشهری با تأکید بر رویکرد پیاده مداری(نمونه مورد مطالعه: خیابان عمرانی در محله زرگنده تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
35 طراحی و نوسازی بافت فرسوده محله حسن آباد زرگنده تهران با تأکید بر رویکرد زیباییشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
36 علوم انسانی: جهت دهنده و فضای رشد علوم مهندسی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
37 علوم انسانی: ساماندهنده و هدایتگر فعالیتهای جامعه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
38 فناوری سیستم های خبره حسابداری؛ استراتژی های مدیریت اکتساب دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
39 مبانی فرهنگی مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
40 مبانی وصول به نسخه ایرانی شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
41 مدل تحلیلی و چارچوب نظری طراحی شهری با تأکید بر رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
42 مصرف سوخت در ساختمان و آسیب های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
43 موانع و مشکلات تحقیق و توسعه در کشورهای درحال گذار و راه کارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
44 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهای برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
45 نقش سیاست های پشتیبانی دولت در ارتقای ظرفیت جذب دانش و فناوری بنگاه های صنعتی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
46 نقش شهرهای جدید خورشیدی در ظهور توسعۀ پایدار ملی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
47 نقش طراحی فضای بازمیان مجمومه های مسکونی برارتقاء حس دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
48 نقش و جایگاه درختان در طراحی فضاهای شهری با کیفیت و پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
49 نیروی انسانی سرمایه بی بدیل جامعه برای توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
50 ویژگیهای شهر آرمانی اسلام بر اساس آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی