علی ذکاوتی قراگوزلو

 علی ذکاوتی قراگوزلو دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

علی ذکاوتی قراگوزلو

Ali Zekavati Ghare Gozlou

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.