دکتر احمد پاکتچی

دکتر احمد پاکتچی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر احمد پاکتچی

Dr. Ahmad Pakatchi

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیل کارکرد همدلی نظریه زبانی یاکوبسن در سوره های مدنی و مکی (مطالعه موردی: جزء نخست و سی ام)» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 4
2 آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
3 احادیث آفرینش آدم «علی صورته»: چالش های فهم در سده های دوم و سوم هجری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 1، شماره: 1
4 احادیث مربوط به وجه تسمیه زنان: نقد محتوا با مبنای ریشه شناسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 2
5 الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم (بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 19
6 الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
7 اندیشه هفت اقلیم و ارزیابی یادکردهای آن در احادیث (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 36، شماره: 3
8 اهلال به مثابه شاخص در مطالعه پیوستار فرهنگی جاهلی - قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
9 Image of God Reconsidered through Character of Seth: Islamic Hadith Literature as a Bridge between the Holy Qur’an and the Judeo-Christian Resources (دریافت مقاله) مجله مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 1
10 Responsible Dominion and Responsible Knowledge for man: Reading the Account of Adam’s Creation in the Bible and the Qur’an (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 3، شماره: 1
11 Rethinking the word faraḍa: An Inquiry to the Earliest Commentaries and Its contextual relevance (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات بین رشته ای قرآن دوره: 1، شماره: 1
12 The Quranic Word mawālī in Zachariah’s story: Seeking an Ethiopian Connection (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 2، شماره: 1
13 بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینههای انسانشناختی ساخت مفهوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 3، شماره: 1
14 بازخوانی اعتباریات علامه طباطبایی در پرتو نظریه اومولت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 45
15 بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 22
16 بازخوانی مفهوم سدره المنتهی با رویکرد گفتمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 21، شماره: 58
17 بازشناسی مولفه های معنایی قریه در قرآن کریم با تکیه بر ریشه شناسی واژه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 1
18 بازنمایی دشمن در متن خاطرات زنی در اسارت: بررسی موردی کتاب خاطرات من زنده ام (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
19 پی جویی مولفه های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
20 تحلیل انگاره تبدل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
21 تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره«قارعه» با تکیه بر نشانه شناسی تنشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
22 تحلیلی زبان شناختی- بین الادیانی از انگاره نذر در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
23 تحولات موضوعاتنگاری در سدههای متاخر (سده ۱۰ق تا دوره معاصر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 26، شماره: 68
24 ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسانشناختی به امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 4، شماره: 4
25 تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 20
26 چالش ارزش گذاری جنسیت مونث در تفسیر آیه نساء/ ۱۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 2
27 حوزه های کم شناخته و متقدم حدیث و معارف امامیه در عراق، شام و مصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 52
28 راهبردهای ترجمه در بازنمایی احساس «عشق» در رمان از انگلیسی به فارسی (رویکرد نشانه شناسی فرهنگی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 2
29 رفث: کاوشی ریشه شناختی درباره واژه ای پرچالش (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 4، شماره: 1
30 رویکردی بین الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 1
31 رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 2
32 ریشه شناسی واژه قرآنی قیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
33 زمینه‌ها و نقش سیاست‌های دولت در توسعه خلاقیت فرهنگی ایران عصر صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 57
34 سنت های مختلف در قرآن: بررسی تحلیل ونزبرو از داستان شعیب در قرآن و ارزیابی پیامدهای آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 55، شماره: 2
35 شعری در قرآن کریم: رویکردی گفتمانی به مفهوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 21، شماره: 57
36 فرایند معناسازی مشرق و مغرب:گونه های صورت بندی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
37 کاربرد ساختار جمع برای مدلول مثنی در عربی قرآنی و پاسخ به شبهات مربوطه با تکیه بر دستور تطبیقی زبان های سامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 55، شماره: 2
38 کاوشی تاریخی در معانی مادۀ قرآنی «أ ن ث» با رویکرد مسیرشناسی ساخت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 9، شماره: 1
39 کتاب العقل داوود بن محبر، کوششی در جهت تحلیل کتاب و بازسازی یک نظریه (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 1
40 مطالعه معنا در سنت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
41 معرفت در اندیشه عرفانی شیخ نجم الدین کبری (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
42 معنا شناسی قسم در قرآن کریم: رویکردی تاریخی و فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 22، شماره: 60
43 معناشناسی تاریخی و فرهنگی سبیل در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 65
44 معناشناسی قسم درقرآن کریم . رویکردی تاریخی و فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 24، شماره: 63
45 مفهوم قرآنی استیناس: ارزیابی اقوال تفسیری با رویکرد تاریخ واژه نگاری و ریشه شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 1
46 نسبت فقه و اخلاق در آموزه های امام رضا(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 1، شماره: 3
47 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
48 نقد دیدگاه های خاورشناسان پیشین از سوی خاورشناسان دهه اخیر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 5، شماره: 1
49 نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر الگوهای نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
50 نقش دانشنامه ها در ارتقای فرهنگ عمومی: تحلیل تاریخی (دریافت مقاله) مطالعات دانشنامه نگاری دوره: 1، شماره: 1
51 واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر دینامیسم خود و دیگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52
52 واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش معنایی سازنده در مفهوم صلح در زبان های گوناگون با رویکرد گونه شناسی ساخت معنا (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»