مهدی سیاوشی کرد

 مهدی سیاوشی کرد رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

مهدی سیاوشی کرد

Mehdi Siavashikord

رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.