دکتر سیدصادق حقیقت

دکتر سیدصادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

دکتر سیدصادق حقیقت

Dr. Sayyed Sadegh Haghighat

استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست نامه مفید دوره: 2، شماره: 1
2 آسیب شناسی حکومت اسلامی در سیره نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 3
3 آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 19
4 آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 6، شماره: 1
5 اعتبار محدود فقه سیاسی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 33، شماره: 194
6 امام خمینی به سوی آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 4
7 انقلاب اسلامی ایران: مقایسه «نظریه رهبری مذهبی» با دیگر نظریهها (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست نامه مفید دوره: 2، شماره: 2
8 بحران روش شناسی در علوم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی چند پیشگویی پیرامون پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 9، شماره: 34
10 بررسی و نقد «احیای علوم سیاسی» (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 32، شماره: 188
11 تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 80
12 تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
13 جایگاه بحث احزاب در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 3
14 جماعت گرایی بین متن و زمینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 15، شماره: 2
15 درآمدی بر تاثیر آموزه «مشیت الهی» بر پذیرش حکومت مغولان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 6، شماره: 23
16 دین، و حقوق بشر نحیف و فربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 14
17 روش شناسی در حوزه اندیشه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 3، شماره: 4
18 سعدی و سنت های فکری سازنده ی عرف سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 3
19 فقه سیاسی و دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 4
20 گزارش سفر به هلند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 4
21 گونه شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 7
22 مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 64
23 مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 11، شماره: 21
24 نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 99
25 نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی سنت اگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 2
26 نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 32، شماره: 189
27 نقد موج های جماعت گرایی به لیبرالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 3
28 نقدهایی مشابه به متن هایی متفاوت بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 2
29 نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
30 نگاهی به کتاب لاییسیته چیست (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 24، شماره: 1
31 همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 24، شماره: 5
32 هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 13، شماره: 1
33 یادداشتی درباره «هرمنوتیک، کتاب و سنت» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ماهیت نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی کلاسیک (با نگاهی به فقه اسلامی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
2 خوانش قصد گرا به مثابه روش تفسیر گفتار سیاسی سعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
3 قدرت در گفتار سیاسی فردوسی و هومر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
4 معرفت شناسی سیاست در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی