منصور امیدی

 منصور امیدی استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

منصور امیدی

Mansour Omidi

استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Potential of Iranian Chicory Genotypes for Industrial Application (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 1
2 آینده، زیست فناوری و ایمنی زیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
3 اثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
4 ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
5 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
7 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
8 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه ها و کشت پینه ژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
9 بررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
10 بررسی بیان موقت ژن VP2 ویروس بسیار حاد بیماری بورس عفونی در برگ توتون، یونجه و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 2
11 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
12 بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
13 بررسی تنوع صفات مورفولوژیک وشناسایی روابط این صفات درکلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
14 بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
16 تغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
17 تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک و گل کامل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
18 تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونه تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانه سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
19 گروه‎بندی شاخص‎های تحمل و واکنش نژادگان های نخود تیپ کابلی و دسی نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
20 مطالعه ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
21 مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
22 واکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
23 هم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پنتونات کلسیم بر رشد ریز نمونه های تک گره حاصل از ساقه گیاهچه های سیب زمینی بدست آمده از کشت مریستم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء کالوس در ریز نمونه های گیاه خشخاش ایرانی (( Papaver bracteatum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال زایی گیاه دارویی صبرزرد( Aloe vera L. ) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 اثر تنظیم کننده های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه ای گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر ریز ازدیادی گیاه دارویی به لیمو Lippia Citrodoria L. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر سیتوتوکسیسیتی نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو( Hordeum Volgare L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 اثر عنصر سنگین کادمیوم بر خصوصیات مورفولوژیکی، وزن خشک و تر، وزن هزار دانه در دو رقم آذرگل و CMS19 گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
8 اثر غلظت های مختلف عصاره ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت پایه بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیمو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی( KIN و NAA )درکالزایی گیاه شقایق ایرانی(Persian poppy) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 اثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و اندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 اثرتنظیم کننده های رشد گیاهی در فرایند تولید مینی تیوبر کلون های تجاری سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارائه روشی بهبنه جهت سازگاری گیاهان حاصل از تکثیر درون شیشه ای گیاه دارویی صبر زرد Aloe vera L (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 ارائه ی یک روش سریع برای استخراج DNA از کالوس گیاه دارویی مشک بو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 ارزیابی اثر محرک غیرزیستی در کشت بافت الوئه ورا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
15 ارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 ارزیابی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم نام در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی ختمی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی رازیانه با استفاده از نشانگر های مولکولی AFLP (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 ارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 استفاده از نانوذرات TiO2 در کنترل الودگی قارچی هیپوکوتیل گیاه سیکاس رولوتا Cycas revoluta در کشت بافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
21 القا بافت پینه و جنین زایی بدنی غیرمستقیم و تولید گیاهچه درگیاه دارویی صبرزردAloe vera L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 القا جنین زایی بدنی مستقیم در گیاه دارویی صبر زرد. Aloe vera L (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 القا جنین زایی بدنی مستقیم و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبر زرد .Aloe vera L (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
24 القاء سریع، ارزان و کارآمد بافت پینه ئر کشت درون شیشه ای گیاه دارویی صبر زرد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 القای کالوس در ریزنمونه های مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Sativa Nigella) با استفاده از تنظیم کننده رشدی 2,4-D (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
26 امکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه در گیاه فندق Corylus avellana (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
27 امکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه گروه بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
28 انتقال ژن به گندم (Triticum aestivum L.) با آگروباکتریوم و از طریق شاخه زایی مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
29 بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
30 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریز نمونه بر کالزایی فندق (Corylus Avellana) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه سیکاس Cycas revoluta Thunb. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی اثر تنیم کننده های رشد توفرودی و کیتین ژ«وتیپ نوع ریز نمونه و نور در کال زایی سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی اثر تیمار های هورمونی بر ریزنمونه دمبرگ ژنوتیپ های مختلف رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
34 بررسی اثر تیمار هورمونی و ژنوتیپ بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
35 بررسی اثر شوری و باکتری سودوموناس فلورسنت بر میزان بازده اسانس در دو جمعیت شوید (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
36 بررسی اثر متقابل ریز نمونه های مختلف در شرایط کشت همجوار آنها در کشت آزمایشگاهی کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی اثر محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذور شقایق ایرانی ((Persian poppy) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
38 بررسی اثر نانوذرات اکسیاتیتانیم TiO2 در کاهش بروز الودگی درکشت درون شیشه ای گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
39 بررسی اثر نور و تاریکی، تنظیم کننذه های رشد بر تولیذ گیاهچه از جنین بالغ بذر گیاه سیکاس CycasrevolutaThunb (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 بررسی اثرات تنش شوری بر پروتئین های محلول در برگ گندم نان با الکتروفورز عمودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 بررسی اثرات ژنوتیپ و محیط کشت بر پینه زایی جنین زایی سوماتیکی و اندام زایی درک شت زیر لپه کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی القا ریشه مویین در کاسنی (intybus Cichorium )با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
43 بررسی پایداری و ثبات کروموزومی گیاهچه های نیشکر حاصل از مجموعه زایی شاخه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
44 بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
45 بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
46 بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) دربانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
49 بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی تنوع سوماکلون در سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی تیمار هورمونی, ریزنمونه و محیط کشت بر کالزایی گشاه سرخدار (Taxus baccata) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بررسی رفتار سیتوژنتیکی در چند رقم یونجه (Medicago sativa) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
55 بررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 بررسی ریزغده زایی سیب زمینی با استفاده از جایگزینی برخی کودها بجای عناصرمعدنی محیط کشت به روش In vitro (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی سینوژنتیکی در آلبالو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 بررسی کال زایی در گیاه دارویی به لیمو citriodora Lippia (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
59 بررسی کالزایی ریزنمونه برگ ژنوتیپ های مختلف رازیانه تحت تیمار های هورمونی متفاوت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 بررسی کالزایی و ساقه زایی با استفاده از ریز نمونه وسطوح هورمونی مختلف بر روی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بیوپلاستیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
63 تاثیر اکسین بر القا درون شیشه ای ریشههای نابهجا از برگ آلوئهووراAloe barbadensis mill (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
64 تاثیر ساکارز بر مقادیر کروسین و سافرانال و بیان ژن های کنترل کننده آنها در کشت سوسپانسیونی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
65 تاثیر نانوذره Tio2 در بیوسنتز الوئین در گیاه الوئه ورا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
66 تغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 تغییر حجم واکوئل در کشت های تعلیق سلولی و پروتوپلاست حاصل از ارقام متحمل و حساس برنج (Oryza sativa L.) تحت تاثیر تنش NaCl (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تغییرات جهان تاسال2050 جبر استفاده از تراریخته ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
69 تغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدار تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(Hyoscyamus niger) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
70 تولید بذر مصنوعی گیاه بریش برای نخستین بار در دنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
71 تولید کلشیکواتوتتراپلوئید از طریق کشت جنین کامل پنبه در شرایط in vitro (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
72 تولید و تشدید بیان ژن های مسیر بیوسنتز کاروتنوئید ها توسط مهندسی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
73 جنین زایی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) از طریق کشت سوسپانسیون سلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
74 راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
75 روش جامع استخراج DNA از گیاه دارویی: مطالعه موردی روی ختمی، درمنه ، مشگک، فندق (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
76 کاربرد باکتری های آزادکننده فسفر در زراعت لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
77 کالزایی در بذر و ریز نمونههای گیاه خشخاش ایرانی(Papaver bracteatum) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 کشت ریشه گیاه دارویی مشگکDucrosia anethifolia (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
79 کشت سوسپانسیون و بررسی جنین‌زایی در چند رقم یونجه ایرانی (Medicago sativa) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
80 مطالعه الگوی بیان یک ژن ABC-Transporter در برهمکنش سازگار و ناسازگار عامل بیماری اسکالد جو به روش QRT-PCR (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 مطالعه تنوع کاربوتیپی درون گونه ای در Aegilops triunciatis در مناطق شمال غربی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 مقایسه کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ، آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 مکانیابی ژنهای کنترل کننده صفات وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان (triticumaestivum) (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
84 مناسب ترین زمان انتخاب تخمک های تلقیح شده و کشت آن در in vitro در تلاقی های بین گونه ای پنبه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
85 مهندسی ژنتیک انسان از طریق مهندسی محیط (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
86 نانوالیسیتورها و متابولیت های ثانویه گیاهی Nanoelicitors and Plant secondary metabolite (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
87 نقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
88 نیارهای ایمنی زیستی جهان آینده (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی