دکتر علیرضا سپاسخواه

دکتر علیرضا سپاسخواه استاد دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا سپاسخواه

Dr. Alireza Sepaskhah

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از منحنی دانه بندی و چگالی ظاهری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از منحنی دانه بندی و چگالی ظاهری خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
4 تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
5 آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
6 آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه* (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 3
7 اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
8 اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (Brasica napus L.) رقم لیکورد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
9 اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
10 اثر روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گل دهی در زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
11 اثر روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گل دهی در زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
12 اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 4
13 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
14 ارائه مدلی جهت تخمین بارندگی سالانه در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
15 ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 2
16 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای مطالعه موردی باغ های مرکبات داراب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
17 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای مطالعه موردی باغ های مرکبات داراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
18 ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش بینی شاخص های نگهداری آب در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
19 ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 3
20 ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار* (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
21 ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر- تعرق ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو ۵۶ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
22 ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر- تعرق ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو ۵۶ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
23 ارزیابی مدل MSM و استفاده از آن برای پیش بینی محصول و آب مورد نیاز ذرت علوفه ای جهت کاشت در یک محدوده زمانی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
24 ارزیابی مدل MSM و استفاده از آن برای پیش بینی محصول و آب مورد نیاز ذرت علوفه ای جهت کاشت در یک محدوده زمانی مناسب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
25 ارزیابی مقادیر شبیهسازیشده رطوبت خاک، ماده خشک و عملکرد دانه گندم زمستانه رقم شیراز با استفاده از مدلهای WSM و AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
26 ارزیابی مقایسه ای سامانه آبیاری موضعی(حباب ساز) و آبیاری سطحی (حوضچه ای) درختان نخل: مطالعه موردی منطقه بستک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
27 ارزیابی و واسنجی سه معادله تبخیر تعرق در منطقه ای نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
28 استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت(MSM) برای مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
29 استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت(MSM) برای مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
30 اصلاح معادلات تجربی نشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
31 اصلاح معادلات تجربی نشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
32 Effect of ۱۰-year continuous saffron cultivation on physical and chemical properties of soil (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 34، شماره: 1
33 Effect of supplemental irrigation timing and potassium fertilizer on rain-fed fig in micro-catchment: yield and yield quality (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 2
34 Effects of wheat straw biochar and irrigation water on hydraulic and chemical properties of a sandy loam soil after faba bean cultivation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
35 Evaluation of an analytical method for relationship between soil hydraulic diffusivity and sorptivity under zeolite application (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 2
36 Growing fruit trees with rainwater harvesting in arid environments: the case of almond in Northwest Iran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 1
37 Interaction effects of biochar levels, irrigation regimes, and irrigation water salinity levels on wheat II: grain and soil ions concentration and soil water retention curve (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 1
38 Interaction effects of biochar levels, irrigation regimes, and irrigation water salinity levels on wheat: I: Physiological parameters, evapotranspiration, and yield (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 1
39 Irrigation scheduling and winter wheat grain yield estimation under precipitation uncertainty – A case study in Badjgah area (Fars Province, Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 34، شماره: 1
40 Maize response to water, salinity and nitrogen levels: soil and plant ions accumulation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
41 Physiologic parameters of faba bean grown under saline condition, deficit irrigation and biochar (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
42 Physiological responses of wheat (Triticum aestivum L.) to deficit irrigation and sowing density (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
43 Planting dates and irrigation regimes influence on growth and yield of quinoa (Chenopodium quinoa) in a semi-arid area (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
44 Wheat Straw Biochar Interacts with Irrigation Water and Irrigation Water Salinity to Improve Water Use Efficiency and Yield of Faba Bean (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
45 برآورد بهرهوری و بازده مصرف آب گندم (رقم شیراز) در مقادیر مختلف کم آبیاری و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
46 بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و راه های برون رفت از چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
47 بررسی اقتصادی آبیاری جویچه ای یک در میان برای سورگوم با قیمت های یارانه ای و واقعی آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
48 بررسی اقتصادی آبیاری جویچه ای یک در میان برای سورگوم با قیمت های یارانه ای و واقعی آب آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
49 بررسی جایگزینی کشت مرکبات با خرمای رقم پیارم از دیدگاه آب مصرفی و اقتصادی در منطقه قیروکارزین استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
50 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
51 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
52 بررسی رابطه دمای نقطه شبنم روزانه و دمای کمینه روز بعد در منطقه جهرم فارس (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
53 بررسی رابطه دمای نقطه شبنم روزانه و دمای کمینه روز بعد در منطقه جهرم فارس (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
54 بررسی رشد و محصول گندم تحت سطوح مختلف بیوچار و کم آبیاری در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
55 بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و روش های متفاوت آبیاری در دوره های مختلف کشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
56 بررسی عملکرد پوشش های گراولی و مصنوعی در زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
57 بررسی عوامل موثر بر رفتار ترک پذیری خاک های شالیزاری(مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
58 بررسی مدیریت آب و کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در منطقه باجگاه (استان فارس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
59 بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
60 بهینه سازی آب مصرفی چغندرقند در شرایط شوری آب آبیاری و وابستگی قیمت به کیفیت محصول (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
61 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
62 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
63 بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
64 بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
65 پهنه بندی برنامه بندی آبیاری گندم زمستانه در استان فارس با استفاده از اطلاعات بارندگی(استوکاستیک) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
66 پیش بینی بارندگی سالانه استان خوزستان از روی زمان وقوع رگبارهای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
67 پیش بینی بارندگی سالانه استان خوزستان از روی زمان وقوع رگبارهای پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
68 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
69 تاثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت باقلا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
70 تاثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
71 تاثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
72 تاثیر کم آبیاری، روش کشت و خاکپوش بر محصول و بهرهوری آب گیاه ماش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
73 تبخیر از سطح خاک سنگریزه ای بدون پوشش، متاثر از مقدار سنگریزه و بافت خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
74 تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه ای یک در میان برای کشت کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
75 تحلیل سیستمی بازده پروژه آبیاری تک کشتی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
76 تدوین یک مدل فازی بهینهسازی الگوی کشت و تخصیص آب بر مبنای تئوری بازیهای همکارانه، مطالعه موردی: کانال اردبیهشت شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
77 تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
78 تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
79 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
80 تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر- تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
81 تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال های شبکه سد درودزن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
82 توسعه و ارزیابی مدل های تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
83 توسعه و ارزیابی مدل های تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
84 توسعه و کاربرد مدل رایانه ای مدیریت و برنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان آب در خاک و بارش موثر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
85 تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
86 راهکارهای مقابله باچالش تامین غذا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
87 رسم منحنی های حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته با روشهای مختلف آماری و مقایسه آن با روش سینوپتیکی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
88 رسم منحنی های حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته با روشهای مختلف آماری و مقایسه آن با روش سینوپتیکی برای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
89 روش جدید برآورد پارامترهای هیدرولیکی با اندازهگیری رطوبت خاک در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
90 ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
91 ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
92 شبیه سازی آب خاک و عملکرد گیاه کلزا توسط مدل گیاهی CRPSM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
93 شبیه سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 1
94 شبیه سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 1
95 ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
96 ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
97 کاربرد تلفیقی شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر-تعرق مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
98 کاهش تبخیر از مخزن آب سدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
99 کاهش تدریجی مصرف آب کشاورزی گامی موثر در سازگاری با کمبود آب در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
100 کشت زمستانه دانه روغنی کاملینا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
101 مدیریت بهره برداری از مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
102 مفاهیم برنامه ریزی آب مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 1
103 مقایسه دو روش کم آبیاری سورگم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
104 مقایسه مدل های (۶) Drainmod و (PMWIN) Modflowدر برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زه کشی شده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
105 مقیاس بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 1
106 مقیاس بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 1
107 واکاوی اسنادی فناوری های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی سازی آن ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
108 واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
109 وضعیت کیفی مجله های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبیاری بر طول دوره و مقدار گلدهی زعفران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بنتونایت سدیمی بر معادله نفوذ آب در خاک لوم شنی و طول جویچه در طراحی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
4 اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) حاصل از کشت بهار و پاییز (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
5 اثر توزیع بارش بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 اثر رژیم آب آبیاری شور و کود نیتروژن بر محصول کینوا در حضور سطح ایستابی کم عمق و شور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
7 اثر سطوح مختلف آب آبیاری، کود دامی و کود اوره بر رشد و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
8 اثر کم آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
9 اثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 ارائه مدلی برای تخمین شوری ناشی از صعود مویینه از سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
11 ارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی روش های تعیین کسر آبشویی برای مدیریت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
13 ارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع به کمک داده های اندازه گیری شده با لایسیمتر وزنی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 ارزیابی قابلیت اعتماد در توزیع آب مطالعه موردی در کانال اردیبهشت از شبکه سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برای کلزای پاییزه در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
16 ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 اصلاح مدل AquaCrop در برآورد ماده خشک و محصول دانه ذرت در شرایط تنش آبی شدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
19 اصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
20 افزایش بازده مصرف آب درختان پسته با استفاده از آبیاری بخشی ریشه در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
21 اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق درستون های کشت در گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
22 اندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 بازده مصرف آب ذرت در مقادیر مختلف تنش آبی و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بر همکنش کم آبیاری و کود نیتروژن بر محصول و بهره وری آب کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
25 برآورد تبخیر-تعرق واقعی، بازده مصرف آب و راندمان آبیاری مزارع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
26 بررسی اثر سال های کشت در برهمکنش شوری آب آبیاری، کود آلی و روش کاشت برعملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
27 بررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
28 بررسی برهمکنش کم آبیاری و شوری بر رشد و عملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم و برآورد ماده خشک با نرم افزار CropSyst (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
30 بررسی تغییرات مکانی شاخص کیفیت خاک اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
31 بررسی توزیع مکانی ویژگی های هیدرولیکی خاک در مزرعه در یک خاک سنگریزه ای آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت واقع در شبکه آبیاری سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بهینه سازی شبکه اندازه گیری ارتفاع سطح آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ،مطالعه موردی: دشت مهر واقع در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
34 پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
35 پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 تابع تولید آب - عملکرد زعفران (. Crocus Sativus L) در دو روش آبیاری کرتی و جویچه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
37 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
39 تاثیر کاربرد آب شور بر پارامترهای نفوذ خاک سری دانشکده در روشهای آبیاری مستمر و متناوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر کاربرد زئولیت بر نگهداشت نیترات و آمونیوم در خاک در شرایط رطوبت اشباع (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 تاثیر کاربرد و دور آبیاری بر ترکیب شیمیایی و بعضی از شاخص های زیست شیمیایی سه پایه پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیر کمک آب زیرزمینی برتامین نیاز آبی و محصول برنج تحت مدیریت کم آبیاری در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
46 تأثیر زمان مقدار آب آبیاری تکمیلی بر رشد، عملکرد ( غوره ) و ماده خشک انگوردیم تحت شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
48 تأثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنج (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
49 تحلیل اقتصادی مقادیر بهینه روی و بر مصرفی گیاه ذرت؛ مطالعه موردی منطقه زرقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
50 تحلیل اقتصادی مقادیر و زمان های مختلف آبیاری تکمیلی در انگور رقم یاقوتی و عسکری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
51 تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب مصرفی پنبه با وجود بارش در فصل رشد در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
52 تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب و کود مصرفی ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 تحلیل کم آبیاری گیاه زعفران در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
54 تخمین تبخیر- تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 تخمین توابع هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 تخمین مقدار بهینه آب و نیتروژن با استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت (MSM) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
57 تعمیم مدل نفوذ دو بعدی آب برای خاک های مختلف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 تعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
59 تعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
60 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تعیین مساحت بهینه ریز حوضه های کشت درختان دیم برای طراحی سیستم های جمع آوری آب باران با استفاده از مدل رایانه ای بر اساس روشهای احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
62 تعیین معادلات نفود پیشروی آب در آبیاری جویچه ای در مزارع نیشکر هفت تپه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
63 تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 تعیین و مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای منطقه باجگاه (استان فارس) به روشهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
65 تلفیق شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
66 توزیع زمانی و مکانی میزان آب مجازی تولید گندم آبی و دیم در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
67 تهیه کاربرد مدل رایانه ای مدیریت وبرنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان حجمی آب در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
68 تهیه مدل AquaCrop در محیط پایتون و برآورد ماده خشک و محصول دانه ذرت در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
69 تهیه مدل شبیه ساز برنامه بندی آبیاری گندم زمستانه استان فارس با استفاده از شبیه سازی تصادفی بارش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
70 جذب آب از سطح ایستابی کم عمق وشور توسط گِیاه پسته (رقم بادامی زرندی )در شرایط دیم و آبی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
71 رابطه بین طول فاصله زمانی وقوع رگبارهای زودرس از ابتدای پائیز با مقدار بارندگی سالانه دراستان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
72 سامانه نمک زدایی غشایی به منظور تامین آب شرب روستایی مبتنی بر انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
73 شبیه سازی بارندگی در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
74 شبیه سازی شوری خاک با استفاده از مدل SALTMED (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
75 شبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
76 طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
77 کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 کاربرد تحلیل کمآبیاری در شرایط آب شور برای بهینهسازی آب مصرفی گندم و ذرت شیرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 کاربرد معادله هورتون برای شبیه سازی نفوذ آب در آبیاری جویچه ای در خاک سری دانشکده (باجگاه - استان فارس) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
81 کم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
82 مدل طراحی سیستم های جمع آوری آب باران در ریز حوضه های کشت (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
83 مدیریت کشت کینوا در شرایط آب و هوایی استان فارس: تاریخ کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
84 مقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 نگرشی دوباره بر پژوهش‌های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی