دکتر حسین راغفر

دکتر حسین راغفر استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

دکتر حسین راغفر

Dr. Hossein Raghfar

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 9، شماره: 18
2 اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک ها در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 1
3 اثر ناپایداری قیمت نان برامنیت غذایی و سلامت روان خانوار بارویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 6
4 اثرات سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 28، شماره: 109
5 ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 13، شماره: 26
6 ارزیابی کارایی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۱ با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 90
7 اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل های همپوش و بازار ناقص نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 72
8 اطلاعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
9 اقتصاد سیاسی تحریمهای ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدلسازی مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 82
10 اقتصاد سیاسی علوم اجتماعی در ایران: چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 4
11 الگوهای اندازه گیری مقیاس معادل خانوار و محاسبه آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
12 اندازه گیری غیرخطی تحرک شرطی درآمدی در ایران کاربردی از داده های شبکه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
13 اندازه گیری فقر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
14 اندازه گیری فقر چند بعدی کودک: رویکرد محرومیت چندگانه همپوشان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
15 Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
16 برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 67
17 برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
18 بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی مردان شهری سرپرست خانوار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 83
19 بررسی الگوهای درآمد و مخارج چرخه عمر خانوارها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
20 بررسی الگوی کشت محصولات زراعی استان های سمنان و ایلام با تاکید بر نقش آب مجازی در بهره وری آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
22 بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 22، شماره: 2
23 بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده های شبه تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 4
24 بررسی تطبیقی تاثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
25 بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
26 بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 3
27 بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل های تحصیلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
28 بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 63
29 پویایی توزیع درآمد در ایران با استفاده از معرفی و اندازه گیری شاخص های مختلف تحرک درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
30 پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل های هم پوش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
31 تاثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیر های کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا-مدل نسل های همپوش OLG (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 9، شماره: 17
32 تاثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 4
33 تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 42
34 تاثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 3
35 تاثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
36 تاثیر منابع طبیعی بر توسعه کشورها (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
37 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
38 تاثیر مولفههای دانش و جهانیشدن بر تابآوری اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه تولیدکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 80
39 تأثیر رقابت‌پذیری ملی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب کارایی محور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
40 تحلیل رفتار بازیکنان در تحریم امریکا علیه ایران: رویکرد مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 100
41 تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1
42 تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمتهای غیرخطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته- پیوسته، (مطالعه موردی: شهر تهران طی دوره 1385-1381) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
43 تله های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
44 توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسرفوت شده در شهرستان سلسله (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 1
45 چالش های اجتماعی – اقتصادی نظام دارویی در ایران در وضعیت هژمونی بازارگرایی پس از دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 57
46 چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 1، شماره: 2
47 خانواده، دوستان، غریبه ها؛ مطالعه کیفی شبکه سازی زنان در حوزه صنایع دستی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 1
48 رابطه سالمندی جمعیت با رشد اقتصادی ایران از طریق میزان باروری و امید زندگی (رویکرد مدل نسل های همپوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 19، شماره: 74
49 شبیه سازی تقاضای داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج در ایران با رویکرد مدل های مبتنی بر عامل (۱۳۹۷-۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
50 شبیه سازی قیمت مسکن شهر تهران با رویکرد مبتنی بر عامل فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 58، شماره: 1
51 شبیهسازی تاثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسلهای همپوش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
52 شکست در درس آموزی از خط مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی سازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
53 شناسایی خانوار های نیازمند در طرح هدفمند کردن یارانه ها با وجود نابرابری اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 11، شماره: 43
54 علل بروز فقر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
55 فقر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
56 فقر چند بعدی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
57 فقر در ایران طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۶۸ (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
58 فقر کودک با تاکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 1
59 فقر کودکان در شهر تهران ـ ۱۳۹۰: (آموزش و اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 88
60 فقر و ساختار قدرت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
61 کاستیهای علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه ی جامع عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
62 مدل مبتنی بر عامل ورود و خروج بنگاه های تولیدی در صنایع وابسته به تامین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 17، شماره: 62
63 مدلسازی و تحلیل تاثیر هزینه های سرطان بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 7، شماره: 2
64 مدیریت راهبردی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید در چارچوب دو مدل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 4
65 مطالعه تفسیری هژمونی ارزش های بازار در مناطق مرزی نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
66 مقایسه الگوی قرارداد نفتی ایران (IPC) و قرارداد مناطق نفت خیز جنوب (NISOC) با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله: کاربردی از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 43
67 نابرابری درآمدی در ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۳ (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر نرخ ارز و تعرفه واردات بر صنعت پوشاک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
2 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
3 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
4 بررسی رابطه فقر و توسعه مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
5 بررسی فضای کسب وکار ایران ،چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
6 محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی، نسبت و ویژگیهای خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشکن سلامتی در گروههای درآمدی بین سالهای منتخب1363-1388 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
7 مقایسه رفتار نسل ها بر اساس پویایی دو عامل مخارج مصرفی و دارایی های خانوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
8 نیاز مسکن در ایران، برآورد آن تا سال 1400و اثرپذیری آن از تغییرات ساختار سنی جمعیت: تعدیل روش ها در جهت نتایج واقعی تر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت