دکتر جاوید بهرامی

دکتر جاوید بهرامی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر جاوید بهرامی

Dr. Javid Bahrami

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
2 اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 76
3 اثر شوک عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 46
4 اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 48
5 ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 2
6 ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 16
7 ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
8 ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
9 استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی U-V) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
10 اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
11 انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
12 Comparing the Volatility Spillovers among Financial Markets in Iran pre and post JCPOA: A VAR-BEKK-GARCH Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 1
13 Evaluating the Role of the Base Volume in the Liquidity of Digital and Knowledge-Based Companies' Stocks in the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 5، شماره: 8
14 بررسی آثار شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
15 بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 76
16 بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 43
18 بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بینالمللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3
19 بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347-1380 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
20 بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
21 بررسی مقایسه ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه کننده بازار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 53
22 بررسی نااطمینانی اثر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با رویکرد متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی ( BACE ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
23 بررسی نظری سیاست های احتیاطی خرد و کلان قاعده مند در یک شبکه بانکی ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 85
24 بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶- ۱۳۶۷ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
25 پویاییهای کلان اقتصادی مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 80
26 پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین کننده آن در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 82
27 پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
28 پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
29 تاثیر شوک های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
30 تاثیرپدیده ی نفرین منابع برتوسعه مالی و رشداقتصادی درقالب الگوی پانل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
31 تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدل P* (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
32 تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
33 تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 67
34 تکانههای تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 61
35 دلالت های شوک های واقعی و اسمی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظام نرخ ارز ثابت: رویکرد نظریه مالیه تعیین قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 4
36 سرمایهگذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 29
37 شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
38 شوک نفتی و بیماری هلندی :بررسی موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
39 طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 53
40 طراحی یک مدل کلان‌سنجی پویا با لحاظ پویایی‌های صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
41 عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
42 عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 1
43 کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
44 مخاطرات اخلاقی مقایسه تاثیر حجم مبنا بر نقدشوندگی اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
45 مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران: بررسی قواعد مالی بودجه دولت و صندوق توسعه ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 10، شماره: 1
46 مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 4
47 نقش ادغام مالی بین‌المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
48 نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 60
49 واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانههای مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 83
50 هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
51 یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه ی بازار مسکن تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 21