محسن حیدری مکرر

 محسن حیدری مکرر استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل

محسن حیدری مکرر

Mohsen Heidari Mokarar

استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.