دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

Dr. Ali Akbar Taj Mazinani

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
2 بررسی تاثیر معلولیت بر طرد اجتماعی سالمندان شهر ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
3 بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی مطالعه ای تطبیقی پیرامون کتاب های فارسی اول ابتدایی(1382 و1362 ،1357 )سال های (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 64
4 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
5 تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزه «مادری/ اشتغال» (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 8، شماره: 22
6 تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
7 تحلیل میزان عوامل موثر بر آگاهی از شهروندی در بین دانش آموزان (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
8 تحولات گفتمانی ابژه سیاست های مسکن در ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
9 چالش های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 25
10 دیدگاه های جوانان درباره عدالت در فضای مجازی فارسی زبان (سنخ ها، استراتژی ها و پیامدها) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 96
11 شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
12 کنشگران کلیدی میدان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 79
13 گونه شناسی نظام های رفاهی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
14 مسئولیت پذیری اجتماعی - شرکتی نسبت به کودکان کار شهر تهران (مورد مطالعه: شرکت های همکار مدیریت شهری). (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
15 مقایسه بین نسلی گذارهای شغلی و خانوادگی جوانان و عوامل موثر بر آن ها (مورد مطالعه متولدین ۱۳۳۳ و ۱۳۶۳ شهرستان دهگلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
16 نظام راهبردهای حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق ۱۴۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 43
17 وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت بندی سیاست گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح های مجلس هشتم و نهم) . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33