دکتر علیرضا عباسی

دکتر علیرضا عباسی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا عباسی

Dr. Alireza Abasi

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر توزیع یونی و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
2 اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی، مقدار کلروفیل و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ژنوتیپهای نخود ایرانی Cicer ariantaum L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
3 اثر تنش شوری بر ویژگی های ریشه و توزیع یونی شش رقم گندم نان (.Triticume aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
4 اثر ژنAtEXPB۲ بر روی برخی از صفات زایشی و رویشی گیاه تراریخت توتون تحت شرایط نرمال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
5 اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 58
6 اثرتنش خشکی بررشدومحتوای گلیکوزیدهای استویول درگیاه استویاStevia rebaudiana (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
7 ارتباط مهارت های مدیریتی پرورش دهندگان ماهی قزل آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 4
8 ارزیابی برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
9 ارزیابی بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
10 ارزیابی تحمل به شوری در ۴۳ ژنوتیپ عدس به همراه رقم زراعی مردم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 3
11 ارزیابی ترانسکریپتوم گیاه باریجه (Ferula gummosa) با استفاده از روش RNA-seq (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
12 ارزیابی تغییرپذیری های بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپهای لوبیاPhaseolus vulgaris L در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از نظر برخی صفات مهم فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
14 ارزیابی توان ذخیره سازی کربوهیدرات های ساقه و ارتباط آن با انتقال مجدد در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
15 ارزیابی خشکیدگی جنگل های بلوط با استفاده از تصویر اسپات۶ (مطالعه موردی: منطقه کهمره در استان فارس) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 4
16 ارزیابی صفات مهم برای بهبود عملکرد گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
17 استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
18 استفاده از تشدیدکننده ترجمه ویروسی و سرکوبگر خاموشی ژن 2b در ساخت ناقل دوتایی برای افزایش بیان پادگن حفاظتی و عامل کشنده باکتری مولد سیاه زخم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
19 افزایش ارتفاع و سطح برگ گیاهان تراریخت توتون بیان کننده ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
20 افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
21 انتخاب بهترین محیط باززایی و بررسی تاثیر وراپامیل بر روی پاسخ دفاعی ریزنمونه های تلقیح شده با Agrobacterium tumefaciens در گیاه گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
22 انتقال ژنAtEXPB 2 به گیاه توتون Nicotiana tabacum با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
23 انتقال سازه pBI121:AtEXPA1به گیاه توتون Nicotiana tabacum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
24 بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
25 بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی وفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ژنوتیپ های لوبیا(vulgaris L. Phasseolus ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
26 بررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
27 بررسی اثر جیبرلین و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی،القاء خواب و فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتاز جنین بذر گندم نانTriticum aestivum رقم RL4137 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
28 بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
29 بررسی تاثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
30 بررسی تاثیر ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس بر صفات ریشه و بذر لاین های تراریخته توتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
31 بررسی تاثیر محلول پاشی جیبرلیک اسید بر قدرت منبع و ذخیره سازی ساقه ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 1
32 بررسی تجمع و آزادسازی مواد فتوسنتزی ساقه در ارقام زراعی گندم های ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی طی فاز رشد زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
33 بررسی تغییرپذیری پلی آمین ها تحت تنش خشکی در لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
34 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
35 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای دو صفت پرولین و فروکتان تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
36 بررسی تنوع ژنتیکی ماشک گل خوشه ای براساس صفات مورفولوژیکی تحت دوشرایط نرمال وتنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
37 بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس برخی از گونه های بومادران (Achillea spp.) متعلق به نواحی مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 3
38 بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
39 بررسی میزان فعالیت پیشبرندهCaMV35S دربافت های مختلف گیاهان تنباکوی تراریخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
40 بررسی هم تنظیمی وهم بیانی تعدادی ازژن های پاسخ دهنده به تنش شوری درگندم نان Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
41 بررسیتنوع ژنتیکی لوبیا براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
42 پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان توتون تراریخت AtEXPA۱ به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
43 پیش بینی صفات لاشه از اندازه های بدن با استفاده از روش های رگرسیون خطی و شبکه ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
44 تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و محتوای رنگدانه های نورساختی در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
45 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
46 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و کلروفیل فلورسانس ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
47 تبارزایی، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ویروس زردی بافت مرده باقلا براساس ترادف نوکلئوتیدی قطعه ژنومی M (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 2
48 تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بیان ژن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم در کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
49 تغییرات هورمونی گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس در واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
50 تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
51 روابط تکاملی برخی از گونههای بومادران (‏Achillea spp.‎‏) متعلق به نواحی مختلف ایران‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
52 ساخت و انتقال سازه ژنی pBI:AtEXPB2 به آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
53 شناسایی In Silico ژن های دخیل در بیوسنتز توکوفرول در گیاه عدس(Lens culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
54 شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ های گندم بومی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 2
55 شناسایی میکرو RNAهای جدید در کلزا (.Brassica napus L) و نقشی که در سرکوب ژن های هدف بهعهده دارند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
56 کارآمدی ژن های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 1
57 گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
58 مطالعه فعالیت آنزیم های پاداکسندگی در برگ ژنوتیپ های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط نرمال و تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
59 مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اتیلن بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر پیش تیمار تنش خشکی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گیاه زینتی ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
4 اثر تنش سرمای بهاره بر پایداری غشاء سیتوپلاسمی و رنگیزههای گیاهی در 20 رقم گندم نان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
5 ارزیابی اثر تنش شوری برروی محتوای پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانتی برخی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی تغییرات محتوای سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در برخی از ژنوتیپ های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) به عنوان شاخص های تحمل به شوری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
7 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فعالیتهای بیوشیمیایی ارقام لوبیا تحت سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 ارزیابی مولکولی ارقام گندم نان توسط نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره درگروه بندی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 افزایش تعداد کپسول و وزن بذر در گیاهان تراریخت افزایش بیان داده شده با ژن AtEXPB۲ (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 انتقال ژن توکوفرول سایکلاز به توتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 اهمیت تنشهای زیستی در تولیدات کشاورزی با تأکید بر نقش تنش سرما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 برآورد وراثت پذیری برخی صفات در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 بررسی تاثیر ژن AtEXPA۱۸ بر صفات فیزیولوژیکی گیاهان توتون تراریخت تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تأثیر تغییر اقلیم دریاچه ارومیه بر مزارع کشاورزی و باغات اطراف دریاچه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
17 بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
18 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
19 بررسی میزان فروکتان در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
20 بررسی نقش برخی هورمون های گیاهی در پاسخ به تنش شوری شدید در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بهبود برخی پارامترهای بیوشیمیایی در نسل اول گیاهان تراریخت حاوی ژن EXPB۲ آرابیدوپسیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فیزیولوژیک ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 تاثیر کود بیولوژیک مایکوریزا بر رشد و بیوماس گیاه شیرین بیان حاصل از ریزوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره درگندم نان Triticum aestivum L.) با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تجزیه ارتباطی برای صفات فینولوژیک تحت تنش سرمای بهاره و نشانگرهای ریزماهواره در گندم نام (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
26 تعیین روابط ژنتیکی ارقام گندم نان با استفاده از صفات فیزیولوژیکی مؤثر در مقاومت به تنشهای غیر زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 روشهای شناسایی و تشخیص محصولات مهندسی شده ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
28 شناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری روستاییخفر با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 عملکرد رشد گیاه شیرین بیان حاصل از بذر در پاسخ به کود بیولوژیک آربسکولار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 مدیریت تنش های زیستی با مطالعه موردی تحمل به سرمای بهاره در گندم نان Triticum aestivum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 مطالعه تاثیر سرمای دیررس بهاره در مرحله زایشی بر پایداری غشای سیتوپلاسمی ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
32 مقایسه روش های مختلف آشکارسازی چندشکلی در نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 همسانه سازی ژن AtCDPK5 جهت ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به تنش های شوری و خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران